Oficiální podmínky „Věrnostního programu společnosti Panasonic pro projektanty“

Doba trvání akce: 15. 6. 2019 – 15. 11. 2019
Termín pro podání žádostí:
30. 11. 2019

1.      Reklamní kampaň s názvem „Věrnostní program společnosti Panasonic pro projektanty“ (dále jen jako „Akce“) organizuje a realizuje společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Praha 8, Corso IIa, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00 („Organizátor“).

 

2.   Tato oficiální pravidla budou vypracována a zveřejněna ke dni zahájení Akce a budou volně přístupná na níže uvedené internetové adrese https://www.aircon.panasonic.eu/CZ_cs/happening/vernostni-program-pro-projektanty/ po celou dobu Akce, a to v souladu s platnými právními předpisy.

 

3.     Organizátor si ponechá právo tato oficiální pravidla doplnit nebo upravit, včetně zkrácení nebo prodloužení doby Akce nebo jejího zrušení v rozsahu, v němž to umožňují platné právní předpisy.

 

4.      Účastníci se mohou Akce účastnit v případě, že jsou profesionální projekční společnost pro zařízení HVAC nebo samostatně výdělečně činní projektanti pro zařízení HVAC. V případě, že se Akce účastní zaměstnanec projekční společnosti pro zařízení HVAC, má se za to, že se Akce účastní tato společnost, která také bude považována za konečného příjemce Odměny.

ÚZEMÍ A PODMÍNKY PRO ÚČAST NA AKCI

5.   Akce bude organizována a uskuteční se na území České republiky (dále jen jako „Území“) a bude se vztahovat na konkrétní výrobky uvedené v čl. 7.

 

6.    Akce se uskuteční na celém Území a každá osoba, která předloží Projekt s produkty HVAC Panasonic, bude oprávněna získat Odměnu.

 

7.     Akce se uskuteční v době od 15. 6. 2019 do 15. 11. 2019. Žádosti týkající se výrobků zařazených do projektů před dobou trvání Akce nebo po ní budou považovány za neplatné.

 

8.    Organizátor je výrobce produktů HVAC, jejichž seznam a technické specifikace jsou uvedeny v Příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu. Tento seznam může být kdykoli během trvání této Smlouvy rozšířen o nové výrobky společnosti Panasonic jednostranným oznámením společnosti Panasonic doručeným na adresu Partnera (dále jen jako „Výrobky“).

 

9.  Všechny Výrobky zařazené do Projetku HVAC musí být nové a původní výrobky společnosti Panasonic navržené pro Projekty HVAC na Území. Specifikace použitých, renovovaných nebo opravených výrobků, nákupy od fyzických osob, výrobky, které nebyly uvedeny na trh Území nebo byly dovezeny na Území (včetně internetových nákupů), nebo výrobky, které jsou padělané nebo jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Panasonic, nesplňují podmínky Akce a kupující za ně nemůže získat Odměnu.

PRŮBĚH AKCE

10. Aby se účastník mohl účastnit Akce a získat Odměnu, musí Organizátorovi zaslat Projekt HVAC, včetně níže uvedených informací (dále jen „Projekt“):

·        Rozpis množství výrobků společnosti Panasonic pro každý projekt

·        Oficiální výkresy projektu (nákresy a plány)

·        Souhrnný list projektanta pro Akci v Excelu

Obsahují-li zaslané Projekty výrobky se součtovým výkonem alespoň 50 kW, může se účastník účastnit Akce a účastník může získat Odměnu, a to v závislosti na výkonu Výrobků použitých v Projektech.

 

11. Níže jsou uvedeny Odměny v závislosti na dosažené úrovni výkonu (dále jen jako „Odměna“):

 

              ·        Spec. min. 50 kW – Panasonic Headphone (sluchátka)

·        Spec. min. 100 kW – Panasonic Oral care set (set zubní péče)

·        Spec. min. 200 kW – Panasonic Trimmer + Epilator (zastřihovač a epilátor)

·        Spec. min. 350 kW – Panasonic Sound Bar

·        Spec. min. 400 kW – Panasonic Compact Camera (kompaktní fotoaparát)

·        Spec. min. 600 kW – Panasonic TV 50“

 

12.   Projekt musí být zaslán na adresu jan.batek@eu.panasonic.com nejpozději do 30. 11. 2019. Organizátor prověří každý Formulář žádosti po jeho odevzdání. 

 

13.   Žádáme Vás, abyste nám na zaslání Vaší Odměny ponechali lhůtu 30 dní od data, kdy obdržíme Vaši žádost a veškerou podkladovou dokumentaci. Neobdržíte-li Vaši Odměnu do předpokládaných 30 dní, kontaktujte nás prosím prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů nejpozději do 40 dní od předložení Vaší žádosti. Nebudeme bohužel akceptovat žádosti podané po termínu pro podání žádostí.

OCHRANA SOUKROMÍ A ÚDAJŮ

14.   Odevzdáním Projektu účastníci dobrovolně poskytují souhlas a opravňují Organizátora k tomu, aby uchovával a zpracovával jejich osobní údaje pro účely Akce a v případě dodatečného výslovného souhlasu také pro marketingové účely v souvislosti se službami, které Organizátor poskytuje, a to v souladu s platnými právními předpisy.

 

15.   Všechny osobní údaje, které účastník poskytne, použije Organizátor výhradně pro účely této Akce a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

16.   Organizátor je řádně registrován v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR). Organizátor je správcem osobních údajů. Účastník Propagační akce souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů coby Účastníka Propagační akce: jméno a příjmení název společnosti, emailová adresa, adresa (dále jen „Osobní údaje“) pro níže stanovený účel. Údaje jsou shromažďovány za účelem realizace Akce. Účastníci Akce mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. Poskytnutí údajů je nezbytné pro účast na Akci.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

17.   Organizátor si vyhrazuje právo na ověření oprávněnosti všech žádostí, aby se tak mohl chránit vůči podvodným, neplatným a opakovaným žádostem.

 

18.  Zakládá-li získání Odměny daňovou povinnost, náleží tato daňová povinnost účastníkovi podle platných právních předpisů.

 

19. Odměnu v rámci této Akce nelze vyměnit, převést a není k dispozici žádná finanční alternativa ani jiný výrobek.

 

20.   Tuto Akci nelze kombinovat s žádnou jinou nabídkou nebo akcí.

 

21.   Má se za to, že podáním žádosti o Odměnu se žadatelé seznámili s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

22.   Pravidla a podmínky Akce jsou stanoveny v těchto Obchodních podmínkách. Všechny informace týkající se Akce v reklamních materiálech a letácích slouží pouze pro informační účely.

 

23. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Akce a v sídle společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, Křižíkova 148/34,     186 00 Praha 8. Kontaktní informace v případě jakýchkoli otázek ohledně podmínek Akce obdržíte na níže uvedené emailové adrese judit.fejes@eu.panasonic.com.

 

24.   Tyto oficiální podmínky se řídí právním řádem České republiky a budou v souladu s ním interpretovány.

 

13.6.2019, Praha,

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika 
2019