ECO G med vattenvärmeväxlare för vattenburna tillämpningar

Anslutning till datorer med “närkontroll”. Tillämpningar för serverrum.
När all tillgänglig ström krävdes för att driva It-utrustningen på en internationell bank, behövde all kyldrift över 450 kW drivas med gas. Utomhusenheterna kopplades via varmvattenväxlare till kylslingor inuti “närkontrollenheterna” och därmed kunde man hålla en perfekt konditionerad temperatur och fuktighet. Genom att använda en varmvattenfunktionen, kunde över 100 kW tappvarmvatten levereras tillbyggnaden och samtidigt den stora fördelen att stora Co2-besparingar kunde göras.
Ritningen har skyddad upphovsrätt. // 1. Ändra inte ritningens skala // 2. Fel eller utelämnanden ska omedelbart anmälas till ansvarig ingenjör. // 3. Alla mått måste kontrolleras på plats.
A: Tappvarmvatten med lågt tryck
B: Framledningsvatten
C: Returvatten
D: Ingående ström. Naturgas
E: 65 mm CHW F&r
F: 150 mm Header
G: 100 mm CHW F&R
H: Kylbelastningrum A
I: Kylbelastningrum B
J: Kyld luft kylare
K: Automatisk påfyllningsenhet
L: 100 l tryckkärl
Denna delkonstruktion L har reducerat koldioxidutsläppen med 26 % eller 166 ton per år jämfört med elektriska kylsystem.

Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning.Mätförhållanden: kyldrift inomhus 27 °C DB 19 °C WB, utomhus 35 °C DB 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, utomhus 7 °C DB 6 °C WB.
Anslutning till kylda vattenspolar i klimatsystem.Tillämpning av klimatsystem
När en topprestaurang i London öppnade behövdes stora mängder friskluft för att säkerställa optimal matmiljö. med GHp-enheter anslutna till klimatsystemets kylspolar, kunde man garantera perfekt lufttillförsel sommar som vinter.
kylningsersättare. Kylt vatten till fläktkonvektorer. Kylningsersättare
När några gamla kylaggregat behövdes ersättas i slutet av sin livscykel, kunde man med hjälp av GHP-enheter med varmvattenväxlare genomföra projektet med att ersätta aggregaten och samtidigt utnyttja existerande vattenledningar och fläktkonvektorer. Detta gjorde det möjligt att leverera i tid, inom en begränsad budget samtidigt som man kunde och undvika svårigheter med köldmedium i trånga utrymmen.