Banner

Portal for Panasonics varme- og kjølesystemer

Vilkår for bruk

Avsnitt 1: Innhold i bruksvilkårene

(1) Dette nettstedet tilhører Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland (heretter kalt "Panasonic") og gir registrerte brukere informasjon om Panasonics produkter (heretter kalt "tjenestene").
(2) Panasonics levering av tjenestene og din bruk av dem som registrert bruker er underlagt disse bruksvilkårene.
(3) Hvis du ønsker å bruke tjenestene, må du først samtykke i disse vilkårene og registrere deg på Panasonics nettsted.
(4) Ved å registrere deg for tjenestene og/eller bruk av nettstedet samtykker du i vilkårene.

Avsnitt 2: Endringer i bruksvilkårene

(1) Panasonic forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene, og endringene vil gjelde både for nye og eksisterende kontrakter.

Avsnitt 3: Din registrering på nettstedet

Dine kontaktopplysninger og annen informasjon Panasonic ber om under registreringen, må være komplette og korrekte. Hvis du registrerer deg som en juridisk enhet, må du også navngi en autorisert person som representant for den juridiske enheten.

Avsnitt 4: Ansvarlig for påloggingsopplysninger

(1) Du samtykker i å holde påloggingsopplysningene, inkludert passordet, konfidensielle og ikke utlevere dem til uautoriserte tredjeparter.
(2) I tillegg må du sikre at bare du og/eller personer som du autoriserer, kan bruke påloggingsopplysningene og tjenestene som tilbys på nettstedet.
Du er i henhold til lovbestemmelser ansvarlig for all bruk og/eller andre aktiviteter utført med dine påloggingsopplysninger.

Avsnitt 5: Oppdatering av brukerdata

Du må holde brukerdataene, inkludert kontaktopplysninger, oppdaterte til enhver tid. Hvis disse dataene endres under bruk av nettstedet, må du rette dem under dine personlige innstillinger i portalen. Hvis du ikke kan foreta slike endringer, bes du informere oss umiddelbart om endringene via e-post.

Avsnitt 6: Tilbudte tjenester og tjenestenes tilgjengelighet

(1) På nettstedet legger Panasonic ut tjenester til din disposisjon. Innholdet i og omfanget av slike tjenester er underlagt funksjonaliteten som til enhver tid er tilgjengelig på nettstedet.
(2) Din rett til å bruke tjenestene på nettstedet er underlagt Panasonics tekniske og operasjonelle systemer. I den grad dette er mulig skal Panasonic sørge for at det ikke oppstår avbrudd i tjenestene. Teknisk svikt, for eksempel strømbrudd, maskinvare- og programvarefeil og tekniske problemer med datalinjene, kan imidlertid føre til midlertidige begrensninger eller avbrudd.
(3) Du er selv ansvarlig for å anskaffe de tekniske løsningene som er nødvendige for bruk av tjenestene i tråd med kontrakten og ditt ansvarsområde.

Avsnitt 7: Endring i tjenestene

Panasonic kan når som helst endre tjenestene som tilbys på nettstedet, gjøre nye tjenester kostnadsfritt tilgjengelige og slutte å tilby gratis tjenester.

Avsnitt 8: Beskyttelse av innhold samt ansvar for tredjeparts innhold

(1) Innhold som gjøres tilgjengelig på nettstedet, skal være beskyttet av opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter og tilhøre Panasonic, andre brukere eller andre tredjeparter som har levert innholdet. Sammenstilling av innholdet er beskyttet som database eller databasearbeid for formålene fastsatt i avsnitt 4, paragraf 2 og avsnitt 87a, paragraf 1 i den tyske åndsverkloven (UrhG). Du kan bare bruke slikt innhold i henhold til disse vilkårene og innenfor omfanget beskrevet på nettstedet.

Avsnitt 9: Ikke tillatte aktiviteter

(1) Aktiviteter på og/eller i forbindelse med nettstedet som bryter gjeldende lov, tredjeparts rettigheter eller prinsipper for beskyttelse av mindreårige, er ikke tillatt. Dette gjelder spesielt følgende aktiviteter:
– opplasting, distribusjon, tilbud om og markedsføring av pornografisk innhold som er i strid med lover om beskyttelse av mindreårige, personvernlovgivningen og/eller andre lover, og/eller ulovlig(e) innhold, tjenester og/eller produkter;
– bruk av innhold som er fornærmende eller ærekrenkende for andre brukere eller tredjeparter;
– uautorisert bruk, formidling og distribusjon av innhold, tjenester og/eller produkter som er beskyttet av lov eller underlagt tredjeparts rettigheter (for eksempel opphavsrett).
(2) Når du laster opp eget innhold til nettstedet og kommuniserer med andre brukere, er følgende aktiviteter ikke tillatt, uavhengig av om de er lovstridige eller ikke:
– distribusjon av virus, trojanere og andre skadelige filer;
– distribusjon av søppelpost og kjedebrev;
– distribusjon av insinuerende, støtende, sexrelatert, uanstendig eller ærekrenkende innhold og/eller kommunikasjon samt innhold og/eller kommunikasjon som kan medvirke til rasisme, fanatisme, hat, fysisk vold eller ulovlige handlinger (i hvert tilfelle uttrykkelig eller underforstått);
– trakassering av andre brukere, for eksempel ved å innlede gjentatt personlig kontakt mot en slik brukers vilje, samt medvirkning til slik trakassering;
– å be andre brukere om deres passord eller personopplysninger for kommersielle eller ulovlige formål;
– distribusjon og/eller offentliggjøring av innhold fra portalen uten uttrykkelig tillatelse fra opphavspersonen eller med mindre innholdet er uttrykkelig gitt som en funksjonalitet i portalen.
(3) Handlinger som kan ha negativ innvirkning på stabiliteten til nettstedet, spesielt generering av overdreven trafikk, er heller ikke tillatt.
(4) Ved mistanke om en ulovlig og/eller straffbar handling har Panasonic rett til og kan være forpliktet til å verifisere aktiviteter og iverksette passende rettslige tiltak. Tiltakene kan inkludere anmeldelse av de faktiske forhold.

Avsnitt 10: Blokkering av tilgang

(1) Panasonic har rett til å blokkere din tilgang til nettstedet midlertidig eller permanent hvis det er konkrete indikasjoner på at du bryter eller har brutt disse bruksvilkårene og/eller gjeldende lov, eller hvis Panasonic har berettiget interesse i å blokkere slik tilgang. Ved beslutning om blokkering av din tilgang til nettstedet skal Panasonic ta hensyn til din berettigede interesse.

Avsnitt 11: Ansvarsbegrensning

Panasonics ansvar for skader forårsaket av din bruk av tjenestene i portalen (inkludert henting av gratis innhold) skal være begrenset til tilfeller der skaden du led, var forårsaket av den kontraktsmessige bruken av innholdet og/eller tjenestene, og bare hvis Panasonic har handlet med forsett (inkludert bedragersk hensikt) eller utvist grov uaktsomhet.

Avsnitt 12: Diverse

(1) Hvis en bestemmelse i disse vilkårene er eller blir kjent ugyldig, skal de øvrige bestemmelsene fortsatt gjelde fullt ut. En slik ugyldig bestemmelse skal erstattes av en gyldig bestemmelse som i størst mulig grad reflekterer partenes økonomiske intensjon.
(2) Vilkårene er underlagt tysk lov.