A „Panasonic tervezői hűségprogram” hivatalos feltételei

A promóció időtartama: 2019.04.15. – 2019.09.15.

Anyag beküldési határidő: 2019.08.31.

Az ajándék beváltásának határideje: 2019.12.31.

A „Panasonic tervezői hűségprogramot” (a továbbiakban: „Promóció”) a Panasonic Marketing Europe GmbH, székhelye: 65203 Wiesbaden, Hagenauer Str. 43., Német Szövetségi Köztársaság, melynek nevében eljár: fióktelepe a Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika székhelye: Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 (a továbbiakban: „Promóter”), szervezi meg és bonyolítja le.

 1.      Jelen hivatalos szabályok a Promóció kezdő napjától a Promóció teljes időtartama alatt nyilvánosan elérhetőek a következő internetes címen: https://www.aircon.panasonic.eu/HU_hu/ a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 2.      Promóter fenntartja a jogot, hogy jelen hivatalos szabályokat kiegészítse vagy megváltoztassa, ideértve a Promóció lerövidítését, meghosszabbítását vagy visszavonását a hatályos jogszabályok biztosította kereteken belül.

 3.      A Promócióban kizárólag hivatalosan HVAC-rendszerek tervezésével foglalkozó vállalkozások vagy egyéni vállalkozók vehetnek részt. Amennyiben valamely HVAC-rendszertervező vállalkozás munkavállalója vesz részt a Promócióban, úgy az érintett HVACrendszertervező vállalkozás nevében vesz részt és az ajándék a HVAC-rendszertervező vállalkozást illeti.

A PROMÓCIÓ TERÜLETI HATÁLYA ÉS A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

4.      A Promóciót Magyarország területén (a továbbiakban: „Terület”) szervezik meg és bonyolítják le a 7. cikkben meghatározott termékeket érintően.

5.      A Promóció a teljes Területen érvényes és minden Panasonic HVAC Projektet benyújtó személy jogosult az Ajándékra.

6.      A Promóció időtartama 2019.04.15-től 2019.09.15-éig tart. A jelen Promóció Időtartamát megelőzően vagy azt követően benyújtott terméktervezésekkel kapcsolatos követelések érvénytelennek minősülnek.

7.      A Promócióban a Panasonic 2019-es nagy katalógusban szereplő termékek vesznek részt. Nagy katalógusunkat kérje Promóterünktől nyomtatott vagy PDF-formában, vagy nézze meg online: https://www.panasonicproclub.com/uploads/HU/catalogues/EU%20General%20Catalogue%2019%20Master%20PSEE.pdf

8.      Minden Termék a Területen tervezett, új és eredeti Panasonic termék legyen. A Promócióban nem vehetnek részt használt, felújított vagy javított termékek, a természetes személyektől vásárolt termékek, a Területen nem forgalmazott, illetve a Területen kívülről beszerzett (ideértve az internetes vásárlást) olyan termékek, amelyek sértik a Panasonic Csoport Társaságainak szellemi tulajdonjogát vagy azt bármely módon hamisítják, és az ilyenek tekintetében a Tervező nem jogosult az Ajándékra.

A PROMÓCIÓ MENETE

9.      A résztvevők, akkor vehetnek részt a Promócióban, és akkor jogosultak az Ajándékra, ha a Promóternek az alábbi információkat tartalmazó HVAC-projektet (a továbbiakban: „Projekt”) küldenek be a meghatározott értékhatárt elérve:

·        a Projekt megnevezése;

·        a Projekt megvalósítási helye;

·        a Projekt befejezésének tervezett időpontja;

·        a Projekt tervezett összes teljesítménye (kW);

·        a Projektben beépítésre javasolt berendezések és Termékek előzetes leírása; és

·        amennyiben a Tervező rendelkezésére áll a beruházóra vonatkozó információk, ideértve a beruházó nevében eljáró meghatalmazott személy elérhetőségeit

·        a Projekt hivatalos tervrajza

·        a Projekthez tartozó összegző Excel beküldése.

Amennyiben a Projekt legalább 50 kW teljesítményű Termékeket tartalmaz, a Projekt jogosult részt venni a Promócióban, és a résztvevő jogosult az Ajándékra a Projektben felhasznált Termékek összteljesítményétől függően.

10.   Az elért szint függvényében az Ajándékok (a továbbiakban: „Ajándék”) a következőek:

·        1. szint: betervezett min. 50 kW: egy Panasonic fejhallgató;

·        2. szint: betervezett min. 100 kW: egy Panasonic szájápolási szett;

·        3. szint: betervezett min. 200 kW: egy Panasonic trimmer és epilátor;

·        4. szint: betervezett min. 350 kW: egy Panasonic sound bar;

·        5. szint: betervezett min. 400 kW: egy Panasonic compact camera;

·        6. szint: betervezett min. 600 kW: egy Panasonic 50“-os TV

A promóció keretein belül beküldött tervek közül, a Panasonic szakmai szempontok szerint kiválaszt tizenötöt, melyek tervezőit meghívja egy exkluzív pilzeni utazásra, melynek részleteiről külön értesíti az érintetteket.


11.   A projektek dokumentációját legkésőbb 2019. 08.31-éig a következő e-mail címre kell megküldeni: alex.beres@eu.panasonic.com vagy andras.sinka@eu.panasonic.com. A Jelentkezési Lapot benyújtást követően a Promóter minden esetben hitelesíti. 

 

12.   Ajándék igényének és minden kiegészítő dokumentumának benyújtását követő 30 munkanapon belül kapja meg (kivéve a pilzeni utat). Amennyiben Ajándékát nem kapta meg az említett 30 munkanapon belül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fenti e-mail címek egyikén, az igényének benyújtását követő 40 munkanapon belül. Sajnálatos módon a határidőn túl benyújtott igényeket nem áll módunkban elfogadni.

TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

13.   A Projektek benyújtásával a résztvevők önként tudomásul veszik, és a Promótert felhatalmazzák, hogy személyes adataikat a Promóció céljára, továbbá a Promóter nyújtotta szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi célokra tárolja és kezelje a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

14.   A résztvevőktől kapott személyes adatokat a Promóter kizárólag a jelen Promóció céljaira használhatja fel, és csak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

15.   A Promóter a Cseh Köztársaság személyes adatok védelemről szóló 101/2000 sz. törvényének megfelelően 00037483 számon nyilvántartásba vett személyes adatkezelő. A Promóter a Promócióban résztvevők személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, továbbá a Cseh Köztársaság személyes adatok védelemről szóló 101/2000 sz. módosított törvényével összhangban kezeli.  Az adatgyűjtés célja a Promóció lebonyolítása, és amennyiben a résztvevő ahhoz további (választható) hozzájárulását adja, az adatokat a Promóter egyéb kereskedelmi célokra is felhasználja. A Promócióban résztvevőknek joga van adataikat megismerni és azokat kijavítani. A Promócióban való részvétel feltétele az adatok megadása. A Promóter írásbeli megállapodásban egyéb szervezeteket bízhat meg a személyes adatok védelméhez fűződő kötelezettségének teljesítésével az Adatvédelmi tv. 10. cikkével összhangban, a fentebb meghatározott célokra és mértékben.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

16.   A Promóter fenntartja a jogot minden jogosultsági igény ellenőrzésére, a csalárd, érvénytelen vagy többször benyújtott igények elkerülése érdekében.

17.   Amennyiben bármely Ajándék átvétele adófizetési kötelezettséget keletkeztet, az a résztvevőt terheli, amennyiben az ilyen adófizetési kötelezettség a jogszabályok szerint alkalmazandó. 

18.   Jelen Promócióban felajánlott Ajándék másra be nem cserélhető, át nem ruházható és helyette más követelés vagy termék alternatíva nem elérhető.

19.   A Promóció más ajánlattal vagy promócióval nem összevonható.

20.   Amennyiben a résztvevő bármelyik Ajándékra igényt nyújt be, azt úgy tekintjük, hogy az adott résztvevő a jelen feltételeket elolvasta és elfogadta.

21.   A Promóció feltételei jelen Hivatalos Feltételekben kerülnek meghatározásra. A Promócióval kapcsolatosan a kereskedelmi anyagokban és szórólapokban megtalálható információk csak általános tájékoztatás céljára szolgálnak.

22.   Jelen feltételek megtalálhatóak a Promóció internetes oldalán és a Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep székhelyén, az 1117 Budapest, Alíz utca 4. szám alatt. További információ a Promócióval kapcsolatosan az alábbi e-mail címen kérhető judit.fejes@eu.panasonic.com.

23.   Jelen Hivatalos Feltételek alkalmazására és értelmezésére a Cseh Köztársaság jogszabályai az irányadók.

Please fill out this field...