Banner

Warunki używania strony www.aircon.panasonic.eu

Niniejsze warunki użytkowania (dalej „warunki”) dotyczą strony internetowej www.aircon.panasonic.eu („witryna internetowa”, „strona”), której właścicielem i administratorem jest Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy oraz spółki należące do grupy oraz spółki zależne.

Używając strony internetowej akceptujesz warunki użytkowania oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

1. Metoda rachunkowa

(1) Wszelkie dane dostępne na stronie zbierane i udostępniane są w celach informacyjnych. Dane dotyczące oszczędzania energii zależą od przyjętych założeń oraz konfiguracji systemu, rodzaju budynku, jego designu oraz użytkowania. Rezultaty mogą się różnić od tych jakie użytkownik posiada w swoim projekcie lub instalacji.

(2) Użytkownik wyraża zgodę na użytkowanie danych jedynie jako hipotetycznego założenia do dokonywania porównań. Dokładne dane mogą zostać pozyskane tylko w przypadku precyzyjnego pomiaru oraz analizy zużycia energii. W celu uzyskania informacji na temat naszych aktualnych produktów oraz stosowanych rozwiązań prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem sprzedaży.

2. Użycie strony internetowej

(1) Treści oraz inne informacje zamieszczane są na witrynie internetowej w aktualnej postaci. Panasonic nie wydaje oświadczeń ani nie udziela gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących prawidłowości, przydatności ani rzetelności żadnych treści oraz innych informacji umieszczanych na witrynie internetowej.

(2) Treść strony dotyczy wyłącznie technicznych i operacyjnych możliwości Panasonic. Panasonic dąży do zapewnienia działania strony bez przerw, jednak Panasonic zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania eksploatowania każdego z elementów witryny, w tym jego struktury, warunków użytkowania, URL i zawartości lub innych informacji bez wcześniejszego powiadomienia zwłaszcza z technicznych i operacyjnych przyczyn.

(3) Użytkownikom zabrania się gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych innych użytkowników witryny internetowej, chyba że za zgodą innych użytkowników.

(4) Od użytkowników wymaga się właściwego korzystania z zawartości witryny internetowej w każdym momencie.

3. Prawo własności intelektualnej

(1)Treści takie jak tekst, zdjęcia, obrazy, oprogramowanie, znaki handlowe, logo i nazwy produktów umieszczone na witrynie internetowej stanowią własność intelektualną Panasonic lub udostępnione zostały Panasonic w drodze licencji.

(2)Panasonic udziela użytkownikom bezpłatnego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z zawartości witryny internetowej dla celów handlowych, bez prawa do dokonywania modyfikacji lub zmiany materiałów w jakikolwiek sposób, oraz bez prawa do usuwania lub zmiany jakichkolwiek informacji dotyczących prawa własności lub znaków handlowych. Użytkownicy mogą, do użytku bieżącego oraz w celu wydrukowania, pobierać i wyświetlać na ekranie komputera materiały umieszczone na witrynie internetowej. Użytkownicy otrzymują nieograniczone prawo do korzystania z takich treści. Jednak użytkownicy nie mogą kopiować, rozpowszechniać, publikować, wystawiać, nadawać, udostępnić publicznie, ani powielać treści, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej. Część treści może wymagać dodatkowej umowy, o którą użytkownik zostanie poproszony przed użyciem.

(3)Po Rozwiązaniu niniejszej Umowy użytkownicy zobowiązani są zaprzestać korzystania z zawartości witryny internetowej, chyba że zawarto osobną umowę na korzystanie z tego rodzaju treści lub treści zostały pobrane i wydrukowane zgodnie z postanowieniami punktu 3 (2) powyżej.

4. Zamieszczanie treści w witrynie internetowej

(1)Jeśli skorzystasz z funkcji, która pozwala na zamieszczanie materiału lub zamieszczanie postów w Serwisie, materiał użyty w tym celu, w tym w szczególności jego treść nie może być nielegalny, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, oszczerczy, obsceniczny, groźny, lub naruszający: prawa autorskie, zaufanie, prywatność lub inne prawa, lub oddziaływujący w inny sposób szkodliwie na osoby trzecie niewłaściwe, oraz taki który zawiera wirusy, treści polityczne, nagabywanie w zakresie sprzedaży, łańcuszki, masowe wysyłki lub jakiekolwiek informacje tzw. spam. Użytkownik gwarantuje, że każdy taki materiał lub post jest zgodny z powyższym, a także zabezpiecza Panasonic w przypadku naruszenia tej gwarancji.

(2)Wszelkie materiały zamieszczane przez użytkownika na naszej witrynie internetowej uznaje się za jawne i niezastrzeżone, a Panasonic ma prawo do bezpłatnego korzystania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim wszelkich materiałów tego rodzaju w dowolnym celu. Ponadto Panasonic ma prawo ujawniania danych osobowych użytkownika wszelkim osobom trzecim twierdzącym, że jakiekolwiek materiały zamieszczone na witrynie internetowej przez użytkownika stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej.

(3)Panasonic nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zawartość ani prawidłowość jakichkolwiek materiałów zamieszczanych na witrynie internetowej przez użytkownika lub innych użytkowników.

(4) Panasonic ma prawo do usunięcia wszelkich materiałów i postów zamieszczonych na stronie, jeśli w opinii Panasonic, taki materiał nie jest zgodny ze standardami treści określonej w pkt 5(1) powyżej.

5. Zawieszenie prawa dostępu

Jeśli Panasonic ma powody sądzić, że użytkownik nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu lub łamie przepisy prawa w odniesieniu do strony, Panasonic może zawiesić dostęp użytkownika do Serwisu. Panasonic poinformuje użytkownika poprzez e-mail o zawieszeniu i jego powodach.

6. Odpowiedzialność

(1)Treści zamieszczane są na witrynie internetowej bezpłatnie. Panasonic nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za swoje działania, chyba że są to działania umyślne lub stanowią rażące zaniedbanie lub powodują uszczerbek fizyczny.

(2)Materiały ujawniane na naszej witrynie internetowej zamieszczane są bez jakiejkolwiek gwarancji, warunków oraz zapewnień w odniesieniu do ich prawidłowości. Z uwagi na nieustanny rozwój produktów Panasonic, informacje prezentowane w witrynie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Zmiana lub aktualizacja informacji może zostać dokonana bez uprzedzenia. Ponadto Panasonic ma prawo do dokonywania ulepszeń lub wprowadzania zmian do produktów lub programów opisanych w niniejszej informacji w każdym czasie bez wcześniejszego zawiadomienia.

(3)Pomimo starań Panasonic w celu zapewnienia dostępności witryny internetowej przez całą dobę, Panasonic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępu do witryny z jakichkolwiek przyczyn w dowolnym momencie i przez jakikolwiek czas. Dostęp do naszej witryny internetowej może być bez uprzedzenia tymczasowo zawieszony.

9. Zmiana

(1) Panasonic zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków korzystania w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie zmian nawet w ramach istniejących stosunków umownych. Przynajmniej na 30 (trzydzieści) dni przed wdrożeniem zmian, użytkownicy zostaną poinformowani o tym przez Panasonic za pośrednictwem poczty elektronicznej.

(2) W przypadku braku otrzymania sprzeciwu użytkownika odnośnie do zmian w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu powiadomienia, zmiana staje się wiążąca w dniu następującym po 14 dniu terminu na zgłoszenie sprzeciwu. W przypadku otrzymania sprzeciwu użytkownika w związku z proponowaną zmianą, umowa kontynuowana będzie zgodnie z postanowieniami w niezmienionym brzmieniu.

10. Jurysdykcja

Wszelkie roszczenia oraz spory wynikające z korzystania z naszej witryny internetowej lub z nim związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Hamburgu w Niemczech.

11. Różne

Unieważnienie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub jego części pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, a w miejsce unieważnionego postanowienia wprowadzone zostanie nowe, odzwierciedlające wzajemne intencje stron oraz odpowiednie wymogi prawne.

12. Pytania na temat tej strony

Kontakt do nas: AirCon_Warsaw@eu.panasonic.com aby przedstawić jakieś uwagi lub pytania jakie możesz mieć co do tej strony internetowej.