Tervezői hűségakció
Empty

A „Panasonic tervezői hűségprogram” hivatalos feltételei

A promóció időtartama: 2018.05.15. - 2018.10.15.
A nyeremény beváltásának határideje: 2018.12.31.

1.      A „Panasonic tervezői hűségprogramot” (a továbbiakban: „Promóció”) a Panasonic Marketing Europe GmbH, székhelye: 65203 Wiesbaden, Hagenauer Str. 43., Német Szövetségi Köztársaság, melynek nevében eljár: fióktelepe a Panasonic Marketing Europe GmbH organizacní složka Česká republika, székhelye: Prága 8, Karlín, Thámova 289/13, Postal Code 186 00, (a továbbiakban: „Promóter”), szervezi meg és bonyolítja le.

 

2.      Jelen hivatalos szabályok a Promóció kezdő napjától a Promóció teljes időtartama alatt nyilvánosan elérhetőek a következő internetes címen: www.panasonicproclub.com/HU_hu a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

3.      Promóter fenntartja a jogot, hogy jelen hivatalos szabályokat kiegészítse vagy megváltoztassa, ideértve a Promóció lerövidítését, meghosszabbítását vagy visszavonását a hatályos jogszabályok biztosította kereteken belül.

 

4.      A Promócióban kizárólag hivatalosan HVAC-rendszerek tervezésével foglalkozó vállalkozások vagy egyéni vállalkozók vehetnek részt. Amennyiben valamely HVAC-rendszertervező vállalkozás munkavállalója vesz részt a Promócióban, úgy az érintett HVACrendszertervező vállalkozás nevében vesz részt és a nyeremény a HVAC-rendszertervező vállalkozást illeti.

A PROMÓCIÓ TERÜLETI HATÁLYA ÉS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

5.      A Promóciót Magyarország területén (a továbbiakban: „Terület”) szervezik meg és bonyolítják le a 7. cikkben meghatározott termékeket érintően.

 

6.      A Promóció a teljes Területen érvényes és minden Panasonic HVAC Projektet benyújtó személy jogosult a Nyereményre.

 

7.      A Promóció időtartama 2018.05.15-től 2018.10.15-ig tart. A jelen Promóció Időtartamát megelőzően vagy azt követően benyújtott terméktervezésekkel kapcsolatos követelések érvénytelennek minősülnek.

 

8.      A Promócióban a Panasonic 2018-es nagy katalógusban szereplő termékek vesznek részt. Nagy katalógusunkat kérje Promóterünktől nyomtatott vagy PDF-formában.

 

9.      Minden Termék a Területen tervezett, új és eredeti Panasonic termék legyen. A Promócióban nem vehetnek részt használt, felújított vagy javított termékek, a természetes személyektől vásárolt termékek, a Területen nem forgalmazott, illetve a Területen kívülről beszerzett (ideértve az internetes vásárlást) olyan termékek, amelyek sértik a Panasonic Csoport Társaságainak szellemi tulajdonjogát vagy azt bármely módon hamisítják, és az ilyenek tekintetében a Tervező nem jogosult a Nyereményre.

A PROMÓCIÓ MENETE

10.   A résztvevők, akkor vehetnek részt a Promócióban, és akkor jogosultak a Nyereményre, ha a Promóternek az alábbi információkat tartalmazó HVAC-projektet (a továbbiakban: „Projekt”) küldenek be a meghatározott értékhatárt elérve:

·        a Projekt megnevezése;

·        a Projekt megvalósítási helye;

·        a Projekt befejezésének tervezett időpontja;

·        a Projekt tervezett összes teljesítménye (kW);

·    a Projektben beépítésre javasolt berendezések és Termékek előzetes leírása; és

·   amennyiben a Tervező rendelkezésére áll a beruházóra vonatkozó információk, ideértve a beruházó nevében eljáró meghatalmazott személy elérhetőségeit

·        a Projekt hivatalos tervrajza.

Amennyiben a Projekt legalább 25 kW teljesítményű Termékeket tartalmaz, a Projekt jogosult részt venni a Promócióban, és a résztvevő jogosult a Nyereményre a Projektben felhasznált Termékek összteljesítményétől függően.

11.   Az elért szint függvényében a Nyeremények (a továbbiakban: „Nyeremény”) a következőek:

 

·        betervezett min. 25 kW: egy Panasonic fejhallgató;

·        betervezett min. 50 kW: egy Panasonic mikrohullámú sütő;

·        betervezett min. 100 kW: egy Panasonic micro hifi;

·        betervezett min. 150 kW: egy Panasonic system audio;

·        betervezett min. 200 kW: egy Panasonic mini hifi;

·        betervezett min. 250 kW: egy REVIT 3 napos tanfolyam;

https://www.hungarocad.hu/oktatas-kategoria/minden-oktatas/revit-tanfolyam/

·        betervezett min. 300 kW: egy Panasonic Bridge fényképező;

·        betervezett min. 400 kW: egy Panasonic audio

·        betervezett min. 500 kW: egy Panasonic 49“-os TV

·        betervezett min. 600 kW: egy Panasonic 55“-os TV

A promóció keretein belül beküldött tervek közül, a Panasonic szakmai szempontok szerint kiválaszt tizenötöt, melyek tervezőit meghívja egy exkluzív nürnbergi utazásra, melynek részleteiről külön értesíti az érintetteket.

 

12.   A projektet legkésőbb 2018.10.15-éig a következő e-mail címre kell megküldeni: alex.beres@eu.panasonic.com vagy andras.sinka@ext.eu.panasonic.com. A Jelentkezési Lapot benyújtást követően a Promóter minden esetben hitelesíti. 

 

13.   Nyereményét igényének és minden kiegészítő dokumentumának benyújtását követő 30 munkanapon belül kapja meg (kivéve a nürnbergi utat). Amennyiben Nyereményét nem kapta meg az említett 30 munkanapon belül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fenti e-mail címek egyikén, az igényének benyújtását követő 40 munkanapon belül. Sajnálatos módon a határidőn túl benyújtott igényeket nem áll módunkban elfogadni.

TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

14.   A Projektek benyújtásával a résztvevők önként tudomásul veszik, és a Promótert felhatalmazzák, hogy személyes adataikat a Promóció céljára, továbbá a Promóter nyújtotta szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi célokra tárolja és kezelje a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

15.   A résztvevőktől kapott személyes adatokat a Promóter kizárólag a jelen Promóció céljaira használhatja fel, és csak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

 

16.   A Promóter a Cseh Köztársaság személyes adatok védelemről szóló 101/2000 sz. törvényének megfelelően 00037483 számon nyilvántartásba vett személyes adatkezelő. A Promóter a Promócióban résztvevők személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, továbbá a Cseh Köztársaság személyes adatok védelemről szóló 101/2000 sz. módosított törvényével összhangban kezeli.  Az adatgyűjtés célja a Promóció lebonyolítása, és amennyiben a résztvevő ahhoz további (választható) hozzájárulását adja, az adatokat a Promóter egyéb kereskedelmi célokra is felhasználja. A Promócióban résztvevőknek joga van adataikat megismerni és azokat kijavítani. A Promócióban való részvétel feltétele az adatok megadása. A Promóter írásbeli megállapodásban egyéb szervezeteket bízhat meg a személyes adatok védelméhez fűződő kötelezettségének teljesítésével az Adatvédelmi tv. 10. cikkével összhangban, a fentebb meghatározott célokra és mértékben.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

17.   A Promóter fenntartja a jogot minden jogosultsági igény ellenőrzésére, a csalárd, érvénytelen vagy többször benyújtott igények elkerülése érdekében.

 

18.   Amennyiben bármely Nyeremény átvétele adófizetési kötelezettséget keletkeztet, az a résztvevőt terheli, amennyiben az ilyen adófizetési kötelezettség a jogszabályok szerint alkalmazandó.

 

19.   Jelen Promócióban felajánlott Nyeremény másra be nem cserélhető, át nem ruházható és helyette más követelés vagy termék alternatíva nem elérhető.

 

20.   A Promóció más ajánlattal vagy promócióval nem összevonható.

 

21.   Amennyiben a résztvevő bármelyik Nyereményre igényt nyújt be, azt úgy tekintjük, hogy az adott résztvevő a jelen feltételeket elolvasta és elfogadta.

 

22.   A Promóció feltételei jelen Hivatalos Feltételekben kerülnek meghatározásra. A Promócióval kapcsolatosan a kereskedelmi anyagokban és szórólapokban megtalálható információk csak általános tájékoztatás céljára szolgálnak.

 

23.   Jelen feltételek megtalálhatóak a Promóció internetes oldalán és a Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep székhelyén, az 1117 Budapest, Neumann János utca 1. szám alatt. További információ a Promócióval kapcsolatosan az alábbi e-mail címen kérhető judit.fejes@eu.panasonic.com.

 

24.   Jelen Hivatalos Feltételek alkalmazására és értelmezésére a Cseh Köztársaság jogszabályai az irányadók.