Panasonic lakossági légkondicionáló promóció

hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

 

 

1. A Panasonic Marketing Europe GmbH. South-East Europe Branch Office (továbbiakban Szervező) által szervezett ajándék promócióban (a továbbiakban: Promóció) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személy (a továbbiakban: Vásárló) vehet részt, aki Panasonic lakossági légkondicionálót vásárol a promóció ideje alatt. Az ajándékutalvány egyszeri maximum bruttó 15 000 Ft szerelési támogatás formájában igényelhető a szerelő partnereinknél, amennyiben a Kékszalagon átvett ajándékutalványt bemutatja a Magyarországon hivatalos szerelő partnereink egyikénél a lakossági légkondicionáló vásárlásakor.

 

A Promócióban való részvétel további feltétele, hogy a Vásárló kifejezetten elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot.

 

2. A Promócióból ki vannak zárva a Panasonic Marketing Europe GmbH. South-East Europe Branch Office dolgozói és alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3. Promóció időtartama: 2020. július 30. – 2019. augusztus 31.

 

4. A Promócióban részt vevő termékek:

 

·        KIT-VZxx-SKE

·        KIT-XZxx-VKE

·        KIT-Zxx-VKE

·        KIT-Zxx-UFE

 

A Promócióban kizárólag azok a vásárlók vehetnek részt, akik Panasonic lakossági légkondicionáló szettet vásárolnak, és rendelkeznek a Kékszalagon kiosztott sorszámozott ajándékutalvánnyal.

 

5. Promóció menete:

 

A promócióban résztvevő személy, a Kékszalagon (2019.07.30. – 2019.08.01.) átvett egyedi sorszámmal ellátott ajándékutalványt bemutatja valamelyik magyarországi hivatalos Panasonic partnernél, lakossági légkondicionáló rendszer vásárlása esetén, az ajándékutalvány egyszeri bruttó 15 000 Ft kedvezményként igényelhető szerelő partnereinknél a promóciós időszakban.

 

Ajándék: bruttó 15 000 Ft kedvezmény.

Az ajándék másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

 

Az ajándék kedvezményt a hivatalos Panasonic partnerünk adja át a Vásárlónak, melyet a lakossági légkondicionáló rendszer árából kedvezményként levon a számláról.

 

6. A Promócióban való részvétel egyéb feltételei

 

Egy ajándékutalványt egy Vásárló csak egyszer válthat be, egy ajándékutalványt a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényesnek.

 

7. A Szervező az ajándékot a Magyarországon hivatalos Panasonic partnere segítségével juttatja el a vásárló részére. Az ajándék átadása a lakossági légkondicionáló kiszámlázásakor megtörténik, kedvezmény formájában.

8. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szervező csak az eredeti és hibátlan ajándékutalványt fogadja el, amit vásárláskor köteles bemutatni és átadni a hivatalos Panasonic partnernek.

 

9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciós szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszűntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Promóció esetleges megszűntetéséről szóló értesítést és a módosítást, illetve megszűntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Panasonic honlapján: https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/. A Promócióban részt vevő Vásárlók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Promócióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a Promócióra regisztráló résztvevők, Szervezővel és a Promóció lebonyolításában részt vevő, fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét a Szervező bármely a Promócióban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

10. Szervező jogosult kizárni a Promócióból azt a Vásárlót, aki a Promócióban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

11. Amennyiben a Promóció során visszaélés gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

 

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Vásárlót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Vásárlóval szemben, aki a) a  promóciós ajándékutalvány hamisításával, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni.

 

13. A Szervező nem vállal felelősséget az ajándékok kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget.

 

14. A Vásárló tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

15. A Vásárló a Promócióban való részvétellel:

 

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, illetve az ajándék átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a promóció lebonyolításában részt vevő személyek a promóció lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

 

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Promóció lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;

 

- tudomásul veszi, hogy Szervező a Vásárló adatait a jelen 16. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a Promócióban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Panasonic Marketing Europe GmbH, South-East Branch Office, 1117. Budapest, Alíz utca 1., Office Garden III. címen vagy a panasonicaquarea@eu.panasonic.com e-mail címen.

 

Ezen kívül a Vásárlót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Vásárló bírósághoz fordulhat.

 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését kéri az ajándék átadása előtt. A Promóció résztvevőinek adatait a Szervező a 16. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel.

 

16. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióban való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére.

 

17. A Promócióról szóló információk és a részletes szabályzat a Promóció ideje alatt a https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/ oldalon érhető el.

 

18. A Vásárló a Promócióban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

19. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve az ajándékok változtatásának jogát fenntartja.

 

Budapest, 2020. 07. 15.

 

Panasonic Marketing Europe GmbH.

South-East Europe Branch Office     

Szervező