Banner

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PANASONIC NETHERLANDS, een branch van Panasonic Marketing Europe GmbH, Department HVAC (Heating & Cooling Solutions) (hierna “PNL”)

ARTIKEL 1.-DRAAGWIJDTE

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen. Door het enkele feit van zijn bestelling of het accepteren van een aanbieding, erkent de koper deze algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden en ziet hij af van eventueel bestaande eigen voorwaarden.
 2. Afwijkende en bijkomende bedingen gelden enkel indien PNL ze schriftelijk bevestigd heeft, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan werden. Zij laten het overige deel van de algemene voorwaarden onverminderd van toepassing zijn.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

ARTIKEL 2.- AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN

1.      Alle aanbiedingen van PNL zijn vrijblijvend en kunnen tot 3 werkdagen na aanvaarding worden herroepen. Alle aanbiedingen van PNL zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.      Elke door de koper verstrekte bestelling bindt de koper, doch bindt PNL slechts na bevestiging ervan. Als een bestelling afwijkt van de aanbieding komt er pas een overeenkomst tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van de afwijkingen door PNL. Behoudens bij schriftelijke bevestiging door PNL, geldt een opdracht slechts als aanvaard door PNL indien een begin wordt gemaakt met de uitvoering ervan.

3.      Afspraken met of toezeggingen door medewerkers die niet bevoegd zijn, zijn voor PNL niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door PNL schriftelijk zijn bevestigd.

4.      PNL behoudt zich het recht voor om de kenmerken en de productdocumentatie, prijslijsten, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke te wijzigen van de producten die voorkomen op de tarieflijsten en in de catalogi of de verkoop van een model zonder enige verdere verplichting van zijn kant te stoppen. PNL is in een dergelijk geval gerechtigd een alternatief model te leveren, tenzij koper hiertegen binnen 14 kalenderdagen schriftelijk bezwaar maakt.

ARTIKEL 3. – PRIJZEn

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is PNL gerechtigd om, na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, de prijs van het product of de dienst te verhogen indien een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de gewijzigde prijs, tenzij hij binnen vijf werkdagen na verzending van de prijswijziging door PNL, daartegen schriftelijk heeft geprotesteerd bij PNL. Indien aan de koper kortingen worden toegestaan, gelden die uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze toegestaan worden. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, een recht op soortgelijke kortingen bij latere bestellingen. 
 2. Alle prijzen zijn vastgesteld op basis van de productiekosten, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en douanetarieven geldig op de dag van de uitlevering. Iedere eventuele wijziging van de wisselkoers (devaluatie en revaluatie) komt ten laste van de koper.
 3. PNL kan meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing. 
 4. Indien op prijslijsten wederverkoopprijzen zijn vermeld, dan zijn dit adviesprijzen.

ARTIKEL 4.- LEVERINGSTERMIJN

1.      De door PNL aangegeven leveringstermijnen zijn niet bindend. Zij zijn geen fatale termijn. Enkele overschrijding van de leveringstermijn heeft niet tot gevolg dat PNL van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is een schriftelijke ingebrekestelling vereist. De leveringstermijn gaat in nadat PNL de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, alle benodigde formaliteiten zijn vervuld en de koper PNL heeft voorzien van alle informatie die naar de mening van PNL nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

2.      Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, om de producten te weigeren, om eenzijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of om enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst, of uit enige andere met PNL gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, niet na te komen.

3.      Indien om welke reden ook, vertraging ontstaat waardoor de producten niet tijdig kunnen worden geleverd, wordt de levertijd met dezelfde termijn verlengd.

4.      Bij tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst of bij opschortingen door de koper, wordt de levertijd minimaal met deze periode verlengd.

5.      Als de overschrijding van de leveringstermijn echter meer dan 26 weken bedraagt of volgens mededeling van PNL meer dan 26 weken zal bedragen, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan PNL ontbinden. De koper heeft dan, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden aantoonbare directe schade, tot een maximum van 5 procent van de overeengekomen prijs.

6.      Als de koper het product niet afneemt, ook niet na ingebrekestelling, is hij in verzuim en is PNL gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan de koper in rekening te brengen. De koper is dan ook verplicht tot betaling van de prijs alsof levering volgens de overeengekomen levertijd heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 5.- LEVERING

 1. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende en ontbindende voorwaarde van voldoende kredietwaardigheid van de koper, zodat PNL steeds het recht heeft vóór de levering voldoende zekerheid van betaling te verlangen; wanneer PNL meent dat deze zekerheid niet kan gegeven worden, heeft PNL het recht elke verdere levering te weigeren en een al dan niet gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op vergoeding van alle schade.
 2. Alle leveringen geschieden DDP (Incoterms 2020) naar vooraf bepaalde locaties tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor alle andere locaties kan PNL extra kosten in rekening brengen.
 3. Indien de totale aankoopwaarde van een bestelling minder dan 500 euro bedraagt, komen de vrachtkosten ten laste van de koper, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan PNL dit deel reeds leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. Bij levering van bestellingen in gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij leveringen van successieve gedeelten van een bestelling krachtens overeenkomst, kan koper na aanvaarding van het geleverde daarop niet meer terugkomen.

ARTIKEL 6. – KLACHTEN

1.        Klachten die betrekking hebben op zichtbare beschadigingen en manco’s aan een door de koper ontvangen zending, dienen bij levering op de vrachtbrief te worden aangetekend. Alle klachten moeten binnen vijf werkdagen na de levering schriftelijk bij PNL ingediend zijn, bij gebreke waarvan ieder klachtrecht dienaangaande vervallen is. Als de toepasselijke termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2.        Indien geen levering heeft plaatsgevonden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur dient dit bij PNL gemeld te worden, bij gebreke waarvan de producten worden geacht te zijn geleverd. In geval van klachten dienen de producten, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking gehouden te worden van PNL.


ARTIKEL 7. - PRODUCTEN RETOURNEREN

 1. Door PNL geleverde producten worden alleen teruggenomen met zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. De producten moeten zich in onberispelijke staat bevinden, niet gebruikt zijn en moeten PNL bereiken vrij van alle transport- en transportverzekeringskosten. 
 2. Teruggenomen producten worden tot maximaal 90% van de aankoopkosten gecrediteerd, verminderd met de transportkosten en 10 % administratiekosten (met een minimum van 250 euro). 
 3. Als de producten, wanneer ze teruggestuurd worden, niet origineel verpakt zijn, niet langer deel uitmaken van ons huidige assortiment of beschadigd zijn, heeft PNL het recht om verdere inhoudingen te doen op de creditering. Claims moeten worden ingediend in overeenstemming met de instructies van PNL voor retourzendingen.

 ARTIKEL 8.- GARANTIE EN REPARATIES

 1. PNL garandeert dat bij levering, en gedurende een periode van 12 maanden voor producten en 3 maanden voor reserveonderdelen vanaf de datum van levering (garantieperiode), de producten en reserveonderdelen in alle wezenlijke opzichten zullen voldoen aan hun specificaties en vrij zullen zijn van wezenlijke gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap, tenzij anders overeengekomen. PNL zal, naar eigen keuze, de defecte producten of defecte reserveonderdelen repareren of vervangen indien: de koper PNL binnen vijf werkdagen schriftelijk op de hoogte stelt van eventuele claims dat de producten niet voldoen aan de hierboven uiteengezette garantie; en PNL een redelijke kans krijgt om dergelijke producten te onderzoeken. PNL kan, indien hij dit wenst, de vervangen of gerepareerde reserveonderdelen opvragen.
 2. De koper heeft geen recht op volledig kosteloos herstel of op vervanging van het gehele product, tenzij PNL daartoe naar eigen inzicht beslist.
 3. PNL is niet aansprakelijk als het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden; of voor defecten als gevolg van onjuiste en oneigenlijke installatie, ingebruikstelling, gebruik, onderhoud of behandeling van de geleverde producten, foutieve installatie of bediening door de koper of een derde partij, of buiten zijn macht vallende omstandigheden. De koper heeft geen verdere aanspraken jegens PNL voor eventuele storingen of gebreken van de producten.
 4. Wijzigingen en reparaties uitgevoerd door de koper of een derde partij sluiten de garantieverplichtingen van PNL uit, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door PNL. Tegelijkertijd vervalt elke aansprakelijkheid van PNL voor de gebreken of de gevolgen.
 5. Bij garantieclaims is het Panasonic service- en retourbeleid van toepassing, tenzij anders overeengekomen. PNL behoudt zich het recht voor het service- en retourbeleid te wijzigen.
 6. Voor reparaties en serviceverzoeken geldt de informatie zoals vermeld op de websites  www.panasonicproclub.com of www.aircon.panasonic.nl

ARTIKEL 9. - BETALING/KREDIETVERZEKERING/ZEKERHEID\

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dienen betalingen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of compensatie.
 2. Indien koper niet instemt met een factuur, dient hij daarover binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij PNL te klagen, bij gebreke waarvan koper gehouden is de volledige factuur onverkort te betalen.
 3. PNL kan naar eigen inzicht besluiten de koper krediet te verlenen voor bestelde producten. Indien PNL redenen heeft om te twijfelen aan de mogelijkheid van de koper om te betalen, kan PNL te allen tijde besluiten het krediet in te trekken. Op verzoek van PNL dient de koper zodanige documentatie te verstrekken als PNL redelijkerwijs kan verlangen om de kredietwaardigheid van de koper te beoordelen. Indien PNL de koper geen krediet verleent, kan PNL betaling vooraf verlangen of een andere betalingszekerheid die PNL aanvaardbaar acht.
 4. PNL is gerechtigd om geen nieuwe bestellingen van koper te aanvaarden en koper niet te leveren, indien de kredietlimiet van koper hierdoor wordt overschreden of indien koper facturen niet volledig binnen de betalingstermijn heeft voldaan.
 5. De koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Aanspraken van de koper en/of derden schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
 6. Klachten betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde rekening, ontheffen de koper nooit van zijn verplichting tot betaling van de overige posten van de factuur, overeenkomstig de in lid 1 bepaalde voorwaarden.
 7. Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet op voet van het voorgaande op de vervaldag voldoet, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.
 8. Zodra de koper met enige betaling in verzuim is, worden alle overige vorderingen van PNL op de koper terstond opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk in.
 9. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan PNL van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een cumulatieve vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.
 10. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen ten laste van de nalatige koper, met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag.
 11. Indien koper in verzuim is, zullen alle afwijkende en/of bijzondere bijkomende voorwaarden die in het voordeel van de koper zijn overeengekomen, onder andere inzake kortingen en betalingsmodaliteiten, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, als vervallen beschouwd worden, ongeacht of zij werden toegestaan voor een individuele bestelling dan wel voor alle bestellingen binnen een bepaalde of onbepaalde periode.
 12. Betalingen van koper hebben in de eerste plaats betrekking op de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, vervolgens op betaling van de rente en pas daarna op betaling van de verschuldigde facturen, waarbij de langst openstaande factuur het eerst wordt verrekend.
 13. PNL is gerechtigd door de koper verschuldigde bedragen en niet betaalde rente te verrekenen met door PNL aan de koper toegezegde omzetbonussen en promotievergoedingen en andere bedragen die PNL aan koper verschuldigd is.

ARTIKEL 10. – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.      De eigendom van de producten gaat niet eerder op de koper over dan na volledige betaling door de koper van alle vorderingen, inclusief rente en kosten, die PNL uit hoofde van alle verplichtingen op basis van enige verkoopovereenkomst met de koper heeft, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. De producten zijn echter na levering en vóór eigendomsovergang voor rekening en risico van de koper en de koper draagt direct na levering het risico voor alle schade die aan of door dit product mocht ontstaan.

2.      De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de vereiste zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PNL te bewaren. De op de producten aangebrachte merktekens, type- aanduidingen en serienummers mogen niet gewijzigd of verwijderd worden. De koper is verplicht de producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud in voldoende mate tegen verlies en schade te verzekeren en op verzoek aan te tonen dat een dergelijke verzekeringsdekking bestaat. Alle aanspraken van de koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekering zullen door de afnemer op eerste verzoek van  PNL aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van PNL op de koper.

 1. De koper heeft het recht om de aan PNL toebehorende producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen, maar niet om deze te verpanden of tot zekerheid over te dragen.
 2. In geval van betalingsachterstand, onrechtmatig gedrag van de koper of indien de vorderingen van PNL om welke reden dan ook in gevaar komen, onder andere door een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de koper, is de koper verplicht om de producten op eerste verzoek aan PNL terug te geven of op kosten van de koper terug te (doen) halen. Een dergelijk verzoek om teruggave wordt beschouwd als een ontbinding van de overeenkomst, samen met een aanbod om de producten opnieuw te leveren tegen betaling.  Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen die gelijkluidend is aan het bepaalde in dit artikel. Het recht op doorverkoop vervalt in geval van betalingsverzuim of als de vorderingen van PNL op welke manier dan ook in gevaar komen.
 3. PNL is gerechtigd de door koper betaalde voorschotten te gebruiken als vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop van de betreffende producten door PNL. Met onmiddellijke ingang draagt de koper alle mogelijke verzekeringsclaims of andere claims voor schade als gevolg van het verlies of de verslechtering van een van de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd aan PNL over.


ARTIKEL 11. - INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. PNL of de door PNL vertegenwoordigde producent behoudt het eigendomsrecht van de tekeningen, modellen, afbeeldingen, fabrieks- of handelsmerken, patenten, drukwerken, tekens, logo’s enz.. De verkoopovereenkomst voorziet op geen enkele manier in de overdracht of de licentie van een auteursrecht, merk of enig ander industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht.
 2. De koper zal PNL onmiddellijk inlichten over enige feitelijke of mogelijke schending door derden van de intellectuele eigendom van PNL of de door PNL vertegenwoordigde producent met betrekking tot de producten en over elke feitelijke of mogelijke handeling of vordering van een derde met betrekking tot deze intellectuele eigendom van de producten. De koper zal Panasonic waar nodig bijstaan bij de bescherming van diens rechten en belangen.
 3. Indien een koper naar PNL’s beoordeling niet naar behoren functioneert, dan wel een zodanige bedrijfspolitiek voert of service verleent dat de door PNL gevoerde merken schade berokkend wordt of kan worden, dan wel enig industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht schendt of zich ten onrechte fysiek of online als vertegenwoordiger van PNL voordoet, behoudt PNL zich het recht voor om eventueel toegezegde kortingen, omzetbonussen en/of promotievergoedingen in te trekken en prijsverlagingen niet langer op de koper van toepassing te laten zijn en de koper van verdere levering uit te sluiten.

ARTIKEL 12. - GEHEIMHOUDING

Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie van de andere partij behandelen met dezelfde zorg waarmee ze de eigen vertrouwelijke informatie behandelen. Zij zullen deze informatie niet aan derden doorgeven, tenzij zij hiervoor van de andere partij schriftelijke toestemming hebben verkregen. Dit geldt niet voor doorgifte binnen de Panasonic Group. Deze verplichting overleeft de beëindiging van de overeenkomst met een periode van 5 jaar. Informatie die in het publieke domein is of dit wordt zonder dat het de ontvangende partij is aan te rekenen is geen vertrouwelijke informatie. Partijen zullen vertrouwelijke informatie zoveel mogelijk als dusdanig identificeren. Elke partij verbindt zich jegens de andere partij om van tijd tot tijd alle stappen te ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze clausule worden nageleefd door haar werknemers, agenten en onderaannemers.

ARTIKEL 13.-OVERMACHT

 1. Indien PNL bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd wordt zijn verplichtingen tegenover de koper na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts tot een deel daarvan uitstrekt en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft PNL, onverminderd zijn verder toekomende rechten, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat PNL tot enige schadevergoeding gehouden is. De koper is in alle gevallen gehouden de reeds geleverde producten te betalen. Na 26 weken is elke partij, als de overmachtssituatie nog steeds voortduurt, bevoegd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Elke partij is voorts bevoegd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst als na het intreden van de overmachtssituatie duidelijk is of wordt dat nakoming van de overeenkomst door PNL langer dan 26 weken zal duren dan wel onmogelijk of onredelijk bezwarend zal zijn. 
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: landelijke, regionale of andere algemene stakingen niet beperkt tot ons personeel, import- of exportbeperkingen en handelsembargo’s, rampen, verlies op zee, extreme weersverschijnselen zoals, maar niet beperkt tot, zware stormen en overstromingen, aardbevingen, brand, terroristische acties, cybercriminaliteit, gewapend conflict, oorlog, rellen, oproer, bedrijfscalamiteiten bij toeleveranciers en onderaannemers, epidemieën en pandemieën.

 

ARTIKEL 14. - BESTRIJDEN VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

 1. Elke partij bevestigt dat hij het belang van wetten die omkoping bestrijden, begrijpt. Elke partij bevestigt dat hij deze wetten zal naleven en ervoor zal zorgen dat ook zijn werknemers of iedereen die namens de koper optreedt, deze wetten naleven.
 2. “Omkoping” omvat, maar is niet beperkt tot, het beloven of toekennen van, of het vragen of ontvangen van, voordelen, bijvoorbeeld onder de vorm van geld, aan een persoon met als doel deze persoon te beïnvloeden om op een ongepaste wijze business te verkrijgen of een ongepast voordeel te verkrijgen.
 3. Beide partijen zullen een correcte administratie (goedkeuringen, facturen etc.) bijhouden van betalingen en financiële transacties.
 4. Elke partij bevestigt dat omkoping (zoals hierboven gedefinieerd), enige inbreuk op nationale, Europese of andere wetgeving met betrekking tot omkoping of een wezenlijke schending van de onder lid 3 vervatte verplichting zal beschouwd worden als een wezenlijke schending van de overeenkomst die de andere partij het recht geeft tot het beëindigen van de overeenkomst en/of het claimen van schadevergoeding en/of het claimen van andere rechten of rechtsmiddelen uit hoofde van de overeenkomst of de toepasselijke wetgeving.

ARTIKEL 15. - EXPORT CONTROLE

De koper zal producten verkregen van PNL uitsluitend exporteren in overeenstemming met alle van toepassing zijnde exportregels. In het geval dat de koper enige bepaling van dit artikel schendt, is de koper jegens PNL aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die PNL lijdt als gevolg van deze schending; verder heeft PNL in een dergelijk geval het recht om alle zakelijke relaties met de koper te beëindigen, inclusief, maar niet beperkt tot, de overeenkomst met de koper, zonder enige aansprakelijkheid jegens Panasonic. Verder is PNL niet verplicht om bestellingen te accepteren of uit te voeren die in strijd zijn met exportwetten, regels en/of voorschriften van relevante landen of deze bepaling.

ARTIKEL 16. - PERSOONSGEGEVENS

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft de koper hierbij toestemming om informatie over zijn klanten ("Klantgegevens") beschikbaar te stellen aan PNL voor de doeleinden van PNL zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en voor het bieden van doorlopende verkoopondersteuning en andere bijbehorende activiteiten aan huidige en toekomstige klanten van de producten. De partijen komen overeen zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming bij het verzamelen en verwerken van Klantgegevens. Wanneer Klantgegevens informatie bevatten die direct of indirect gekoppeld kan worden aan een natuurlijke persoon ("Persoonsgegevens"), dient de koper schriftelijke toestemming te verkrijgen van zijn klanten om dergelijke Persoonsgegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen aan PNL of aan derden die gegevens verwerken en gecontracteerd zijn door PNL of door bedrijven binnen de Panasonic bedrijvengroep. Bij het verwerken van Persoonsgegevens ten behoeve van PNL zal de koper de instructies en werkwijze volgen die PNL op enig moment voorschrijft. De koper dient te voldoen aan de vereisten voor beveiligingsmaatregelen zoals bepaald in de toepasselijke wet op gegevensbescherming. De koper dient op verzoek documentatie van dergelijke beveiligingsmaatregelen aan PNL te verstrekken en PNL is gerechtigd te controleren of voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De koper dient alle afwijkingen te rapporteren aan PNL. Persoonsgegevens die door de koper worden verstrekt met het oog op het aangaan van een overeenkomst of het verkrijgen van een dienst na verkoop, worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van de bestelling en voor het verlenen van diensten na verkoop aan de koper of zijn klanten. Dergelijke informatie wordt niet vrijgegeven aan derden, behalve voor het doel om de bestelling uit te voeren, service na verkoop te verlenen of zoals anderszins vereist door de wet. Alle Persoonsgegevens die door de koper worden verstrekt, zullen veilig en strikt worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679) en alle andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

ARTIKEL 17. - AANSPRAKELIJKHEID

PNL is niet aansprakelijk voor winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de exploitatie en/of exploitatieverliezen, verlies van goodwill, verlies van investeringen, verlies als gevolg van te late levering, toename van kosten of verlies van verwachte besparingen, of enige andere bijzondere, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook. De totale aansprakelijkheid van PNL voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering of niet (correcte) uitvoering van deze overeenkomst door deze partij, is in ieder geval beperkt tot de waarde van het betreffende schadeveroorzakende product. De beperking van aansprakelijkheid zoals hierin uiteengezet is niet van toepassing indien PNL opzettelijk of door grove nalatigheid de schade heeft veroorzaakt of indien PNL aansprakelijk is onder dwingende bepalingen van toepasselijk recht inclusief productaansprakelijkheidswetgeving.

ARTIKEL 18. -BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.      PNL kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, bij aangetekende brief ontbinden indien de koper één of meer van de bepalingen uit de overeenkomst niet nakomt, ondanks een schriftelijke sommatie waarbij een redelijke termijn is gesteld aan de koper om alsnog na te komen.

2.      Door het enkele intreden van één of meer van de hieronder opgesomde omstandigheden is de koper in gebreke en heeft PNL het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, onverminderd de overige wettelijke rechten die aan PNL toekomen:
De koper staakt, ontbindt of liquideert haar bedrijf geheel of voor een belangrijk deel;
De koper verzoekt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling;
De koper wordt in staat van faillissement verklaard;
De koper veranderingen aanbrengt in zijn managementstructuur of eigenaarschap die redelijkerwijs een grote impact op de resultaten kan hebben;
De koper zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;
Op het gehele of gedeeltelijke vermogen van koper beslag wordt gelegd.

PNL is in de in lid 1 en lid 2 genoemde gevallen tevens bevoegd om de overeenkomst op te schorten.
 

3.      Bij opschorting en ontbinding van de overeenkomst heeft PNL recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot schadevergoeding verplicht. De schade van PNL wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van PNL om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van de koper te vorderen.

4.      Na ontbinding van de overeenkomst heeft PNL het recht reeds geleverde, doch nog onbetaalde producten, terug te vorderen onder verrekening van de eventueel reeds aan PNL betaalde vergoedingen.

 

ARTIKEL 19. - DEELBAARHEID

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst in welk opzicht ook ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar word(t)(en) verklaard ingevolge de toepasselijke wetgeving, dan zullen de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van de in deze overeenkomst vervatte bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast.
 2. Indien dergelijke ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepaling het wezen van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst aantast, dan zullen de partijen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen om een wettelijk geldige, vervangende bepaling te vinden.

ARTIKEL 20. – VERANDERING VAN ZEGGENSCHAP EN INFORMATIEVERPLICHTING

De koper dient PNL onverwijld op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen met betrekking tot de bedrijfsvoering, zoals met betrekking tot directiesamenstelling, zeggenschap, eigendom, bankgegevens, BTW nummer, bedrijfsnaam, vestigingsadres of andere relevante bedrijfsgegevens. Indien koper dit niet onverwijld en volledig doet, of de wijziging is voor PNL naar eigen inzicht niet aanvaardbaar, is PNL gerechtigd de overeenkomst(en) met koper te ontbinden conform artikel 18 of andere maatregelen te nemen.

ARTIKEL 21.- DRUKFOUTEN EN WIJZIGINGEN

 1. PNL behoudt zich het recht voor om fouten of wijzigingen in onze sales- en marketingmaterialen, zoals met betrekking tot producten, diensten, specificaties en prijzen, aan te passen. Geringe afwijkingen van de aangeboden specificatie worden geacht te zijn goedgekeurd door de koper en hebben geen invloed op de nakoming van het contract voor zover de afwijking niet onredelijk is voor de koper. Dit geldt in het bijzonder voor afwijkingen in ontwerp, afmetingen, kleuren en voor wijzigingen of verbeteringen om te voldoen aan de laatste stand van de techniek en productie.
 2. PNL is niet aansprakelijk voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen koper en PNL, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van PNL.

ARTIKEL 22. – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

PNL heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht worden op de aangekondigde datum van inwerkingtreding of, indien geen datum van inwerkingtreding is meegedeeld, na kennisgeving van de wijzigingen aan de koper. Indien de koper niet kan instemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient de koper binnen vijf (5) werkdagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar  te maken tegen de wijzigingen.

ARTIKEL 23. – FEITELIJKE OF AFWIJKENDE GEDRAGINGEN

De koper is niet gerechtigd zich op feitelijke of afwijkende gedragingen van PNL, zelfs bij herhaling, te beroepen; deze gedragingen vormen geen verworven recht ten faveure van de koper.

ARTIKEL 24. – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. In geval van een geschil is bij uitsluiting de rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch bevoegd. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door het Nederlands recht. Het ‘United Nations Convention on contracts for the international sales of goods 1980 (CISG) (het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
 2. In geval van een geschil is bij uitsluiting de rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch bevoegd.