Oficiální podmínky „Věrnostního programu společnosti Panasonic pro projektanty“

Doba trvání akce: 3. 3. - 15. 9. 2020
Termín pro zaslání Projektů: 30. 9. 2020

1.      Reklamní kampaň s názvem „Věrnostní program společnosti Panasonic pro projektanty“ (dále jen jako „Akce“) organizuje a realizuje společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Praha 8, Corso IIa, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00 („Organizátor“).

 

2.      Tato oficiální pravidla budou vypracována a zveřejněna ke dni zahájení Akce a budou volně přístupná na níže uvedené internetové adrese https://www.aircon.panasonic.eu/CZ_cs/happening/vernostni-program-pro-projektanty/ po celou dobu Akce, a to v souladu s platnými právními předpisy.

 

3.      Organizátor si ponechá právo tato oficiální pravidla doplnit nebo upravit, včetně zkrácení nebo prodloužení doby Akce nebo jejího zrušení v rozsahu, v němž to umožňují platné právní předpisy.

 

4.      Účastníci se mohou Akce účastnit v případě, že jsou profesionální projekční společnost pro zařízení HVAC nebo samostatně výdělečně činní projektanti pro zařízení HVAC. V případě, že se Akce účastní zaměstnanec projekční společnosti pro zařízení HVAC, má se za to, že se Akce účastní tato společnost, která také bude považována za konečného příjemce Odměny.

ÚZEMÍ A PODMÍNKY PRO ÚČAST NA AKCI

5.      Akce bude organizována a uskuteční se na území České republiky (dále jen jako „Území“) a bude se vztahovat na konkrétní výrobky uvedené v čl. 8 a Příloze č. 1.

 

6.      Akce se uskuteční na celém Území a každá osoba, která předloží Projekt s produkty HVAC Panasonic nejpozději do 30.9.2020, bude oprávněna získat Odměnu.

 

7.      Akce se uskuteční v době od 3. 3. 2020. do 15. 9. 2020. Účastník je oprávněn předložit pouze takové Projekty s produkty HVAC, které vyhotovil v době trvání akce. Projekty vypracované před dobou trvání Akce není možné uplatnit do věrnostního programu.

 

8.      Organizátor je výrobce produktů HVAC, jejichž seznam a technické specifikace jsou uvedeny v Příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu. Tento seznam může být kdykoli během trvání této Smlouvy rozšířen o nové výrobky společnosti Panasonic jednostranným oznámením společnosti Panasonic doručeným na adresu Partnera (dále jen jako „Výrobky“).

 

9.      Všechny Výrobky zařazené do Projektu HVAC musí být nové a původní výrobky společnosti Panasonic navržené pro Projekty HVAC na Území. Specifikace použitých, renovovaných nebo opravených výrobků, nákupy od fyzických osob, výrobky, které nebyly uvedeny na trh Území nebo výrobky, které jsou padělané nebo jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Panasonic, nesplňují podmínky Akce a účastník za ně nemůže získat Odměnu.

PRŮBĚH AKCE

10.   Aby se účastník mohl zúčastnit Akce a získat Odměnu, musí Organizátorovi zaslat Projekt HVAC, včetně níže uvedených informací (dále jen „Projekt“):

·        Rozpis množství výrobků společnosti Panasonic pro každý projekt

·        Oficiální výkresy projektu (nákresy a plány) v .dwg, .dxf nebo .pdf formátu

·        Souhrnný list projektanta pro Akci ve forátu .xls

Obsahují-li zaslané Projekty výrobky se součtovým výkonem alespoň 50 kW, může se prúčastníkojektant zúčastnit Akce a může získat Odměnu, a to v závislosti na výkonu Výrobků použitých v Projektech, pro určení příslušné Odměny je rozhodující celkový součet výkonů Panasonic výrobků ve všech předložených Projektech.

 

11.   Níže jsou uvedeny Odměny v závislosti na dosažené úrovni výkonu (dále jen jako „Odměna“):

 

1.      Panasonic Spec-in min. 50 kW – Panasonic Sluchátka

2.      Panasonic Spec-in min. 100 kW – Panasonic Sada pro ústní hygienu

3.      Panasonic Spec-in min. 200 kW – Panasonic Mikrovlnná trouba

4.      Panasonic Spec-in min. 300 kW – Panasonic Mikrosystém

5.      Panasonic Spec-in min. 400 kW – Panasonic Čistička vzduchu

6.      Panasonic Spec-in min. 500 kW – Panasonic 49” televizor

 

12.   Projekt musí být zaslán elektronicky k rukám Organizátora: jan.batek@eu.panasonic.com nejpozději do 30. 9. 2020. Organizátor prověří každý došlý Projekt. Organizátor odmítne pozdě odeslané nebo nekompletní Projekty.

 

13.   Žádáme Vás, abyste nám na předání Vaší Odměny ponechali lhůtu alespoň 30 dní od konečného data pro podání Projektů. Dárky budou předány ve školicím centru Panasonic v Praze nebo dle dohody. Neobdržíte-li informaci o předání Odměny do 31. 10. 2020, kontaktujte prosím pověřeného pracovníka Organizátora nejpozději do 15.11.2020: Jan Bátěk, telefon: +420 777 456 045, email: jan.batek@eu.panasonic.com. Nebudeme bohužel akceptovat požadavky na předání Odměny vznesené po tomto termínu.

OCHRANA SOUKROMÍ A ÚDAJŮ

14.   Zasláním Projektu Účastníci dobrovolně poskytují souhlas a opravňují Organizátora k tomu, aby uchovával a zpracovával jejich osobní údaje pro účely realizace Akce a v případě dodatečného výslovného souhlasu také pro marketingové účely v souvislosti se službami, které Organizátor poskytuje, a to v souladu s platnými právními předpisy.

 

15.   Všechny osobní údaje, které uživatel poskytne, použije Organizátor výhradně pro účely této Akce a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

16.   Organizátor postupuje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR). Organizátor je správcem osobních údajů. Účastník Propagační akce souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení projektanta, název společnosti, emailová adresa, adresa účastníka (dále jen „Osobní údaje“) pro stanovený účel. Údaje jsou shromažďovány za účelem realizace Akce, včetně zasílání informačních emailů týkajících se Soutěže. Účastníci Akce mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, či výmaz. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně po dobu 3 let od skončení Akce. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může účastník Propagační akce kdykoli bezplatně písemně odvolat na adrese sídla Organizátora.

 

17.   V případě pochybností o dodržování svých práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

18.   Souhlas s využitím emailové adresy k zasílání obchodních sdělení může být taktéž odvolán kliknutím na odkaz v obchodním sdělení.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

19.   Organizátor si vyhrazuje právo na ověření oprávněnosti všech zaslaných Projektů, aby se tak mohl chránit vůči podvodným, neplatným a opakovaným žádostem.

 

20.   Zakládá-li získání Odměny daňovou povinnost, náleží tato daňová povinnost účastníkovi podle platných právních předpisů.

 

21.   Odměnu v rámci této Akce nelze vyměnit, převést a není k dispozici žádná finanční alternativa ani jiný výrobek.

 

22.   Tuto Akci nelze kombinovat s žádnou jinou nabídkou nebo akcí.

 

23.   Má se za to, že se účastníci seznámili s těmito oficiálními podmínkami Akce a zasláním Projektu Organizátorovi s nimi vyslovili souhlas.

 

24.   Pravidla a podmínky Akce jsou stanoveny v těchto oficiálních podmínkách. Všechny informace týkající se Akce v reklamních materiálech a letácích slouží pouze pro informační účely.

 

25.   Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Akce a v sídle společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8. Kontaktní informace v případě jakýchkoli otázek ohledně podmínek Akce obdržíte na níže uvedené emailové adrese judit.fejes@eu.panasonic.com.

 

26.   Tyto oficiální podmínky se řídí právním řádem České republiky a budou v souladu s ním interpretovány.

 

3.3.2020, Praha,

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika

Příloha č. 1

Seznam výrobků

https://www.panasonicproclub.com/uploads/CZ/catalogues/English%20General%20Catalogue%202020-2021.pdf

2019