A Panasonic PRO Awards kampány részvételi feltételei 

A Panasonic PRO Awards kampány (a továbbiakban: „PRO Awards Kampány”) jelen részvételi feltételei (a továbbiakban: „Részvételi Feltételek”) a fűtés- és hűtéstechnikában az építőipar, szaktanácsadás, forgalmazás, gépészet, valamint telepítés területén tevékenykedő, a Panasonic Heating & Cooling Solutions megoldásait alkalmazó projektben érintett, a PRO Awards kampányban való részvételre elfogadott, jogosult, és a Panasonic PRO Club weboldalán szabályosan regisztrált társaságok (a továbbiakban: „Résztvevők”) PRO Awards Kampányban történő részvételére irányadó feltételeket tartalmazzák.

 

1.         Regisztráció

A kampányban kizárólag a Panasonic PRO Club weboldalán regisztrált Résztvevők vehetnek részt. A PRO Awards Kampányban történő részvétellel a Résztvevők automatikusan elfogadják a jelen Részvételi Feltételekben foglaltakat. A jelen Részvételi Feltételekben foglaltakat el nem fogadó, a weboldalon érvényes regisztrációval nem rendelkező, valamint a jelen dokumentum 3.3. pontjában foglalta feltételeknek nem megfelelő Résztvevők nem vehetnek részt a PRO Awards Kampányban.

 

2.           Szervező

A PRO Awards Kampány szervezője (a továbbiakban: „Szervező”) a Panasonic Marketing Europe GmbH (címe: Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Németország).

 

3.           Részvételi feltételek és jogosultság

1.      A PRO Awards Kampányban történő részvétel ingyenes.

2.      A PRO Awards Kampányban nem vehetnek részt a Panasonic Csoport munkavállalói és családtagjaik.

3.      A PRO Awards Kampányban történő részvételhez (a továbbiakban: „Pályázat”) a Panasonic Heating & Cooling Solutions épületgépészeti megoldásait is tartalmazó kiváló minőségű projektekben érintett társaságoknak az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:

1.) ki kell tölteniük, majd itt, a regisztrációs oldalon be kell nyújtaniuk a kampány jelentkezési lapját;

https://www.panasonicproclub.com/HU_hu/pro-awards-2021/submit-projects/new/

2.) fel kell tölteniük legalább három darab nagy (minimum 300 dpi) felbontású, .jpg formátumú fényképet azon projektjükről, amelyben a Panasonic Heating & Cooling Solutions megoldásai alkalmazásra kerülnek;

3.) mellékelniük kell az adott projektben használt Panasonic Heating and Cooling Solutions megoldások listáját;

4.) meg kell adniuk a kérdéses projekt adatait (köztük minden érintett társaság nevét), valamint a projektcsapat adatait (a specifikációs mérnökre, tervezőre, kivitelezőre, építészre, ügyfélre vonatkozó adatokat).

4.      A Résztvevőknek maradéktalanul teljesíteniük kell a Pályázat jelen Részvételi Feltételekben, valamint bármely, kimondottan a PRO Awards Kampányhoz készült weboldalon ismertetett feltételeit.

5.      Projektenként csak egy jelentkezés adható be.

6.      A PRO Awards Kampányban csak olyan projektek vehetnek részt, amelyekben elsősorban Panasonic Heating & Cooling Solutions megoldások kerülnek alkalmazásra lakossági, kiskereskedelmi, vendéglátóipari, illetve kereskedelmi környezetben.

7.      Egy Pályázat az alábbi „Alkalmazási Kategóriák” egyikében nevezhető: Lakossági, vendéglátóipari, kiskereskedelmi, illetve kereskedelmi. Az egyes kategóriák ismertetése itt található https://www.panasonicproclub.com/HU_hu/pro-awards-2021/categories/.

8.      A választott Alkalmazási Kategóriától függetlenül minden résztvevő projektet az alábbi kategóriákban is figyelembe vesz a döntőbizottság: Best Innovative Project, Best Sustainable Project, Best Connectivity Project, Best Refrigeration Project, Best Panasonic Solution, Best nanoeX Project.

9.      Minden Résztvevő tetszőleges számú projekttel indulhat. Minden egyes projektet külön Pályázatban kell nevezni.

10.   A PRO Awards Kampányban csak a következő országokban bejegyzett székhellyel rendelkező Résztvevők vehetnek részt: Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Montenegró, Németország, Norvégia, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Svédország.

11.   A kampányban 2018. november 1. és 2021. november 30. között (a továbbiakban: „Projektidőszak”) megvalósított/megvalósítandó projekteket tartalmazó Pályázatok vehetnek részt. A Projektidőszak kezdete előtt, illetve vége után megvalósított projektek a kampányban nem vehetnek részt.

12.   A Szervező fenntartja a benyújtott Pályázatok ellenőrzésének jogát. Faxon, telefonon, e‑mailben illetve postai levélben nem nyújtható be Pályázat. Nem fogadható el olvashatatlan, hiányos, megrongálódott, módosított vagy érvénytelen, valamint a jelen Részvételi Feltételekben foglaltaknak nem megfelelő Pályázat. A Pályázatok elvesztéséért, késedelmes beérkezéséért, megrongálódásáért, valamint a számítógépes rendszeren keresztül történő benyújtása során felmerült hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

13.   A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Résztvevők részvételét a PRO Awards Kampányban felfüggessze vagy a Résztvevőket a kampányból kizárja, valamint az esetlegesen odaítélt Nyereményeket visszatartsa, amennyiben

a.) a Résztvevő által benyújtott Pályázat vonatkozó jogszabályi előírást sért, vagy nem felel meg a jelen Részvételi Feltételekben, illetve a Panasonic magatartási kódexében foglaltaknak;

b) a Résztvevő hamis vagy félrevezető információt közöl a PRO Awards Kampányban történő részvételt illetően;

c) a Résztvevő Panasonic PRO Club weboldalára érvényes regisztrációja a Kampányidőszak alatt törlésre kerül.

14.   A Szervező nem tehető felelőssé semminemű műszaki, hardverrel, szoftverrel, kiszolgálóval, weboldallal kapcsolatos, illetve más természetű meghibásodásért és rendellenességért, amely a Résztvevőt hátráltatja vagy akadályozza a PRO Awards Kampányban történő részvételben.

 

4.           Időtartam

A Pályázatok benyújtási időszaka: 2021. augusztus 1. – 2021. november 30. (a továbbiakban: „Kampányidőszak”, az utóbbi dátum a továbbiakban: „Benyújtási Határidő”). A Kampányidőszak kezdete előtt, illetve vége után beadott Pályázatok a kampányban nem vehetnek részt.

 

5.           A Nyeremények

1.      A Szervező jogosult a beérkezett Pályázatokból a nem megfelelő, hiányos, valamint a jelen Részvételi Feltételekben foglaltaknak nem maradéktalanul megfelelő pályázatokat előzetesen kiszűrni; az ilyen szűrésen megfelelt pályázatok megnevezése a továbbiakban: „Érvényes Pályázatok”.

2.      Az Érvényes Pályázatok benyújtói ajándékként EAH-AZ70WE fülhallgatót kapnak (a továbbiakban: „Exkluzív Ajándék”). Az Exkluzív Ajándékról a jutalmazott Résztvevők e‑mailben kapnak értesítést. Az Exkluzív Ajándékot a jutalmazott Pályázatot beadó Résztvevőknek postai úton a Résztvevő által a jelentkezés során megadott címre juttatjuk el, legkésőbb 2022 januárjában. A Szervező mindent megtesz az Exkluzív Ajándékok megfelelő mennyiségben történő biztosításának érdekében, azonban előre nem látható körülmények – például vis maiornak minősülő események, az adott termék ellátásában beálló fennakadás, készlethiány – arra kényszeríthetik a Szervezőt, hogy a fent megnevezett terméket, mint Exkluzív Ajándékot, más, azzal megegyező értékű vagy annál értékesebb termékkel helyettesítse; erről az érintett Résztvevőket a Szervező tájékoztatja.

3.      Az Érvényes Pályázatok közül a zsűri kiválaszt egyet, amelyet egy japán utazással (a továbbiakban: „Nyereményutazás”) jutalmaz az Alkalmazási Kategóriákban, valamint a 3.8 pontban ismertetett egyéb kategóriákban. Ha egy Résztvevő több Alkalmazási Kategóriában is nyer, a Szervezőnek jogában áll a Jelöltek számát az 5.6 pontban meghatározottak szerint kettő főben korlátozni. Egy adott Érvényes Pályázat több Alkalmazási és egyéb kategóriában is nyerhet. Összesen tíz Nyereményutazás ítélhető oda.

4.      Az Érvényes Pályázatokat a zsűri értékeli ki. A zsűri minden esetben a kiváló minőséget, a kiemelkedő tervezést, a kivitelezés tökéletességét és innovatív megoldásait díjazza, amelyek a fűtési és hűtési rendszerek telepítésének átgondoltságáról adnak tanúbizonyságot. A döntőbizottság döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

5.      A Nyereményutazásokat elnyerő Résztvevők (a továbbiakban: „Nyertesek”) listája 2021 decemberében, a www.PanasonicPROClub.com weboldalon kerül kihirdetésre.

6.     A Nyereményutazáson két olyan személy (a továbbiakban: „Jelölt”) vehet részt, akik tevékenyen részt vettek a nyertes projektben. A Jelölteket a Nyertes választja ki, majd közli a Szervezővel azok nevét és e‑mail‑címét. A Szervező fenntartja jogot, hogy ellenőrizze: a Nyertes által megnevezett Jelöltek valóban tevékeny részesei voltak a nyertes projektnek. Fenntartja továbbá a Szervező a jogot, hogy a jelen 5.6 pont első mondatában meghatározott Jelölti követelményeknek nem megfelelő személyek elutasítsa, és a Nyertestől új Jelölt megnevezését kérje. A Jelölteket a Szervező személyesen, e‑mailben értesíti a Nyereményutazásról; a Jelölteknek a Nyereményutazáson történő részvétel érdekében az értesítést e‑mail‑címük feltüntetésével vissza kell jelezniük.

7.     A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Jelölteket teljes nevük használatával megnevezze saját weboldalán, sajtóközleményeiben, közösségimédia‑felületein és bármely más egyéb, a kampányt népszerűsítő, papíralapú vagy elektronikus megjelenésében. 

8.      Az Exkluzív Ajándékok, valamint Nyereményutazások (a továbbiakban együttesen „Nyeremények”) nem ruházhatók át, nem téríthetők vissza és készpénzre, illetve más értékre nem válthatók.

9.      A Résztvevők elérhetőségeit azonosítási célokra, adott esetben az Exkluzív Ajándékok elküldésére, valamint átvételének megerősítésére használjuk.

10.   Amennyiben az Exkluzív Ajándék kézbesítése a Résztvevő által szabálytalan formátumban vagy helytelenül megadott cím miatt meghiúsul, a Szervező nem kötelezhető a helyes cím kiderítésére.

11.   Az Exkluzív Ajándékok idővel történő minőségromlásának, illetve elvesztésének kockázatát a kiszállítást követően a Résztvevő viseli.

12.   Olyan, előre nem látható körülmények – például vis maiornak minősülő események, az ajándékként eredetileg megnevezett termék ellátásában beálló fennakadás – esetén, amelyek a Panasonic érdekkörén kívül merülnek fel, a Panasonic fenntartja a jogot, hogy az eredeti nyereményt, más, azzal megegyező értékű vagy annál értékesebb termékkel helyettesítse; erről az érintett nyerteseket a Panasonic tájékoztatja.

 

6.           Jogok és a jogok biztosítása

1.      Pályázata beadásával a Résztvevő kijelenti, hogy a Pályázat tárgyát képező projektben érintett valamennyi személytől/társaságtól minden szükséges engedélyt beszerzett, és/vagy a Pályázat tartalmának a Szervező rendelkezésére bocsátásához, valamint a Pályázat anyagának a Szervező által bármilyen célból, többek között üzleti célból – például hirdetésekben, esettanulmányban, a PRO Awards Kampányról adott tájékoztatásban, a Pályázat tartalmának, illetve a Résztvevő saját maga által megadott adatainak közreadása érdekében (például weboldalakon, a közösségi médiában, promóciós anyagokban/hírlevelekben, nyomtatott sajtóban) – történő felhasználásához szükséges jogok jogosultja.

2.      A Résztvevő hozzájárul továbbá, hogy a Szervező a Résztvevő által benyújtott minden Pályázat tartalmát bármilyen célból, többek között üzleti célból – például hirdetésekben, esettanulmányban, a PRO Awards Kampányról adott tájékoztatásban, a Pályázat tartalmának, illetve a Résztvevő saját maga által megadott adatainak közreadása érdekében (például weboldalakon, a közösségi médiában, promóciós anyagokban/hírlevelekben, nyomtatott sajtóban) — ellenszolgáltatás nélkül, nem kizárólagosan, időhöz és helyhez nem kötötten felhasználja, sokszorosítsa és szerkessze.

3.      Mindezeken túl a Szervező, a Szervező kapcsolt vállalkozásai, adatfeldolgozói és egyéb, a PRO Awards Kampány lebonyolításában, illetve a Nyeremények biztosításában együttműködő partnerei visszavonhatatlan, ingyenes, átruházható, nem kizárólagos szerzői jogot, valamint a Pályázati anyag, illetve a Résztvevő adatai időhöz és helyhez nem kötött felhasználására, szerkesztésére, sokszorosítására és feldolgozására (különös tekintettel a képek online tartalmakban történő megjelenítéséhez szükséges elektronikus feldolgozására, képhordozóra történő másolására stb.) vonatkozó, az egész világra kiterjedő, a PRO Awards Kampány lebonyolításával kapcsolatos bármilyen célból – különösen üzleti célból: hirdetésekben, esettanulmányok témájaként, online és nyomtatott médiában, a közösségi médiában – történő alkalmazásra érvényes jogot, valamint a Pályázatban szereplő tartalom átalakítására, sokszorosítására, közzétételére és a közönség számára – többek között nyomtatott kiadványokban, prezentációkban, reklámanyagokban, sajtóközleményekben, hírlevelekben, valamint a Szervező és kapcsolt vállalkozásai weboldalain eredeti vagy a Szervező által megfelelőnek ítélt módon átalakított formátumban történő elérhetővé tételéhez fűződő jogot kapnak. A Szervező, annak kapcsolt vállalkozásai és adatfeldolgozói semmilyen módon nem kötelesek a Résztvevők által beadott Pályázatok tartalmát részben vagy egészben közzétenni.

4.      Minden Résztvevő biztosítja a Szervezőt, hogy Pályázatuk 6. pontban leírt módon történő felhasználása nem sérti harmadik felek jogait. Ezen jogok közül kiemelendő a harmadik felek szerzői joga, valamint a fényképen rögzített személyek személyhez fűződő jogai. A Résztvevő a Szervezőt mentesíti harmadik felek jogaik megsértéséből adódó vagy azzal összefüggő bármilyen követelése, kárigénye tekintetében, ideértve a kiadásokat, jogi eljárások költségeit és díjait is. 

 

7.           Adózás

1.     Az odaítélt Nyeremények (közvetlen adózású vagy egyéb) adóköteles jövedelemnek, továbbá adózás, valamint a nemzeti vagy társadalombiztosítási hozzájárulások (vagy az ezeknek a helyi szabályozás szerint megfelelő adó, társadalombiztosítási díj) szempontjából pedig közvetlen díjazásnak minősülhetnek.

2.     A Résztvevők és/vagy Jelöltek kizárólagos felelőssége a PRO Awards Kampányban kapott Nyeremények után fizetendő szövetségi/tartományi és egyéb (közvetlen, közvetett és más természetű) adók, valamint nemzeti és társadalombiztosítási hozzájárulások megfizetése.

 

8.           Adatvédelem

1.     A Szervező, mint felelős adatkezelő, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzi a személyes adatokat gyűjtését. A kampányra a Szervező saját adatvédelmi szabályzata az irányadó.

2.      A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének célja a személyes adatokat a Szervező a PRO Awards Kampány lebonyolítása céljából, illetve a Résztvevő által engedélyezett mértékben gyűjti, kezeli és tárolja. Amennyiben a Résztvevő hozzájárult, hogy terméktájékoztatókat és egyedi ajánlatokat kapjon a Szervezőtől, a fent említett adatokat a Szervező ezen célból is gyűjti, kezeli és tárolja.

3.      A Szervező által gyűjtött adatok kategóriái: Megszólítás, család- és utónév, postai cím, a tartózkodási hely szerinti ország, e‑mail‑cím, a Jelöltek arcképe.

4.      Az adatkezelési tevékenység alapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (b) és (f) pontja, valamint a 17. cikk (3) bekezdésének (e) pontja, vagyis a Résztvevők és Jelöltek önkéntes részvétele, továbbá a jelen Részvételi Feltételek, valamint a Szervező jogos üzleti érdekei képezik.

5.      A Résztvevők és a Jelöltek személyes adatait a Szervező a Résztvevő és a Jelölt hozzájárulása nélkül nem adja át és nem teszi elérhetővé harmadik feleknek. Ez alól kivételt képezhetnek a promóciós kampány lebonyolításában részt vevő harmadik felek, valamint a Szervező Nyereményutazás biztosításával megbízott együttműködő partnerei, akik a PRO Awards Kampány lebonyolítása, illetve a Nyereményutazás biztosítása érdekében gyűjtik, kezelik és tárolják az adatokat. Ezen harmadik felek betartják a GDPR‑ban előírtakat, és a Szervezővel kötött megállapodás szerinti szükséges biztonsági intézkedéseket vezetik be.

6.      A PRO Awards Kampány befejezése után a Résztvevők és Jelöltek személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha a Szervezőt hatályos jogszabályi előírás kötelezi az adatok adatmegőrzési időszak végéig történő tárolására. Ebben az esetben az adatok zárolásra, majd a megőrzési időszak lejárta után törlésre kerülnek.

7.      A Résztvevőknek jogukban áll saját, illetve a Jelöltek személyes adataikhoz hozzáférni, azok helyesbítését, törlését, zárolását kérni, valamint bármikor tájékoztatást kapni tárolt személyes adataikról, azok eredetéről, arról, hogy adataik kihez kerülnek továbbításra, valamint adataik feldolgozásának vonatkozó jogszabályok szerinti célját illetően.

8.      Ebből a célból a Panasonic Marketing Europe GmbH adatvédelmi biztosához fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: Hagenauer Strasse 43, 65205 Wiesbadenjudit.fejes@eu.panasonic.com[ZM1] .

9.      A Résztvevők bármikor visszavonhatják jelentkezésüket a PRO Awards Kampányban, és tiltakozhatnak saját és Jelöltjeik személyes adatainak a PRO Awards Kampányban történő felhasználása ellen. A jelentkezés visszavonására vonatkozó nyilatkozatot a Szervezőnek vagy a Résztvevő székhelye szerinti országban működő Panasonic fióktelephez kell benyújtani.

10.   A személyes adatok törlését, illetve a jelentkezés visszavonását követően a PRO Awards Kampányban történő részvétel nem lehetséges.

9.           Szavatosság és felelősség

1.      A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevőknél és a Jelölteknél a PRO Awards Kampányban történő részvétellel vagy a Nyeremények elfogadásával kapcsolatban felmerült károkért. Ugyanakkor a Szervező semmilyen esetben nem mentesül a szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás eredményeként bekövetkező halálesetekért és személyi sérülésekért, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében kötelezően vállalat felelőssége alól.

2.      A PRO Awards Kampányt a Szervező, partnereivel együttműködésben szervezi. A Nyereményutazás elfogadásának visszaigazolását követően a Jelöltre az utazás biztosításáért felelős együttműködő partner által meghatározott utazási feltételek vonatkoznak.

3.      A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az együttműködő partnerei által nyújtott szolgáltatásokért. A Szervező semmi esetre sem vállal felelősséget a PRO Awards Kampány lebonyolításában vele együttműködő – különösen a Nyereményutazást biztosító – partnerei által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó kellék- és jogszavatosságokért. A Szervezővel a PRO Awards Kampány lebonyolításában együttműködő, illetve a Nyereményutazást biztosító partnerei által nyújtott szolgáltatásokat érintő kellék- és jogszavatossági hibákkal kapcsolatos igények kizárólag a szóban forgó partnerekkel szemben támaszthatók. A Nyereményutazás lebonyolítását illetően a Szervező nem vállal felelősséget együttműködő partnerei fizetésképtelenségéért és annak következményeiért. Nem vállal továbbá a Szervező felelősséget a Nyereményutazás részletei indokolt módosításának következményeiért, valamint azért, ha a Nyereményutazást azt biztosító együttműködő partner által indokolt okokból lemondja. A Nyereményutazás nem váltható pénzre.

4.      A Nyereményutazás időpontjának megválasztása a Szervező kizárólagos joga. A Nyereményutazás időpontjával kapcsolatban sem a Résztvevő, sem a Jelölt nem támaszthat igényeket. A jelen dokumentum 9.7 pontjában leírt események bekövetkezése esetén a Szervező elhalaszthatja egy Nyereményutazás már kitűzött időpontját – ez esetben az érintett Jelöltet haladéktalanul értesítenie kell, és a 9.7 pontban felsorolt körülmények függvényében új időpontot kell kitűznie úgy, hogy a Jelöltre nézve anyagi vonzata ennek ne legyen.

5.      Amennyiben a felek írásban másként meg nem állapodtak, az utazás indulási, illetve érkezési pontjára jutás/hazajutás (repülőn, vasúton stb.), a szükséges vízumok, védőoltások, biztosítások, illetve a Japánon belül történő közlekedés költségei, valamint a saját kiadások, étel- és italfogyasztás, borravalók, valamint a Nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségek a Jelöltet terhelik. Ugyanez vonatkozik az utazás során felmerülő magánjellegű kiadásokra (a szállás minibárjából történő fogyasztás, a szállás telefonjának használata stb.) A Jelölt felelőssége a Nyereményutazáson való részvételhez, illetve Japánba történő be- és onnan történő kilépéshez szükséges, érvényes úti okmányok (például útlevél, szükséges vízumok) meglétének biztosítása.

6.      Amennyiben a Nyertes és/vagy Jelölt a Nyereményutazás kezdete előtt visszalép az utazástól, vagy a Szervezőnek fel nem róható okból nem vesz részt az utazáson, a Szervező nem köteles újabb Nyereményutazást odaítélni vagy a meghiúsult utazással kapcsolatban bármit visszatéríteni, a Nyertes és/vagy Jelölt ilyen esetben nem jogosult a továbbiakban a Nyereményutazásra.

7.      Mindezeken túl a Panasonic nem vonható felelősségre a jelen Részvételi Feltételek alapján vállalt bármely kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben ez olyan, előre nem látható okokból következik be, amelyekre a Panasonicnak nincs ráhatása. Ilyen, súlyos események lehetnek például a vis maiornak minősülő események, járványok, zavargások, tűzvész, áradás, háborúk, terrorcselekmények, iparági konfliktusok, hatósági intézkedések/szabályozások, valamint a Panasonic beszállítóinál, alvállalkozóinál (például a futárszolgálatnál) jelentkező problémák és késések, amelyekért a Panasonic nem felelős.

 

10.         Általános rendelkezések

1.      A Szervező fenntartja a jogot, hogy a PRO Awards Kampányt, valamint a jelen Részvételi Feltételeket részben vagy egészben, bármilyen okból, előzetes tájékoztatás nélkül történő felmondja, felfüggessze, módosítsa, visszavonja vagy lemondja.

2.      A Szervező minden potenciálisan csalásnak minősülő eseményt kivizsgál. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Exkluzív Ajándékokat és Nyereményutazásokat visszatartsa (vagy hogy a már kiadott ajándékok és utazások visszavétele iránt intézkedjen), amennyiben felmerül a gyanú, hogy hamis vagy jogsértő Pályázattal nyerték el azokat.

3.      A zsűri Nyertest illető döntésével, valamint a benyújtott Pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs. Az ilyen természetű vitákat a Szervező saját jogkörében rendezi, döntése véglegesnek tekintendő.

4.      A jelen Részvételi Feltételekre a Németország Szövetségi Köztársaság jogszabályai az irányadók, a nemzetközi jogütközés, különösképpen az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ egyezmény kizárásával. A jelen promócióval kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita vagy követelés rendezésére a wiesbadeni (Németország) bíróságok rendelkeznek kizárólagos jogkörrel.

5.      Amennyiben a jelen Részvételi Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem befolyásolja a dokumentum fennmaradó részeinek az érvényességét. A részben vagy egészében érvénytelen rendelkezés egy, az eredeti rendelkezés üzleti céljához a lehető legközelebb álló, érvényes új rendelkezéssel helyettesítendő.