Regulamin

Kryteria udziału w konkursie PRO Awards – prosimy o uważne przeczytanie przed przesłaniem zgłoszenia.

 1. Aby przystąpić do udziału w PRO Awards, uczestnicy muszą zaakceptować Regulamin.
 2. Promotorem PRO Awards jest Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy.
 3. Uczestnictwo w PRO Awards jest bezpłatne.
 4. W konkursie PRO Awards nie mogą brać udział pracownicy firmy Panasonic, bądź ich krewni.
 5. Zgłoszenia mogą składać Architekci, Konsultanci, Dystrybutorzy, Inżynierowie i Instalatorzy pracujący nad projektem obejmującym systemy ogrzewania i chłodzenia Panasonic. Można jednak wprowadzić tylko jedno zgłoszenie na projekt. Jedno zgłoszenie może zawierać dane wszystkich zaangażowanych stron.
 6. Konkurs PRO Awards jest dostępny tylko dla projektów z systemami ogrzewania i / lub chłodzenia, które zostały ukończone głównie przy użyciu systemów ogrzewania i chłodzenia Panasonic w środowisku mieszkalnym, publicznym lub komercyjnym.
 7. Konkurs PRO Awards jest dostępny tylko dla następujących krajów: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia , Malta, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.
 8. Aby przystąpić do PRO Awards, uczestnicy muszą zgłosić swoje aplikacje na: www.PanasonicPROClub.com
 9. Jeden projekt może dotyczyć tylko jednej z kategorii: Projekt Obiektu Mieszkalnego, Usługowego, Handlowego oraz Komercyjnego. Wszystkie projekty zgłoszone do dowolnej kategorii zostaną automatycznie uwzględnione w kategorii Najlepszy Innowacyjny Projekt, Projekt Wykazujący Najlepszą Wydajność Energetyczną i Najlepsze Wykorzystanie Technologii GHP firmy Panasonic.
 10. Uczestnicy mogą przesyłać dowolną liczbę projektów. Każdemu projektowi musi towarzyszyć oddzielny formularz zgłoszeniowy PRO Awards.
 11. Uczestnicy muszą wyznaczyć jedną osobę w firmie, aby otrzymała aparat Panasonic w przypadku zatwierdzenia projektu. Ta sama osoba w firmie zostanie nagrodzona, jeśli projekt zdobędzie nagrodę główną PRO Awards.
 12. Każdy zgłoszony projekt musi być ukończony w terminie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2016.
 13. Ostateczny termin zgłoszenia projektu to 30 września 2016.
 14. Poprawne wnioski zostaną sprawdzone zgodnie z niniejszymi Warunkami. Zgłoszone projekty zostaną zatwierdzone przez decyzję Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych zgłoszeń. Późne, nieczytelne, niepełne zgłoszenia nie będą akceptowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia utracone, opóźnione lub uszkodzone lub z powodu błędu komputera podczas przesyłania.
 15. Wszystkie zatwierdzone projekty zostaną nagrodzone aparatem Panasonic LUMIX GX1. Potwierdzenie tej nagrody zostanie sporządzone na piśmie. Aparaty zostaną przekazane przez Organizatora lub wysłane pocztą, jeśli będzie to wymagane, najpóźniej w styczniu 2017 roku.
 16. Wszystkie zatwierdzone projekty kwalifikują się do wygrania jednej z nagród PRO Awards w kategoriach: Projekty Mieszkaniowe, Usługowe, Handlowe i Komercyjne. Narody mogą być również przyznane za Najlepszy Innowacyjny Projekt, Projekt Wykazujący Najlepszą Wydajność Energetyczną, Najlepsze Wykorzystanie Technologii GHP firmy Panasonic. Łącznie zostanie przyznanych siedem nagród PRO Awards. Wszystkie zatwierdzone projekty zostaną sprawdzone przez komisję sędziowską. We wszystkich przypadkach panel Jurorów będzie szukał wyjątkowego projektu, doskonałości instalacji i niezwykłych innowacji, które demonstrują inteligentną instalację systemów grzewczych i chłodniczych. Decyzja Jurorów jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.
 17. Zwycięzcy nagrody PRO Awards zostaną ogłoszeni jesienią / zimą 2016/2017 na stronie www.PanasonicPROClub.com. Zwycięzcy nagrody PRO Awards zostaną zaproszeni na jednotygodniowy wyjazd do Japonii w 2017 roku. Więcej szczegółów na stronie http://www.aircon.panasonic.eu/GB_en/pro-awards/prizes/
 18. Aparaty Panasonic i wyjazdy do Japonii są zgodne z informacjami zawartymi w konkursie, nie można ich przekazywać, oferować gotówki ani innych nagród. Chociaż dołoży się wszelkich starań, aby dostarczyć określone aparaty, w przypadku, gdy nie będą one dostępne, zostanie dostarczony produkt o tej samej wartości.
 19. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki i / lub dodatkowe koszty, które mogą być związane z aparatami Panasonic i podróż do Japonii, w tym wszelkie niezbędne dokumenty podróży, paszporty i wizy.
 20. Osobiste dane kontaktowe dostarczone przez uczestników zostaną wykorzystane do weryfikacji, wysyłając aparaty Panasonic w wyznaczone miejsce oraz w ramach potwierdzenia otrzymania aparatu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do używania nazwisk zwycięzców PRO Awards w dowolnej reklamie zarówno w wersji papierowej, jak i online. Zwycięzcy wyrażają zgodę na współpracę z uzasadnionymi prośbami Organizatora dotyczącymi wszelkich nagrań po wygranej.
 22. Organizator jako administrator danych i zbiera dane osobowe zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych i niemiecką ustawą o telemediach. Cel gromadzenia i przetwarzania danych jest ograniczony do konkursu PRO Awards. Po zakończeniu konkursu dane zostaną usunięte, chyba że istnieje zobowiązanie prawne do przechowywania danych do końca okresu przechowywania. W takim przypadku dane zostaną zablokowane i usunięte po okresie przechowywania. Uczestnicy mają prawo dostępu, poprawiania, usuwania i blokowania swoich danych. W tym celu mogą skontaktować się z Panasonic Marketing Europe GmbH, inspektorem ochrony danych, Hagenauer Strasse 43, 65205 Wiesbaden, Datenschutz@eu.panasonic.com. Pamiętaj, że uczestnictwo w konkursie PRO Awards nie jest możliwe w przypadku usunięcia danych.
 23. Przesyłając zdjęcia i materiały towarzyszące, uczestnicy udzielają Organizatorowi i każdemu upoważnionemu przez Organizatora nieodwołalnego prawa do powielania, publikowania i wykorzystywania w inny sposób obrazów i materiałów towarzyszących dotyczących projektu zgłoszonego we wszelkich działaniach marketingowych i promocyjnych Panasonic na całym świecie. Organizator Panasonic dołoży starań, aby w miarę możliwości uwzględnić zasługi za zdjęcia, ale nie może tego zagwarantować. Uczestnik zobowiązuje się zabezpieczyć i chronić Organizatora przed wszelkimi roszczeniami, roszczeniami, wydatkami, w tym opłatami sądowymi, wynikającymi z użycia lub powielenia takich przesłanych materiałów.
 24. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, obrażenia poniesione przez uczestników biorących udział w PRO Awards lub w wyniku przyjęcia nagrody. Nic jednak nie wyklucza odpowiedzialności Organizatora za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
 25. Warunki PRO Awards mogą być modyfikowane lub wycofywane w dowolnym czasie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i dyskwalifikacji jakiegokolwiek uczestnika, jeśli ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że uczestnik naruszył którekolwiek z niniejszych Warunków i / lub nie podjął ducha konkursu PRO Awards.
 26. Obowiązuje prawo niemieckie i wyłączna jurysdykcja sądów w Hamburgu.