PANASONIC


Általános adatkezelési szabályok
Az Ön személyes adatainak védelme melletti feltétlen elkötelezettségünk hangsúlyozásaként kötelezettséget vállalunk arra, hogy a weboldal látogatói és felhasználói által közölt személyes adatokat, információkat adatkezelőként, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó bevonásával, valamint harmadik személyek útján a hatályos adatvédelmi szabályok és ajánlások maradéktalan tiszteletben tartásával kezeljük, különös tekintettel az alábbiakra:

• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
• a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
• a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
• az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény,
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
Tartalomjegyzék:
• Milyen információkat gyűjtünk Önről?
• Milyen célra használhatjuk fel az Önnel kapcsolatos információkat?
• Hogyan gyűjtjük az információkat?
• Mi a helyzet a névtelen információkkal?
• Mi a helyzet a gyermekekkel kapcsolatos információkkal?
• Kivel osztjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat?
• A közvetlen értékesítés
• Milyen jogok illetik meg Önt?
• Hogyan kaphat tájékoztatást, illetve miként módosítható az Önnel kapcsolatos információ?
• Mit teszünk az Önnel kapcsolatos információ védelme érdekében?
• Kapcsolatok
• Sütik és web beacon-ok
• Személyre szabott sütik (cookies)
• Egyéb rendelkezések
Milyen információkat gyűjtünk Önről?
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy bár ezt a weboldalt Ön látszólag úgy is használhatja, hogy tudomása szerint nem ad semmilyen információt a részünkre, ugyanakkor a weblap böngészése során Ön tudtán kívül a weblapok esetében általánosan alkalmazott sütik és web beacon-ok révén automatikusan bizonyos adatokat szolgáltat számunkra (lásd erről bővebben a „Sütik és web beacon-ok” című fejezetet).

Az ezt meghaladó tartalmú adatszolgáltatásra azonban az Ön részéről csak az egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció keretében, a weblapon elhelyezett kérdőívek, űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, vagy hírlevél (postai vagy elektronikus) megrendelése útján kerülhet sor. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információkat nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a weboldal bizonyos részeihez, illetve szolgáltatásaihoz.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy bár egyes esetekben a regisztráció elengedhetetlen feltétel az egyes szolgáltatások igénybevételéhez, a regisztráció, a kérdőívek, űrlapok és formanyomtatványok kitöltése önkéntes, azaz kizárólag az Ön önállóan hozott döntése alapján történik.

A regisztráció keretében az alábbi információk megadását kérhetjük:
• az Ön nevét, jelszavát és kapcsolattartási adatait, ideértve a levelezési és e-mail címét, fax- és telefonszámát is;
• az Ön korát és nemét, személyes és szakmai érdeklődési körét, demográfiai adatait, és termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait.

A fentieken túlmenően olykor kérhetünk egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.
A fenti információk egy része a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) szerinti „Személyes Adat”. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható.
(E tájékoztatóban a „Személyes Adat” és az „Önnel kapcsolatos információ” kifejezéseket rokon értelmű megjelölésként használjuk.)
Nem gyűjtünk azonban olyan, „Különleges Adat”-nak minősülő információkat, melyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy weblapunk bármely felhasználója a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkre, azt haladéktalanul és minden külön értesítés nélkül töröljük.
A regisztráció során közölt adatok ellenőrzése, illetve a személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében e-mail üzenetet küldhetünk Önnek, melyben a megadott adatok pontosságának, a regisztráció tényének, illetve az adatkezelési feltételek elfogadásának megerősítését kérhetjük Öntől a rendszer által a megadott e-mail-címre kiküldött linkre történő kattintással. Ilyen esetekben a regisztráció csak e megerősítő e-mail hozzánk történő beérkezésének időpontjában válik hatályossá, illetve amennyiben az 72 órán belül nem érkezik be hozzánk, a weblapon Ön által megadott valamennyi adatot automatikusan és véglegesen törlünk a rendszerünkből.
Bár a fentiek szerint minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk a regisztráció során megadott adatok ellenőrzése, illetve a személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében, az ennek ellenére előforduló pontatlanságokért, illetve a személyes adatoknak az adatközlés során elkövetett esetleges jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősséget nem vállalunk.
Milyen célra használhatjuk fel az Önnel kapcsolatos információkat?
Az Önnel kapcsolatos információkat általánosságban a következő célok érdekében használjuk fel azzal azonban, hogy a felhasználás kizárólag az e tájékoztatóban jelzett módon történő információgyűjtés keretében megadott, és Ön által kifejezetten elfogadott módon és célra történhet:

• regisztrálni Önt a weboldalunkon, vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából (ideértve minden velünk, a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését vagy kérését is);
• piacunk, fogyasztóink, termékeink és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését termékeinkről illetve szolgáltatásainkról, valamint fogyasztói igényfelmérés végzését is);
• az általunk ajánlott termékek és szolgáltatások megfigyelése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
• az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a termékeink és szolgáltatásaink Ön részére történő eladását is) és fogyasztóvédelmi eljárásaink részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából;
• a megítélésünk szerint Önt érdeklő termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztató- és reklámanyagok postai úton, e-mailben és/vagy SMS-ben történő küldése (direct marketing) céljából;
• ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából; és
• amennyiben Ön nálunk történő alkalmazása céljából adott részünkre információt, az erről való döntéshez.

Tájékoztatjuk arról, hogy az Önnel kapcsolatos információk kezelése során kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozás is történhet. Amennyiben az automatizált adatfeldolgozás során alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről bármilyen kérdése lenne, illetve ezzel kapcsolatban álláspontját ki akarja fejteni, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati osztályunkkal a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
Hogyan gyűjtjük az információkat?
Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve főként a következő eseteket:

• mikor Ön a weboldalunkon keresztül bocsátja a rendelkezésünkre; és
• mikor Ön telefonon keresztül lép kapcsolatba velünk.

Az e weboldalon keresztül gyűjtött, Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosított számunkra, vagy melyeket harmadik féltől szereztünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített, illetve elkülönített adatbázisokban is.
Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg az az adatgyűjtés során megadott cél megvalósításához feltétlenül szükséges, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi.
Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek az elérni kívánt cél megvalósításához.
Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől az alábbi formákban szerezzük be:

• internetes felületen külön szövegdobozban azzal, hogy esetenként az adatkezelési feltételek elfogadásának megerősítését kérhetjük Öntől a rendszer által Önnek kiküldött linkre történő kattintással;
• előre bérmentesített válaszborítékkal ellátott nyomtatott dokumentumban írásban rögzítjük, hogy személyes adatainak a szóban forgó dokumentumban történő megadásával, a dokumentum aláírásával, majd annak hozzánk történő megküldésével Ön hozzájárul az abban részletesen megjelölt adatkezeléshez;
• telefonon, a beszélgetés előtt Önt tájékoztatjuk arról, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulása rögzítésre kerül.
Mi a helyzet a névtelen információkkal?
Mikor Ön felkeresi e weboldalt, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belső felhasználásra szolgálnak, melynek keretében elemzéseket végezhetünk az Ön anonim demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. Tájékoztatjuk arról, hogy a névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak e tájékoztató hatálya alá.
Mi a helyzet a gyermekekkel kapcsolatos információkkal?
Minden szülő és gondviselő számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek az internet használata során Személyes Adataik biztonságos és felelős kezelését. Szándékaink szerint nem gyűjtünk gyermekekkel kapcsolatos, vagy gyermekektől származó információkat (sem e weboldalon keresztül, sem más módon) a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének engedélye nélkül.
Amennyiben azt észleljük, hogy weboldalunk felhasználója gyermek, aki szülői illetve gondviselői engedély nélkül használja ezt a weboldalt, minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy haladéktalanul töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek révén került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ nem kerül más számára továbbításra, illetve általunk történő felhasználásra (sem közvetlen értékesítési, sem egyéb célból).
Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról bocsátott rendelkezésre információt e a weboldalon keresztül, szülője vagy gondviselője engedélye nélkül. E tájékoztató elején megadott elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk.
Kivel osztjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat?
Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat csak az Ön kifejezett és önkéntesen adott felhatalmazása birtokában, az abban meghatározott módon és célra kezeljük, használjuk fel és továbbítjuk, illetve az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve ha:

• alkalmazottaink, ügynökeink, szállítóink illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt ez elengedhetetlenül szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, a fogyasztók részére nyújtandó szolgáltatásokat, a számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások beszerzését és biztosítását, a nyereményjátékokat, vetélkedőket, illetve promóciós célokat is);
• az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy rendészeti szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges;
• a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve weboldalunk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálásához és megakadályozásához szükséges; vagy
• jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

• ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célokra, és
• megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megóvja az Ön Személyes Adatát az illetéktelen vagy jogellenes adatkezeléstől, bármilyen okból bekövetkező sérüléstől, illetve megsemmisüléstől.
Kizárólag abban az esetben osztjuk meg az Ön Személyes Adatát a Panasonic Group tagjaival vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívül eső harmadik féllel, ha előzetesen megbizonyosodtunk arról, hogy az Ön Személyes Adata legalább ugyanolyan szintű védelemben fog részesülni, mint amilyet a magyarországi adatvédelmi jogszabályok írnak elő számunkra.
Minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesüljenek és így az adatokat a jelen tájékoztatóban, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban kezeljék. Azon alkalmazottainkat, akik e kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.
A közvetlen értékesítés
Az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével tájékoztassuk Önt termékeinkről, szolgáltatásainkról, promóciónkról és különleges ajánlatainkról, illetve minden olyan információról, mely véleményünk szerint az Ön érdeklődésére számot tarthat.

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz:
• e-mail;
• telefon (ideértve az automatizált hívásokat, melynek során előre rögzített értékesítési anyagot közlünk Önnel telefon útján);
• szöveges SMS-üzenet és/vagy bármely más elektronikus üzenetküldési forma (ideértve az MMS-üzenetet, képüzenetet, videó üzenetet; következő generációs üzenetet);
• postai úton;
• faxon;
• közösségi webszolgáltatás útján;
• egyéb, a fentiekben nem említett mobiltelefonos közlés útján; illetve
• bármely más módon, mely a technika fejlődése révén időről időre elérhetővé válik.

A fentieken túlmenően a jelenleg hatályos jogszabályok alapján lehetőségünk van arra, hogy az Ön által megadott Személyes Adatok hiányában is közvetlenül megkeressük Önt reklámot nem tartalmazó levélben, e-mailben vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján annak érdekében, hogy hozzájárulását kérjük közvetlen értékesítési ajánlat küldéséhez. Hozzájáruló nyilatkozatát e megkeresésben részletezett módon és formájában adhatja meg.
Milyen jogok illetik meg Önt?
Amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez vagy továbbításához, az adott információkat kérő oldalon az Ön erre vonatkozó kifejezett és önkéntes engedélyét a “hozzájárulás” mező megjelölésével kérjük (opt-in). A megjelölendő “hozzájárulás” mező vonatkozhat a jelen tájékoztatóban megjelölt különböző jellegű információkra, illetve egyszerre többféle felhasználási célra is.

Adatait és az igényelt szolgáltatások körét Ön külön-külön, illetve akár részben, akár teljes egészében bármikor, korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen módosíthatja, törölheti, a kért szolgáltatásokat felfüggesztheti és visszamondhatja, beleértve azt is, hogy megtiltja Személyes Adatai akár részünkről, akár harmadik fél (ideértve kereskedelmi partnereinket is) részéről a megadott cél(ok)ra (beleértve a direkt marketing céljára történő használatát is) történő felhasználását.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről Önt haladéktalanul tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kérjük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy az ilyen felhasználást megtiltsa.

A közvetlen értékesítési ajánlattal (direct marketing) kapcsolatos álláspontját Ön bármikor, bármilyen korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen felülvizsgálhatja, és azt közölheti velünk a fent megadott elérhetőségeink bármelyikén. Ezen túlmenően minden közvetlen értékesítési ajánlatunkban felhívjuk a figyelmét arra, hogy bármikor lehetősége van álláspontjának megváltoztatására, illetve biztosítani fogunk olyan visszajelzési lehetőséget, melynek igénybe vételével Ön visszautasíthatja a további ilyen jellegű üzenetküldést (például egy SMS-üzenetben megadjuk azt a parancsszöveget, amelyet egy megadott telefonszámra elküldve, vagy e-mailben a megadott linkre kattintással, esetleg egy e-mailt a közölt címre továbbítva jelezheti felénk a “hozzájárulás megtagadását” a jövőre vonatkozóan). Álláspontjának megváltoztatása esetén Személyes Adatát haladéktalanul töröljük az adatbázisainkból.

Az Ön adatainak esetleges jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt (beleértve az adatfeldolgozó által okozott kárt is) kötelesek vagyunk megtéríteni. Mentesülünk azonban a felelősség alól, ha bizonyítani tudjuk, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.

Amennyiben Ön jogainak megsértését észleli, és e jogsértés kiküszöbölése vagy következményei tekintetében közöttünk vita merülne fel, jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos és időszerű legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségek valamelyikén. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

A fentieken túlmenően Önt az Adatvédelmi Törvény 11-18. §-ai, illetve 27. §-a szerinti jogok illetik meg.
Hogyan kaphat tájékoztatást, illetve miként módosítható az Önnel kapcsolatos információ?
Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent megadott elérhetőségeink valamelyikén.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön adatait. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak kézhezvételét számított 30 napon belül teljesítjük.

A megadott személyes és egyéb adatait a feltöltést követően addig tároljuk adatbázisunkban, amíg az az Ön által engedélyezett cél teljesítése érdekében feltétlenül szükséges kivéve, ha Ön azokat ezt megelőzően törli vagy módosítja, vagy ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Az adatait és az igényelt szolgáltatások körét Ön külön-külön és teljes egészében is bármikor, korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen módosíthatja, törölheti, a kért szolgáltatásokat felfüggesztheti és visszamondhatja, beleértve azt is, hogy megtiltja Személyes Adatai direkt marketing céljára történő használatát.
Mit teszünk az Önnel kapcsolatos információ védelme érdekében?
Az Ön Személyes Adatainak védelme melletti elkötelezettségünkön túl jogszabályi kötelességünk is biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét.

Ennek keretében kijelentjük, hogy (i) Személyes Adatait németországi szerveren tároljuk, (ii) megfelelő szoftver- és hardverkörnyezet kialakításával gondoskodunk az Önnel kapcsolatos információk biztonságáról, illetve (iii) megteszünk minden általában elvárható technikai, elektronikus és szervezési intézkedést, illetve kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, és (iv) minden olyan harmadik felet, akiknek az Önnel kapcsolatos információkat esetlegesen továbbítjuk vagy átadjuk, a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi kötelezettségek teljesítésére kötelezünk.

E tevékenységünk során különös figyelmet szentelünk annak, hogy az Ön Személyes Adatainak kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Önnel kapcsolatos információk biztonságát a tudomány jelenlegi állása szerint teljes mértékben nem tudjuk garantálni, ezért az általunk foganatosított adatvédelmi intézkedések ellenére, illetve a tevékenységi körünkön kívül eső ok miatt bekövetkező jogsértésért, illetve kárért nem tudunk felelősséget vállalni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

• kódolás használatával, ahol ez lehetséges;
• jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és
• az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a megadott és Ön által engedélyezett célok elérése érdekében szükséges).

Kérjük, segítsen nekünk a Személyes Adatok megóvásában azzal, hogy (i) nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, (ii) jelszavát rendszeresen megváltoztatja, és (iii) jelszavát nem teszi hozzáférhetővé más személy számára.
Kapcsolatok
Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget (link) más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és adatvédelmi tájékoztatónkkal megegyező szintű védelem van érvényben, amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a kérdéses weboldalakon adatokat csak kellő óvatosság mellett és az ott megadott adatvédelmi nyilatkozat alapos áttanulmányozása után közöljön.
Sütik és web beacon-ok
Weboldalunk bizonyos területein sütiket alkalmazunk. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek.

Beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Ehelyütt jegyezzük meg, hogy ez a weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az interaktív kommunikációt, és ekként azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassa.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket.

Ez a weboldal és az ahhoz kapcsolódó és/vagy azon történő regisztrációra visszavezethető kommunikáció (pl. promóciós e-mailek) elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és főképp, de nem kizárólag, a következő funkciók ellátására alkalmasak:

• számlálják a weboldal látogatóit;
• figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre;
• következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány vagy egy vetélkedő;
• bizonyos szempontok alapján megmutatják, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést a weboldal egyes részei;
• meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire eredményesek az értékesítés terén; vagy
• segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés hogyan oszlik meg az egyes termékek és szolgáltatások között.

A weboldalunkon végzett statisztikai méréseket felhasználhatjuk a weboldal nyújtotta élmény személyre szabására, valamint – névtelenül és összesítve – a weboldal használatával kapcsolatos statisztikák kiértékelésére, melynek keretében az Ön számítógépére vonatkozó információk (pl. az IP-cím, az internetböngésző és operációs rendszer típusa) ugyancsak rögzíthető.
Személyre szabott sütik (cookies)
Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. Ha Ön már megerősítette, hogy a továbbiakban is kapjon tőlünk e-maileket, információkat, illetve ajánlatokat, akkor a sütik (cookies) a következőképpen fognak működni:
• Néhány adatot rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor oldalunkra látogat.
• Segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy tőlünk kapott e-mailre válaszol.
• Segítenek jobban megismerni az Ön érdeklődését, így minél inkább személyre szabott tartalmat tudunk Önnek küldeni e-mailjeinkben.

Leiratkozás a személyre szabott sütik (cookies) használatáról Amennyiben korábban jóváhagyta a személyre szabott sütik (cookies) használatát, de most inkább leiratkozna erről a szolgáltatásról, kérjük jelezze email-ben a következő címre: customer.budapest@eu.panasonic.com

Megnevezés Jellemző tartalom Lejárat
eloqua.[clientcode] personal GUID Never (soha)
Egyéb rendelkezések
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra és a Személyes Adatok felhasználására Magyarország jogszabályai vonatkoznak.

Copyright © 2013 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep
Minden jog fenntartva!