VARMEPUMPEGARANTI

Garantien gælder kun, hvis du registrerer dit produkt inden for 30 dage efter første installation af produktet:
www.panasonicproclub.com/DK_da/warranty/
GARANTIVILKÅR

1. Panasonic Nordic, filial af Panasonic Marketing Europe GmbH ("Panasonic"), tilbyder en 5-års garanti ("garantien") på Panasonic-varmepumper ("produktet") til slutbrugere i henhold til de vilkår, der er angivet nedenfor.

2. Garantien gælder for produkter under forudsætning af, at:
 • Produktet er registreret på www.panasonicproclub.com/DK_da/warranty/inom/ inden for 30 dage efter første installation af produktet. Kvitteringen og opstartsprotokollen forsynet med installationsdatoen og underskrevet af slutbrugeren skal overføres ved registrering af produktet.  Efter godkendt registrering af produktet vil slutbrugeren modtage en e-mail med garantibeviset.
 • Installationen og opstarten af produktet er udført af en installatør godkendt af Panasonic, jf. listen på www.panasonicproclub.com/ifinder/DK_da/home/, og installationen er udført i overensstemmelse med installationsanvisninger og gældende lokale regler og bestemmelser.
 • Produktet skal gennemgå årlig vedligeholdelse eller i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning og producentens vedligeholdelsesvejledning, som findes i den tekniske dokumentation for produktet. Slutbrugeren skal på anmodning kunne dokumentere, at der er udført regelmæssig vedligeholdelse og eftersyn.
 • Installationens placering er i EU, EØS eller Schweiz, og produktet er egnet til det sted, hvor det er installeret (dvs. det er egnet til de lokale vejrforhold og overholder lokale bestemmelser samt anbefalinger fra Panasonic);
3. Garantiperioden er fem (5) år fra installationsdatoen på det første installationssted. Garantien gælder kun for det oprindelige og første installationssted.

4. Garantien dækker skader under normal brug, som er opstået pga. defekter i materiale eller fabrikation på fabrikken, og som eksisterede på tidspunktet for salget til slutbrugeren. Ombyttet produkt eller ombyttede dele, som erstattes under denne garanti, er Panasonics ejendom.

5. Ved funktionsfejl i produktet skal du starte med at læse teksten under "fejlsøgning" i brugsanvisningen. Hvis du efter at have læst brugsanvisningen anser produktet for at være defekt, skal du omgående kontakte installatøren af produktet og fremvise garantibeviset.

6. Hvis Panasonic vurderer, at garantien er gyldig i overensstemmelse med disse vilkår og efter gentagne forsøg ikke kan bringe produktet tilbage til funktionsdygtig stand, vil Panasonic efter eget skøn erstatte produktet med et identisk produkt eller et funktionsmæssigt tilsvarende produkt.

7. Garantien dækker udgifter til dele, arbejdsomkostninger og arbejde på stedet op til et maksimumbeløb svarende til ombytning af produktet. Eventuelle omkostninger til rejser og transport uden for Sverige er ikke omfattet af garantien.

8. Slutbrugerens eneste og eksklusive kompensation fra Panasonic i henhold til denne garanti er til reparation af produktet eller eventuelle dele (eller, efter Panasonics skøn, ombytning af produktet eller den defekte del eller dele eller en fuldstændig eller delvis refusion). Ingen yderligere kompensation, herunder uden begrænsning af eventuelle krav på følgeskader eller tab af eventuelt salg, kan ydes over for køberen i henhold til denne garanti.

9. Denne garanti omfatter ikke følgende:
 • Normal vedligeholdelse og service, dele som udsættes for slitage (sliddele), som i overensstemmelse med producentens retningslinjer udskiftes i forbindelse med servicearbejde,
 • Reparationer af rent visuelle fejl, som ikke har nogen indvirkning på enhedens funktioner (ridser og slitage).
 • Skader som følge af misbrug, forsømmelse eller ulykker (herunder uden begrænsning, unormal berøringsfare, forkert strømforsyningsspænding, forkert installation eller servicearbejde, der ikke er udført i henhold til brugs- og installationsvejledningerne eller de tekniske og/eller sikkerhedsmæssige standarder, som er gældende i det land, hvor produktet anvendes). Dette omfatter også fyldning af det pågældende produkt med forurenede væsker eller andre væsker end dem, der er angivet af producenten.
 • •    Skader, som opstår pga. en hvilken som helst ændring eller modificering af produktet, der ikke er godkendt af Panasonic på forhånd, eller pga. forkert brug af produktet eller under forhold, produktet ikke er designet til at blive brugt i (i henhold til producentens anvisninger, installationsvejledningerne og/eller brugsanvisningen).
 • Skader forårsaget ved forsætlig ødelæggelse (fx hærværk) eller skader forårsaget af dyr.
 • Skader som følge af udefrakommende, ukontrollerbare omstændigheder forårsaget af storme, frost, korrosion, lynnedslag, overspænding, jordskælv, høj vandstand, hagl, jordskred, oversvømmelser, eksplosioner, nukleare ulykker, brand, krigshandlinger, terrorisme eller lignende.
 • Fejl, der ikke er relateret til produktet (forkerte indstillinger, forkert installation, forkert strømforsyning, enhver form for kombination af produktet med andre produkter, dele eller komponenter, medmindre Panasonic har bekendtgjort, at det pågældende produkt eller den pågældende del eller komponent kan kombineres med produkterne).
10. Denne garanti gælder kun i EU, EØS eller Schweiz for produkter, som er købt og anvendt i disse lande, og som oprindeligt er blevet markedsført i et af disse lande af et selskab i Panasonic-koncernen.

11. Denne garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til købeloven samt andre ufravigelige love eller aftaler.

12. Slutbrugerens personlige data, som registreres ved registrering af produktet eller garantisprog, vil blive brugt af Panasonic til at administrere aktiveringen af garantien og garantisproget. Dine personlige oplysninger (adgang til samt ændring og sletning) vil blive administreret af Panasonic i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt Panasonics integritetspolicy *http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/general/privacy/). Disse personlige oplysninger videregives til vores serviceleverandører, der administrerer personlige oplysninger i overensstemmelse med vores instrukser, for at sikre, at de opfylder gældende lovgivning vedrørende datasikkerhed. Hvis du har givet dit samtykke til dette, vil vi desuden videregive data til tredjemand, som vi samarbejder med, således at de kan sende tilbud og reklamemateriale til dig om deres produkter og tjenester.