Директива относно енергийните характеристики на сградите: Нулеви емисии до 2050 г.

Директива относно енергийните характеристики на сградите: Нулеви емисии до 2050 г.

от 13-05-2024 Без категория


Как Директивата относно енергийните характеристики на сградите се вписва в Зеления пакт?

Европейският съюз изготви стратегическа програма за справяне с изменението на климата и за превръщане на европейската икономика в неутрална по отношение на климата, екологосъобразна и справедлива система. С Европейския закон за климата (2021 г.) се въвеждат правни задължения за ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с поне 55 % до 2030 г. и постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.

На европейските сгради се падат 40 % от консумираната енергия и 36 % от свързаните с енергията преки и непреки емисии на парникови газове. В същото време енергийната криза показа колко е важно да се започне масово саниране на сградите в Европа, за да се намалят сметките за енергия на потребителите и да се облекчи енергийната бедност. С оглед постигане на целите, ЕС трябваше да преразгледа основното законодателство в областта на строителството — Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС), както и законодателството в други области, за да ги приведе в съответствие с новите амбиции.

След двегодишни обсъждания институциите на ЕС (Европейският парламент, Комисията и Съветът) постигнаха компромис по отношение на директивата през декември 2023 г. и тя беше официално одобрена от Европейския парламент и Съвета на министрите на околната среда през март и април 2024 г. и публикувана в Официален вестник на ЕС на 8 май 2024 г. Държавите — членки на ЕС трябва да прилагат директивата до края на май 2026 г. (освен ако не са посочени други конкретни срокове за прилагане на разпоредбите). 


Какъв е планът с изкопаемите горива?

Спиране на субсидиите и постепенно преустановяване на използването на изкопаеми горива

Субсидиите за самостоятелни котли на изкопаеми горива ще бъдат забранени от 2025 г. нататък.

Държавите — членки на ЕС трябва да посочат как ще декарбонизират отоплителните системи, за да преустановят използването на изкопаеми горива в системите за отопление и охлаждане до 2040 г. Така се създава ясна правна основа на равнище ЕС, която позволява на държавите членки да определят изисквания към производителите на топлинна енергия, вида на използваното гориво или минималния дял на енергията от възобновяеми източници, необходима за отопление. 

Всички сгради с нулеви емисии до 2050 г.

Целта е до 2050 г. целият сграден фонд на Европа да стане с нулеви емисии, т.нар. сгради с нулеви емисии, като се поставят и междинни цели:

  •        От 2028 г. нататък: Всички нови сгради, собственост на публични институции, трябва да бъдат сгради с нулеви емисии.
  •             От 2030 г. нататък: Всички нови сгради — както частни, така и публични — трябва да бъдат сгради с нулеви емисии.
  •             2040 г.: Държавите членки ще определят на национално равнище допълнителни междинни цели за съществуващите сгради в своите национални планове за саниране на сградите.


Как ще се насърчава санирането?

Минимални стандарти за енергийни характеристики

Всяка държава членка ще трябва да приеме свои собствени национални траектории за намаляване на средното потребление на първична енергия в жилищните сгради:

  1.        16 % до 2030 г. (в сравнение с нивата от 2020 г.);
  2.          20—22 % до 2035 г. (в сравнение с нивата от 2020 г.). 

    С оглед да се гарантира, че сградите с най-лоши показатели в ЕС постепенно ще бъдат санирани, в ДЕХС се посочва, че поне 55 % от намалението на средното потребление на първична енергия трябва да се дължи на санирането на 43 % от сградите с най-лоши показатели във всяка страна. Финансовите стимули за саниране са насочени (приоритетно) към уязвими домакинства, хора, засегнати от енергийна бедност, и хора, живеещи в социални жилища.

При нежилищните сгради постепенното подобрение трябва да доведе до саниране на поне 16 % от сградите с най-лоши показатели до 2030 г. и на 26 % от тях до 2033 г. За някои категории сгради са предвидени изключения, за да се адаптират към националния сграден фонд. 


Термопомпите като решение?

Роля на термопомпите

По-голямата част от потреблението на енергия в домакинствата в ЕС (80 %) се дължи на отопление, охлаждане и битова гореща вода. Поради това, с цел Европа да стане по-устойчива, сградите в ЕС трябва да бъдат санирани, а термопомпите се очаква да станат широко разпространено решение както за нови, така и за съществуващи сгради.

Термопомпите се различават от конвенционалните отоплителни системи, като котли на газ и пещи, тъй като не изгарят изкопаеми горива за отопление и се нуждаят само от електроенергия за работа на системата. Термопомпите са по-енергийно ефективни от котлите, като намаляват сметките за енергия и значително намаляват емисиите на CO2. Освен това термопомпите имат предимства като многофункционалност и компактност на инсталацията, и също така са по-екологичен вариант, което ги прави привлекателен избор за замяна на котлите както за битови нужди, така и за търговска употреба. 


Panasonic е готова да допринесе за по-устойчив сграден фонд

Високоефективните и устойчиви решения за отопление и охлаждане, предлагани от Panasonic, са съществен и дори необходим компонент в този преход. И то не само до 2050 г., но и за постигане на междинните цели до 2030 г. и 2040 г.

Тези важни стратегически сигнали потвърждават ангажимента на Panasonic да инвестира в удобни и устойчиви решения за жилищни и нежилищни сгради, като тази дейност непрекъснато се разширява. Пример за това е неотдавнашното представяне на новата изключително иновативна термопомпа въздух-вода Aquarea T-CAP M Series. Една от най-големите бариери в жилищния фонд на Европа днес са многофамилните сгради.  Серията T-CAP M е с мощност 20/25/30 kW, която може да бъде увеличена до 300 kW. Тя е съвместима със съществуващите радиатори, което я прави подходяща за модернизиране както на многофамилни сгради, така и на малки търговски обекти. Тя може да произвежда вода за отопление с температура 75 °C, дори когато външната температура е –15 °C.

Оборудването, предоставено от Panasonic, играе важна роля и за декарбонизацията на нежилищните, особено на търговските сгради. Наскоро пуснатата ECOi-W AQUA G-BLUE — реверсивна термопомпа въздух-вода — издига нашето търговско портфолио на следващото, по-високо ниво.

 

Интелигентни решения

Друга ключова тенденция е усъвършенстването на системите за сградна автоматизация, както и устройствата за мониторинг и контрол, които дават възможност на собствениците, управителите, обитателите и потребителите на сградите за по-голямо разбиране и участие в управлението на техните системи за отопление, охлаждане, вентилация и битова гореща вода, като поемат по-активна роля и подобряват комфорта на крайните потребители. Panasonic работи усилено за непрекъснато предлагане на разнообразни свързани решения, като с цел укрепване на тази дейност наскоро обяви партньорството си с tado°, германски доставчик на решения за енергиен контрол.

Panasonic предлага разнообразни уреди за отопление и охлаждане за жилищни и нежилищни сгради, които са от съществено значение за осъществяване на енергийния преход в сградите и за постигане на целите на Зеления пакт за премахване на въглеродните емисии от сградния фонд в Европа до 2050 г. Постоянните инвестиции на Panasonic в иновации и разрастване на портфолиото показват отдадеността и увереността на компанията в постигането на тази цел.