Vanhojen putkien uudelleenkäyttö

Tyhjä
Tärkeä keino vähentää edelleen otsonikerrokselle aiheutuvaa vahinkoa
Usein sanotaan, että lainsäädäntö hallitsee elämäämme, mutta joskus se auttaa myös pelastamaan ihmishenkiä. R22-kylmäaineen käytöstä poistamista voidaan kuvata yhdeksi näistä toimista, ja 1. tammikuuta 2010 alkaen uuden R22-kylmäaineen käyttö kiellettiin Euroopan unionissa.

Panasonic on mukana tässä työssä
Me Panasonicilla olemme mukana tässä työssä – ja ymmärrämme, että taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hankala. Panasonic on kehittänyt puhtaan ja kustannustehokkaan ratkaisun, jolla lievennetään mahdollisimman paljon tuoreen lainsäädännön taloudellisia vaikutuksia yritykseesi.
Panasonicin uusimisjärjestelmä mahdollistaa hyväkuntoisen olemassa olevan R22- tai R410a-putkiston uudelleenkäytön uusien, tehokkaiden järjestelmien asennuksen yhteydessä.

Panasonic tuo ongelmaan yksinkertaisen ratkaisun, joka mahdollistaa kaikkien usean sisäyksikön järjestelmien ja PACi-järjestelmien uusimisen; tietyt rajoitukset huomioiden tämä koskee myös kohteita, joissa on käytetty muiden valmistajien laitteita. 

Asentamalla uuden tehokkaan Panasonic R410A -järjestelmän käyttökulujen säästö on R22-järjestelmään verrattuna noin 30 %. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asennuskustannuksista voi myös saada valtion ECA-järjestelmän (Enhanced Capital Allowance Scheme) mukaista pääomatuloveron hyvitystä.
Kyllä...

1. Ota selville vaihdettavan järjestelmän kapasiteetti
2. Valitse Panasonicin valikoimasta paras järjestelmä, jolla se korvataan
3. Noudata esitteen ja teknisten tietojen ohjeita Yksinkertaista...
Olemassa olevan putkiston uudelleenkäyttö (uusimisen suunnittelu ja asennus)
Huomautuksia olemassa olevan kylmäaineputkiston uudelleenkäytöstä
Kunkin PE1- ja PEY1-sarjan ulkoyksiköiden olemassa olevaa kylmäaineputkistoa on mahdollista uudelleenkäyttää ilman puhdistusta, jos putkiston kunto täyttää sille asetettavat edellytykset. Varmista, että kohdissa ”Huomautuksia olemassa olevan kylmäaineputkiston uudelleenkäytöstä”, ”Uusimisen mittausmenettely” ja ”Kylmäaineputkiston koko ja sallittu putkiston pituus” mainitut vaatimukset täyttyvät, jotta uusiminen voidaan suorittaa. Tarkista myös kohdissa ”Turvallisuus” ja ”Puhdistus” mainitut tiedot. 
1. Edellytys
 • Jos olemassa olevassa yksikössä käytetty kylmäaine on muu kuin R22, R407C tai R410A, olemassa olevaa kylmäaineputkistoa ei voi käyttää.
 • Jos olemassa olevan yksikön käyttötarkoitus on muu kuin ilmastointi, olemassa olevaa kylmäaineputkistoa ei voida käyttää.
2. Turvallisuus
 • Jos putkistossa on painumia, halkeamia tai korroosiota, uuden putkiston asentaminen on välttämätöntä.
 • Jos olemassa olevaa putkistoa ei voida käyttää vuokaavion mukaisesti uudelleen, uuden putkiston asentaminen on välttämätöntä.
 • Jos putkistoon liitetään usean sisäyksikön järjestelmä, käytä aitoja, kylmäaineelle R410A tarkoitettuja haaraputkia. 
Olemassa olevan putkiston uudelleenkäytön yhteydessä paikallinen toimittaja ottaa vastuun putkiston pinnan painumista ja vioista sekä putkiston lujuuden varmistamisesta. Emme takaa, että otamme vastuun tällaisista vaurioista. R410A-kylmäaineen käyttöpaine on korkeampi kuin R22-kylmäaineella. Pahimmassa tapauksessa heikko painelujuus voi johtaa putkien halkeamiseen.

3. Puhdistus
 • Jos olemassa olevassa yksikössä käytetty kompressoriöljy on muu kuin alla lueteltu, varmista, että asennat uudet putkistot tai pese ne huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä.
  [Mineraaliöljy] SUNISO, FIORE S, MS
  [Synteettinen öljy] alkyylibentseeniöljy (HAB, rinnakkaisjäähdytys), esteriöljy, eetteriöljy (vain PVE) 
Jos olemassa oleva yksikkö on GHP-tyyppinen, putkistot on pestävä perusteellisesti.
 • Jos ulko- ja sisäyksiköiden olemassa olevat putket jäävät irralleen, uuden putkiston asentaminen on välttämätöntä tai putket on pestävä huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä.
 • Jos olemassa olevassa putkistossa on värjäytynyttä öljyä tai jäämiä, uuden putkiston asentaminen on välttämätöntä tai putket on pestävä huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Katso ”Kompressoriöljyn laadun heikkenemistä koskevat kriteerit” taulukosta 3.
 • Jos nykyisen ilmastointilaitteen kompressorissa on esiintynyt vikoja, muista asentaa uusi putkisto tai pestä se huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä. 
Jos olemassa olevaa putkistoa käytetään uudelleen sellaisenaan poistamatta likaa ja pölyä, putkiston riittämätön kunto voi aiheuttaa uusimisen yhteydessä asennetun laitteen vaurioitumisen.
Huomautuksia useiden, samanaikaisessa käytössä olevien yksiköiden uusimisesta
Vain pääputkeen voidaan liittää halkaisijaltaan poikkeavia haaraputkia. Jos haaraputkien halkaisijat ovat erilaiset, uusi, vakiokokoinen putkisto on asennettava. Muista käyttää aitoa haaraputkistoamme kylmäaineelle R410A.
 • Vain L-pääputkea voidaan käyttää olemassa olevien, halkaisijaltaan erilaisten putkien yhteydessä.
 • Vakiokokoisten putkien asennus on mahdollista L1-, L2- ja ℓ1–ℓ4-putkille.
 • Muista käyttää aitoa haaraputkistoamme kylmäaineelle R410A. 
Tyhjä
1. Jos käytössä on yksi yksikkö
Kylmäainetta ei tarvitse lisätä, jos putki on taulukossa 2 mainittua lyhyempi.
Jos putki on taulukossa mainittua pidempi, lisää kylmäaineen määrää kutakin 1 metriä kohti putken pituuden mukaan.

2. Jos useita yksiköitä käytetään samanaikaisesti
Laske kylmäaineen täyttömäärä vakioputken halkaisijaan perustuvan laskentamenetelmän mukaan.
Katso ylimääräisen kylmäaineen täyttömäärä 1 metriä kohden taulukosta 2.

Huomautuksia useiden, samanaikaisessa käytössä olevien yksiköiden uusimisesta
Kapasiteettiluokka (vakioputkikoko):
 • Tyyppi 50: Ø 6,35 nesteputki / Ø 12,7 kaasuputki 
 • Tyyppi 60–140: Ø 9,52 nesteputki / Ø 15,88 kaasuputki 
 • Tyyppi 200: Ø 9,52 nesteputki / Ø 25,4 kaasuputki 
 • Tyyppi 250: Ø 12,7 nesteputki / Ø 25,4 kaasuputki

A: Pääputki
B: Haaraputki
Uusimisen mittausmenettely
Noudata seuraavaa menettelyä, kun käytät olemassa olevia putkia uudelleen tai suoritat uusimistöitä. Olemassa olevien putkistojen mittakriteerien vuokaavio PE1- ja PEY1-tyypin ulkoyksikölle

Kierreliitoksen vastakkaisen puolen mitta (mm)
Putken koko: Ø 6,35. R410A:lle: 22. R22/R407C:lle: 22.
Putken koko: Ø 9,52. R410A:lle: 22. R22/R407C:lle: 22.
Putken koko: Ø 12,7. R410A:lle: 26. R22/R407C:lle: 24.
Putken koko: Ø 15,88. R410A:lle: 29. R22/R407C:lle: 27.
Putken koko: Ø 19,05. R410A:lle: 36. R22/R407C:lle: 36.
Taulukko 1 Uudelleen käytettävä olemassa oleva putkisto (mm)
Kylmäaineputkiston koko ja sallittu putkiston pituus
Tarkista, onko olemassa olevan kylmäaineputkiston uudelleenkäyttö mahdollista seuraavan taulukon perusteella. Muut standardit kuin tämä (korkeusero jne.) ovat identtisiä tavallisten kylmäaineputkien vaatimusten kanssa.

Taulukko 2 - 1 Kylmäaineputkien koko: 3,6–14,0 kW:n tyyppi (mm)
Miten taulukon määritelmiä tulkitaan (esimerkki):
Tyypissä 71 vakiokoko on nesteputkille Ø 9,52 / kaasuputkille Ø 15,88.
Nesteputkelle Ø 9,52 / kaasuputkelle Ø 12,7 ja nesteputkelle Ø 12,7 / kaasuputkelle Ø 15,88 on rajoitus.
Ne soveltuvat kuitenkin halkaisijaltaan erikokoisiin putkiin.

Taulukko 2 - 2 Kylmäaineputkien koko: 20,0–25,0 kW:n tyyppi (mm)
Taulukko 3 Kompressoriöljyn laadun heikkenemistä koskevat kriteerit
Tyhjä
Uusimis-/saneeraustekniikka 
 •  Järjestelmän sisältämä öljy on testattava sen varmistamiseksi, ettei se ole hapanta.
 • Useimmat testisarjat ovat hyväksyttäviä, mukaan lukien imuputkitestit.
 • Jos järjestelmässä on esiintynyt lyhytsulkuja, on enemmän kuin todennäköistä, että järjestelmän uusimista/saneerausta ei kannata harkita.