Ανίχνευση διαρροών και αυτόματη διακοπή αντλίας ψυκτικού μέσου

Βελτίωση της ασφάλειας και του περιβάλλοντος
Η Panasonic έχει αναπτύξει μια καινοτόμο λύση για την ανίχνευση διαρροών ψυκτικού μέσου που προσφέρει πλήρη διασφάλιση και προστασία για τους τελικούς χρήστες, τους ενοίκους των κτιρίων και το περιβάλλον. Το Pump Down System της Panasonic είναι ιδανικό για ξενοδοχεία, γραφεία και δημόσια κτίρια, όπου η ασφάλεια για τους ενοίκους και τους ιδιοκτήτες του κτιρίου είναι υψίστης σημασίας.
Το σύστημα παρακολουθεί διαρκώς τη διαρροή ψυκτικού μέσου και παρέχει προειδοποίηση πριν από τη διαρροή ψυκτικού μέσου, αποτρέποντας τη μεγάλη απώλεια ψυκτικού μέσου και την πιθανή βλάβη της απόδοσης του συστήματος. Το νέο σύστημα μπορεί να βελτιώσει την πιθανή απώλεια ψυκτικού μέσου σε ποσοστό περίπου 90%.
Εκτός από τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας, το Pump Down System της Panasonic συμβάλλει στο να λάβει ένα κτίριο πρόσθετους βαθμούς BREEAM και επιτρέπει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα EN378 2008, που καλύπτουν εφαρμογές όπου τα επίπεδα συγκέντρωσης ψυκτικού υγρού υπερβαίνουν τα πρακτικά όρια ασφαλείας των 0,44 kg/m³.
Η Panasonic έχει αναπτύξει δύο μεθόδους ανίχνευσης που μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για να προσφέρουν πλήρη προστασία στους ιδιοκτήτες, τους ενοίκους του κτιρίου και το περιβάλλον.
Σύστημα Pump Down
Αυτό το καινοτόμο σύστημα αντλίας μπορεί να συνδεθεί με δύο τρόπους:
  • Με αισθητήρα διαρροής
  • Χωρίς διαρροή αισθητήρα, χρησιμοποιώντας μόνο τον καινοτόμο αλγόριθμο.

Βασική λειτουργία άντλησης:
  • Ανίχνευση της διαρροής
  • Ενεργοποίηση της διαδικασίας κατεβάσματος αντλίας
  • Συλλογή του αερίου στη δεξαμενή
  • Κλείστε τις βαλβίδες για την απομόνωση του αερίου

Βασικά σημεία:
  • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
  • Προστασία του προσωπικού
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών
Η Panasonic προσφέρει μια ειδικά σχεδιασμένη λύση που επιτρέπει μια γρήγορη και απλή εγκατάσταση. Η μονάδα περιέχει 5 σφαιρικές βαλβίδες ενεργοποίησης, ένα δοχείο αποθήκευσης 30 λίτρων και PLC, όλα τοποθετημένα σε ένα δοχείο με προστασία IP54. Οι ακροδέκτες στο μπροστινό μέρος της μονάδας επιτρέπουν την εύκολη καλωδίωση με τον ακροδέκτη συναγερμού, τους μετατροπείς υψηλής/χαμηλής πίεσης και τον αισθητήρα/τους αισθητήρες θερμοκρασίας εκροής της/των μονάδας/ων συμπύκνωσης.
Άδειο
Μέθοδος άμεσης ανίχνευσης διαρροών: Η ασφαλέστερη λύση για μικρά δωμάτια
Αυτή η επιλογή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε χώρο που δεν συμμορφώνεται με το BS EN 378:2008. Ο ανιχνευτής διαρροής συνδέεται απευθείας στην εσωτερική μονάδα μέσω του ειδικού συνδέσμου PAW-EXCT και το σύστημα Pump Down συνδέεται απευθείας στην πλακέτα της εξωτερικής μονάδας.
Το Pump Down System θα ενεργοποιηθεί όταν ανιχνευθεί διαρροή στον χώρο και θα ξεκινήσει αμέσως μια λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού, το ψυκτικό μέσο θα συλλεχθεί μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας των εξωτερικών μονάδων και στην προαιρετική δεξαμενή υποδοχής για μεγαλύτερα συστήματα.
Αυτή η άμεση αντίδραση και η μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης ψυκτικού προσφέρει πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους τελικούς χρήστες, τους ενοίκους των κτιρίων, καθώς και φιλικότητα προς το περιβάλλον.
Χάρη στο αποκλειστικό λογισμικό ECOi, οι αισθητήρες ανίχνευσης διαρροών μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μέσω του P-link, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι πίνακες επικοινωνίας, καλωδίωση ή λογισμικό.

1. Σήμα. 2. Διαρροή! 3. Δωμάτιο 1. 4. Δωμάτιο 2. 5. Ανιχνευτής διαρροής.

Μέθοδος άμεσης ανίχνευσης διαρροών: PLC για τον προσδιορισμό της διαρροής ψυκτικού μέσου

Οι αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας παρακολουθούν συνεχώς τη χαμηλή/υψηλή πίεση και την εκροή της μονάδας συμπύκνωσης για την προστασία από πιθανή διαρροή σε περιοχές που δεν καλύπτονται από ανιχνευτές διαρροών. Εάν η χαμηλή πίεση μειωθεί και η θερμοκρασία εκροής του συμπιεστή αυξηθεί σε προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο αλγόριθμο, τότε η μονάδα θα ενεργοποιήσει μια ακολουθία διακοπής της αντλίας.
Ο νέος καινοτόμος αλγόριθμος είναι σε θέση να ανιχνεύει διαρροή R410A με βάση μη φυσιολογικές αλλαγές στις ακόλουθες συνθήκες, υψηλή πίεση, χαμηλή πίεση και θερμοκρασία εκροής συμπιεστή.
Μόλις ενεργοποιηθεί είτε με άμεση είτε με έμμεση ανίχνευση, η μονάδα θα κλείσει αμέσως τις σφαιρικές βαλβίδες ενεργοποίησης υγρού/εκροής και θα κλείσει τους ακροδέκτες συναγερμού στην πλακέτα αντλίας που επιτρέπει την ενεργοποίηση συναγερμού σε οποιαδήποτε καθορισμένη θέση.
Η ανάκτηση του ψυκτικού μέσου γίνεται μέσω της γραμμής αναρρόφησης προς τον εναλλάκτη (τους εναλλάκτες) της εξωτερικής μονάδας (των εξωτερικών μονάδων), ενώ τυχόν πλεονάζον ψυκτικό μέσο συλλέγεται στη δεξαμενή υποδοχής 30 λίτρων. Μόλις αντληθεί πλήρως, η γραμμή αναρρόφησης κλείνει και η μονάδα περιμένει την εντολή "Επαναφορά" και "Επαναφόρτιση".
Άδειο
Άδειο
Λόγω της απλοποιημένης εγκατάστασης και της διασύνδεσης ελέγχου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, το σύστημα ECOi Pump Down της Panasonic μπορεί να προσφέρει δραματική μείωση του κόστους κεφαλαίου και του χρόνου εγκατάστασης σε σύγκριση με ένα αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για ξενοδοχεία, γραφεία και δημόσια κτίρια όπου η ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου είναι απαραίτητη και είναι εξαιρετικά αποδοτική, καθώς μπορεί εύκολα να επιτευχθεί εξοικονόμηση 40%.
ECOi 2-Pipe
PAW-PUDME1A-1: Αντλία για σύστημα 1 εξωτερικής μονάδας
PAW-PUDME1A-2: Απάντληση για σύστημα 2 εξωτερικών μονάδων
PAW-PUDME1A-3: Απενεργοποίηση αντλίας για σύστημα 3 εξωτερικών μονάδων
PAW-PUDME1A-1R: Αντλητικό σύστημα για 1 εξωτερική μονάδα + κιτ υποδοχής 30l
PAW-PUDME1A-2R: Αντλία για σύστημα 2 εξωτερικών μονάδων + κιτ δέκτη 30l
PAW-PUDME1A-3R: Αντλία για σύστημα 3 εξωτερικών μονάδων + κιτ δέκτη 30l
ECOi 3 σωλήνων
PAW-PUDMF2A-1: Αντλία για σύστημα 1 εξωτερικής μονάδας
PAW-PUDMF2A-2: Απάντληση για σύστημα 2 εξωτερικών μονάδων
PAW-PUDMF2A-3: Αντλία για σύστημα 3 εξωτερικών μονάδων
PAW-PUDMF2A-1R: Αντλία για σύστημα 1 εξωτερικής μονάδας + κιτ δέκτη 30l
PAW-PUDMF2A-2R: Αντλία για σύστημα 2 εξωτερικών μονάδων + κιτ δέκτη 30l
PAW-PUDMF2A-3R: Αντλία για σύστημα 3 εξωτερικών μονάδων + κιτ δέκτη 30l

Εξάρτημα (κοινό)
PAW-PUDRK30L: Κιτ δέκτη 30l