Banner

„Panasonic“ šildymo ir vėsinimo sistemų portalas

Naudojimo sąlygos

1 skirsnis: Naudojimo sąlygų dalykas

(1) Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Vysbadenas, Vokietija (toliau tekste - Panasonic) turi interneto svetainę (toliau tekste – Interneto svetainė), per kurią tinkamai registruoti naudotojai gauna informaciją, susijusią su Panasonic produktais (toliau tekste - Paslaugos).
(2) Panasonic Paslaugų teikimui ir tokių Paslaugų naudojimui Jums, kaip tinkamai registruotam vartotojui, taikomos šios dabartinės naudojimo sąlygos.
(3) Jei norite naudotis Paslaugomis, pirmiausia turite sutikti su šiomis sąlygomis ir užsiregistruoti Panasonic Interneto svetainėje.
(4) Užsiregistruodami Paslaugoms ir (arba) naudodamiesi šia Interneto svetaine, Jūs sutinkate su šiomis dabartinėmis sąlygomis.

2 skirsnis: Naudojimo sąlygų pakeitimai

(1) Panasonic pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas, taikomas naujoms ir esamoms sutartims.

3 skirsnis: Jūsų registracija interneto svetainėje

Jūsų kontaktiniai duomenys ir kita informacija, kurios Panasonic prašo registracijos metu, turi būti išsamūs ir teisingi. Jei registruojatės kaip juridinis asmuo, turi būti nurodytas ir asmuo, įgaliotas atstovauti juridiniam asmeniui.

4 skirsnis: Atsakomybė už prisijungimo duomenis

(1) Jūs sutinkate laikyti paslaptyje ir neatskleisti jokiai leidimo neturinčiai trečiajai šaliai prisijungimo duomenų, įskaitant slaptažodį.
(2) Be to, privalote užtikrinti, kad Jūsų prisijungimo duomenis ir Interneto svetainėje teikiamas Paslaugas naudosite tik Jūs ir (arba) Jūsų įgalioti asmenys.

5 skirsnis: Vartotojo duomenų atnaujinimas

YJūs privalote nuolat atnaujinti savo duomenis, įskaitant savo kontaktinius duomenis. Jei Jūsų pateikti duomenys pasikeičia Jums naudojantis Interneto svetaine, Jūs privalote patikslinti tokius duomenis portale savo asmeninėse paskyrose. Jei negalite atlikti tokių pakeitimų, nedelsdami informuokite mus apie savo pasikeitusius duomenis el. paštu arba faksu.

6 skirsnis: Siūlomos Paslaugos ir Paslaugų prieinamumas

(1) Interneto svetainėje Panasonic teikia Jums Paslaugas. Tokių Paslaugų turiniui ir apimčiai laikas nuo laiko taikomos Interneto svetainėje esančios funkcijos.
(2) Jūsų teisė naudotis Interneto svetainėje esančiomis Paslaugomis priklauso nuo Panasonic techninių ir veiklos priemonių. Panasonic, kiek įmanoma, stengiasi užtikrinti nepertraukiamą savo Paslaugų naudojimą. Tačiau dėl techninių gedimų, pvz., elektros energijos tiekimo nutraukimo, techninės įrangos ir programinės įrangos klaidų, techninių problemų duomenų linijose, galimi laikini apribojimai ar sutrikimai.
(3) Jūs atsakote už būtinų techninių sąlygų, kurios yra reikalingos naudotis Paslaugomis pagal sutartį, užtikrinimą Jūsų atsakomybės ribose.

7 skirsnis: Paslaugų keitimas

Panasonic turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Interneto svetainėje teikiamas Paslaugas, nemokamai teikti naujas Paslaugas ir nebeteikti nemokamų Paslaugų.

8 skirsnis: Turinio apsauga, atsakomybė už trečiųjų šalių turinį

(1) Interneto svetainėje skelbiamam turiniui dažniausiai suteikiama autorinių teisių ar kitų nuosavybės teisių apsauga ir jis yra Panasonic, kitų naudotojų ar kitų trečiųjų šalių, pateikusių tokį turinį, nuosavybė. Bet koks turinio sudarymas yra saugomas kaip duomenų bazė arba duomenų bazės darbas Autorinių teisių įstatymo 4 skirsnio 2 punkto ir 87a skirsnio 1 punkto tikslais. Šį turinį galite naudoti tik pagal šias dabartines naudojimo sąlygas, taip pat pagal Interneto svetainėje nurodyta apimtimi.

9 skirsnis: Draudžiama veikla

(1) Bet kokia veikla Interneto svetainėje ir (arba) susijusi su ja, pažeidžianti galiojančius įstatymus, trečiųjų šalių teises ar nepilnamečių apsaugos principus, yra draudžiama. Visų pirma draudžiama ši veikla:
– pornografinio pobūdžio turinio įkėlimas, platinimas, siūlymas ir pardavinėjimas, pažeidžiantys nepilnamečių apsaugos įstatymus, duomenų apsaugos įstatymus ir (arba) bet kokius kitus įstatymus, ir (arba) apgaulingas turinys, paslaugos ir (arba) produktai;
– turinio, kuriuo kiti naudotojai ar bet kuris trečiasis asmuo yra įžeidžiami ar šmeižiami, naudojimas; neteisėtas turinio, paslaugų ir (arba) produktų, saugomų įstatymų arba kuriems taikomos trečiųjų šalių teisės (pvz., autorinės teisės), naudojimas, teikimas ir platinimas.
(2) Be to, kai įkeliate savo turinį į Interneto svetainę, taip pat bendraujate su kitais naudotojais, draudžiama ši veikla, neatsižvelgiant į tai, ar pažeidžiamas koks nors įstatymas, ar ne:
– virusų, Trojos arklių ir kitų kenksmingų rinkmenų platinimas;
– el. pašto šiukšlių ar šlamšto, taip pat grandininių laiškų platinimas;
– insinuacijas skleidžiančio, įžeidžiančio, su lytimi susijusio, nešvankaus ar šmeižikiško turinio ir (arba) pranešimų, taip pat turinio ir (arba) pranešimų, remiančių ar skatinančių rasizmą, fanatizmą, neapykantą, fizinį smurtą ar neteisėtus veiksmus (kiekvienu atveju, aiškių ar numanomų), platinimas;
– priekabiavimas prie kitų naudotojų, pvz., inicijuojant pakartotinius asmeninius ryšius be ar prieš kito naudotojo reakciją, taip pat tokių priekabiavimų skatinimas ir palaikymas;
– prašymas kitų naudotojų atskleisti slaptažodžius ar asmens duomenis komerciniais ar neteisėtais tikslais;
– portale esančio turinio platinimas ir (arba) viešas atskleidimas tiek, kiek atitinkamas autorius aiškiai neleidžia tokio atskleidimo, nebent toks turinys yra aiškiai pateiktas kaip funkcija portale.
(3) Taip pat draudžiami bet kokie veiksmai, kurie gali neigiamai paveikti sklandų Interneto svetainės veikimą, ypač sukelti pernelyg didelį srautą.
(4) Bet kokio įtariamo neteisėto ir (arba) baudžiamojo veiksmo atveju, Panasonic turi teisę ir gali būti priversta patikrinti Jūsų veiklą ir imtis tinkamų teisinių priemonių. Tai gali reikšti ir duomenų persiuntimą prokuratūrai.

10 skirsnis: Prieigos blokavimas

(1) Panasonic turi teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti Jūsų prieigą prie Interneto svetainės, jei yra konkrečių požymių, rodančių, kad pažeidžiate ar pažeidėte šias naudojimo sąlygas ir (arba) galiojančius įstatymus, arba jei Panasonic yra teisėtai suinteresuota užblokuoti tokią prieigą. Priimdama sprendimą užblokuoti Jūsų prieigą prie Interneto svetainės, Panasonic atsižvelgs į Jūsų teisėtus interesus.

11 skirsnis: Atsakomybės apribojimas

Panasonic atsakomybė už bet kokią žalą, padarytą Jums naudojant portale teikiamas Paslaugas (įskaitant nemokamo turinio gavimą), taikoma tik tais atvejais, kai Jūsų patirta žala buvo padaryta remiantis sutartiniu turinio ir (arba) Paslaugų naudojimu, ir tik tuo atveju, jei Panasonic veikė sąmoningai (nesąžiningai tyčia) ir tie veiksmai laikomi dideliu aplaidumu.

12 skirsnis: Kitos sąlygos

(1) Jei kuri nors šių naudojimo sąlygų nuostata būtų arba taptų neveiksminga, tai neturės įtakos likusių šių naudojimo sąlygų nuostatų teisiniam veiksmingumui. Tokia neveiksminga nuostata bus pakeičiama veiksminga nuostata, kuri kiek įmanoma labiau atitiks šalių ekonominius ketinimus.
(2) Taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė.