Czas na modernizację systemów z czynnikiem R22!

Ważny krok w zmniejszaniu zagrożenia uszkodzenia warstwy ozonowej
Często mówi się, że przepisy prawne przede wszystkim wprowadzają ograniczenia — ale są również takie, które chronią ludzi i środowisko naturalne. Do jednego z takich przepisów można zaliczyć zakaz produkcji urządzeń z czynnikiem chłodniczym R22 na terenie Unii Europejskiej, który obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Reakcja firmy Panasonic
Firma Panasonic również dba o środowisko naturalne i biorąc pod uwagę globalnie trudną sytuację finansową opracowała takie rozwiązanie, które umożliwia spełnienie wymogów Unii Europejskiej przy jak najmniejszych wydatkach.
Specjalny zestaw opracowany przez firmę Panasonic umożliwia usuwanie z instalacji zakazanego czynnika R22 i napełnianie jej nowym, wysokowydajnym czynnikiem R410A.

Firma Panasonic umożliwia proste dostosowanie wszystkich instalacji typu split i PACi do obowiązujących przepisów – wprowadzenie zakazu nie spowodowało konieczności wymiany urządzeń, tylko wymianę stosowanego czynnika.

Instalując nowy, wysokowydajny system firmy Panasonic z czynnikiem R410A, można ograniczyć koszty o 30% względem systemów z czynnikiem R22. Zmodernizowana instalacja tego typu może podlegać dofinansowaniu w formie subwencji bezpośrednich lub ulg podatkowych.
Tak!

1. Sprawdź moc systemu, który chcesz wymienić.
2. Wybierz odpowiedni system z oferty firmy Panasonic.
3. Postępuj według procedury opisanej w katalogu danego systemu. To proste!

Zaprzestanie stosowania czynnika R22 wiąże się z ograniczeniem ilości chloru w atmosferze, bardzo szkodliwego dla warstwy ozonowej i powodującego efekt cieplarniany.
Wykorzystanie istniejącego orurowania (projektowanie i wykonanie modernizacji)
Uwagi dotyczące wykorzystania istniejącego orurowania czynnika chłodniczego
Dla wszystkich jednostek zewnętrznych typu PE1 i PEY1, po spełnieniu pewnych warunków istnieje możliwość wykorzystania istniejącego orurowania czynnika chłodniczego bez konieczności czyszczenia. Przed modernizacją należy sprawdzić, czy spełnione są wszystkie wymagania podane w punktach „Uwagi dotyczące wykorzystania istniejącego orurowania czynnika chłodniczego”, „Procedura pomiarowa na potrzeby modernizacji” oraz „Średnice i dopuszczalne długości orurowania czynnika chłodniczego”. Należy również sprawdzić wszystkie zalecenia podane w punktach „Bezpieczeństwo” i „Czyszczenie”.
1. Wymagania
 • wstępne Jeżeli w istniejącej instalacji stosowany jest czynnik chłodniczy inny niż R22, R407C lub R410A, istniejącego orurowania czynnika chłodniczego nie można wykorzystać.
 • Jeżeli istniejąca jednostka jest wykorzystywana w celach innych niż klimatyzowanie, istniejącego orurowania czynnika chłodniczego nie można wykorzystać.
2. Bezpieczeństwo
 • Jeżeli w istniejącym orurowaniu występują wgłębienia, pęknięcia lub ślady korozji, należy wykonać nowe orurowanie.
 • Jeżeli istniejące orurowanie nie spełnia wymagań podanych w schemacie blokowym, należy wykonać nowe orurowanie.
 • W przypadku różnych trybów pracy należy użyć naszego oryginalnego orurowania dla rozgałęzień dla czynnika chłodniczego R410A.
Odpowiedzialność za stwierdzenie, czy uszkodzenia lub wgłębienia powierzchni rur – które mają zostać ponownie wykorzystane – nie stanowią zagrożenia oraz za stwierdzenie właściwej wytrzymałości orurowania leży po stronie wykonawcy instalacji. Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności w przypadku tego rodzaju uszkodzeń. Ciśnienie robocze czynnika R410A jest wyższe niż czynnika R22. W najgorszym przypadku niewystarczająca wytrzymałość na ściskanie może doprowadzić do wybuchu orurowania.

3. Czyszczenie
 • Jeżeli olej do czynnika chłodniczego w jednostce istniejącej jest inny niż podany poniżej, należy wykonać nowe orurowanie lub dokładnie wyczyścić istniejące orurowanie przed jego ponownym wykorzystaniem.
 • Oleje mineralne: SUNISO, FIORE S, MS
 • Oleje syntetyczne: olej alkilobenzenowy (HAB, mrożenie równoległe), olej estrowy, olej eterowy (tylko PVE)
W przypadku istniejącej jednostki typu GHP orurowanie należy starannie wyczyścić.
 • Jeżeli istniejące orurowanie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych pozostanie odłączone, należy wykonać nowe orurowanie lub dokładnie wyczyścić orurowanie istniejące przed jego ponownym wykorzystaniem.
 • Jeżeli w istniejącym orurowaniu występuje odbarwiony olej lub osady, należy wykonać nowe orurowanie lub dokładnie wyczyścić orurowanie istniejące przed jego ponownym wykorzystaniem. Patrz „Kryteria utraty właściwości oleju do czynnika chłodniczego” w tabeli 3.
 • Jeżeli sprężarka istniejącego klimatyzatora ulegała usterkom, należy wykonać nowe orurowanie lub dokładnie wyczyścić orurowanie istniejące przed jego ponownym wykorzystaniem.
Ponowne wykorzystanie istniejącego orurowania w jego aktualnym stanie, bez usunięcia zanieczyszczeń i pyłów, może spowodować ponowne usterki urządzenia.
Uwagi dotyczące modernizacji przy równoczesnej pracy wielu jednostek
Zastosowanie innych średnic jest możliwe wyłącznie dla orurowania głównego. W przypadku różnych średnic rozgałęzień, konieczne jest wykonanie nowego orurowania o średnicach standardowych. Należy stosować oryginalne orurowanie rozgałęzień dla czynnika chłodniczego R410A.
 • W przypadku orurowania istniejącego o różnych średnicach, można wykorzystać jedynie orurowanie główne L.
 • Wykonanie nowego orurowania jest konieczne dla odcinków L1, L2 i ℓ1 ÷ ℓ4.
 • Należy stosować oryginalne orurowanie rozgałęzień dla czynnika chłodniczego R410A.
1. Przypadek jednostki pojedynczej
Jeżeli długość orurowania jest mniejsza niż podana w tabeli 2, uzupełnienie ilości czynnika chłodniczego nie jest konieczne.
Jeżeli długość orurowania przekracza podane wartości, instalację należy napełnić dodatkową ilością czynnika chłodniczego obliczoną dla danej długości.

2. Przypadek równoczesnej pracy wielu jednostek
Oblicz konieczną ilość czynnika chłodniczego wg metody dla standardowych średnic orurowania. Na podstawie ilości czynnika na 1 m długości orurowania podanej w tabeli 2 obliczyć dodatkową ilość czynnika chłodniczego.

Uwagi dotyczące modernizacji przy równoczesnej pracy wielu jednostek
Klasa wydajności (standardowe średnice orurowania)

 • Typ 50: Obwód czynnika ciekłego ø6,35/obwód czynnika gazowego ø12,7
 • Typ 60 ÷ 140: Obwód czynnika ciekłego ø9,52/obwód czynnika gazowego ø15,88
 • Typ 200: Obwód czynnika ciekłego ø9,52/obwód czynnika gazowego ø25,4
 • Typ 250: Obwód czynnika ciekłego ø12,7/obwód czynnika gazowego ø25,4
A: Obieg główny
B: Rozgałęzienia
Procedura pomiarowa na potrzeby modernizacji
Przy wykorzystywaniu istniejącego orurowania lub modernizacji instalacji należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Schemat blokowy kryteriów pomiarowych dla jednostek zewnętrznych typu PE1 i PEY1

Średnica nakrętki kielichowej po stronie przeciwnej (mm)
Średnica orurowania: ø6,35. Dla czynnika R410A: 22. Dla czynnika R22/R407C: 22.
Średnica orurowania: ø9,52. Dla czynnika R410A: 22. Dla czynnika R22/R407C: 22.
Średnica orurowania: ø12,7. Dla czynnika R410A: 26. Dla czynnika R22/R407C: 24.
Średnica orurowania: ø15,88. Dla czynnika R410A: 29. Dla czynnika R22/R407C: 27.
Średnica orurowania: ø19,05. Dla czynnika R410A: 36. Dla czynnika R22/R407C: 36.
Tabela 1. Istniejące orurowanie możliwe do ponownego wykorzystania (mm)
Średnice i dopuszczalne długości orurowania czynnika chłodniczego
Na podstawie poniższej tabeli sprawdź, czy wykorzystanie istniejącego orurowania czynnika chłodniczego jest możliwe. Wartości standardowe, inne niż podane w tabeli (różnica poziomów itp.), są identyczne z wymaganiami dla zwykłego orurowania czynnika chłodniczego.

Tabela 2-1. Rozmiary orurowania czynnika chłodniczego Typy 3,6 ÷ 14,0 kW (mm)
Sposób posługiwania się tabelą (przykład)
W przypadku typu 71, standardowy rozmiar rur dla czynnika ciekłego to ø9,52, a dla gazowego ø15,88.
Występują ograniczenia dla rur czynnika ciekłego ø9,52 i gazowego ø12,7 oraz dla rur czynnika ciekłego ø12,7 i gazowego ø15,88.
Mają one również zastosowanie dla innych średnic.

Tabela 2-2. Rozmiary orurowania czynnika chłodniczego Typy 20,0 ÷ 25,0 kW (mm)
Tabela 3. Kryteria utraty właściwości oleju do czynnika chłodniczego
Technika modernizacji/wymiany
 • Należy wykonać próby, czy olej w systemie nie ma odczynu kwaśnego.
 • Można stosować większość zestawów testowych, w tym testy obwodów ssących.
 • Jeżeli w systemie wystąpiły przepalenia urządzeń, najprawdopodobniej nie nadaje się on do modernizacji/wymiany.