Regulamin Kampanii Panasonic PRO Awards


Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) dotyczący kampanii Panasonic PRO Awards („Kampania PRO Awards”) określa zasady, według których uczestnicy, będący autoryzowanymi, kwalifikującymi się i prawidłowo zarejestrowanymi na stronie Panasonic PRO Club przedsiębiorstwami zajmującymi się architekturą, konsultingiem, dystrybucją, inżynierią i instalacją w branży ogrzewania i chłodzenia, zaangażowanymi w projekt wykorzystujący rozwiązania Panasonic Heating & Cooling Solutions (dalej „Uczestnicy”), mogą brać udział w Kampanii PRO Awards. W przypadku jakichkolwiek niezgodoności prosimy o zapoznanie się z anglojęzyczną wersją regulaminu, którą uznaje się za zobowiązującą.

 1. Rejestracja

  Uczestnicy muszą być zarejestrowani na stronie internetowej Panasonic PRO Club. Wzięcie udziału w Kampanii Panasonic PRO Awards oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Jeśli Uczestnicy nie akceptują niniejszego Regulaminu, nie są prawidłowo zarejestrowani bądź nie spełniają wymagań Zgłoszenia opisanych w punkcie 3.3 poniżej, nie są uprawnieni do uczestnictwa w Kampanii PRO Awards.

 2. Organizator

  Organizatorem Kampanii PRO Awards jest spółka Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43 65203 Wiesbaden, Niemcy (dalej „Organizator”).

 3. Warunki

  1. Udział w Kampanii PRO Awards jest bezpłatny.

  2. Udział w Kampanii PRO Awards nie jest możliwy dla pracowników Grupy Panasonic ani członków ich rodzin.

  3. W celu wzięcia udziału w Kampanii PRO Awards Uczestnicy pracujący nad wysokiej jakości projektem z wykorzystaniem rozwiązań HVAC+R Panasonic Heating & Cooling Solutions muszą spełnić następujące wymagania, aby „Zgłoszenie” mogło zostać przyjęte:

   1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać tutaj na stronie rejestracji;

   Prześlij swoje zgłoszenie (panasonicproclub.com)

   2) Przesłać przynajmniej trzy wysokiej rozdzielczości zdjęcia zgłaszanego projektu, wykorzystującego rozwiązania Panasonic Heating & Cooling Solutions, w formacie JPG i rozdzielczości co najmniej 300 dpi;

   3) Dostarczyć listę urządzeń i rozwiązań Panasonic Heating & Cooling Solutions użytych w projekcie;

   4) Dostarczyć informacje o projekcie (w tym nazwy wszystkich zaangażowanych firm) oraz dane zespołu (tj. dane kierownika technicznego, projektanta, wykonawcy, architekta, klienta).

  4. Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki Zgłoszenia podane w niniejszym Regulaminie i na wszelkich stronach internetowych dotyczących Kampanii PRO Awards, aby kwalifikować się do udziału w Kampanii PRO Awards.

  5. Jeden projekt może być przedmiotem tylko jednego Zgłoszenia dokonanego przez tylko jedną zaangażowaną firmę.

  6. Do Kampanii PRO Awards można zgłaszać tylko takie projekty, które wykorzystują głównie rozwiązania Panasonic Heating & Cooling Solutions w przestrzeniach mieszkalnych, handlowych, hotelarskich i komercyjnych.

  7. Jedno Zgłoszenie można przesłać tylko w jednej z następujących „Kategorii zastosowań”: Mieszkalnej, Hotelarskiej, Handlowej lub Komercyjnej. Opis każdej z Kategorii zastosowań można znaleźć tutaj: https://www.panasonicproclub.com/PL_pl/pro-awards-2021/categories.
  8. Sędziowie wybiorą także ze wszystkich Kategorii zastosowań Zgłoszenia, które będą konkurować o nagrody Najbardziej innowacyjny projekt, Projekt najbardziej przyjazny środowisku, Najlepszy projekt w zakresie sterowania i zarządzania, Najlepszy projekt chłodniczy, Najlepsze rozwiązanie firmy Panasonic, Najlepeszy projekt nanoeX.
  9. Uczestnicy mogą przesłać dowolną ilość projektów. Każdy projekt musi zostać przesłany jako osobne Zgłoszenie.

  10. Kampania PRO Awards jest otwarta tylko dla Uczestników z siedzibą zarejestrowaną w jednym z następujących państw: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania.

  11. Zgłoszenie musi dotyczyć projektu ukończonego między 1 listopada 2018 r. a 15 listopada 2021 r. (dalej „Okres ukończenia projektów”). Projekty wykonane i zakończone przed lub po Okresie ukończenia projektów zostaną odrzucone.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych Zgłoszeń. Zgłoszenia dokonane faksem, telefonicznie, przez pocztę elektroniczną lub tradycyjną nie będą przyjmowane. Ponadto niezrozumiałe, niedokończone, uszkodzone, zmodyfikowane i źle dokonane Zgłoszenia, a także Zgłoszenia naruszające niniejszy Regulamin nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Zgłoszenia zgubione, opóźnione lub źle dokonane bądź takie, które nie zostały odebrane z powodu błędów technicznych przy przesyłaniu, bez winy Organizatora.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź wykluczenia Uczestników z Kampanii PRO Awards oraz do odebrania nagród z uzasadnionych przyczyn, jeśli:

   a) Uczestnik lub przesłane Zgłoszenie naruszają obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin bądź Kodeks postępowania Panasonic;

   b) Uczestnik podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje w związku z uczestnictwem w Kampanii PRO Awards;

   c) rejestracja Uczestnika na stronie internetowej Panasonic PRO Club przestała być ważna w Czasie trwania kampanii.

  14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne awarie ani usterki techniczne, sprzętowe, oprogramowania, serwera, strony internetowej czy jakiekolwiek inne w zakresie, w jakim uniemożliwiły lub przeszkodziły Uczestnikowi we wzięciu udziału w Kampanii PRO Awards.

 4. Czas trwania

  Zgłoszenia muszą zostać przesłane w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 15 listopada 2021 r. (dalej „Czas trwania kampanii”). 15 listopada 2021 r. to „Ostateczny termin zgłoszeń”. Zgłoszenia przesłane przed lub po Czasie trwania kampanii zostaną odrzucone.

 5. Nagrody

  1.      Organizator ma prawo dokonać wstępnej selecji spośród wszystkich Zgłoszeń, aby sprawdzić, czy Zgłoszenia są poprawne, kompletne i zgodne z niniejszym Regulaminem. Organizator zatwierdza takie Zgłoszenia („Zatwierdzone Zgłoszenia”).

  2.      Wszystkie Zatwierdzone Zgłoszenia zostaną nagrodzone zestawem słuchawek bezprzewodowych EAH-AZ70WE („Nagroda uczestnictwa”). Powiadomienie o przyznaniu Nagrody uczestnictwa zostanie przesłane Uczestnikom na adres e-mail. Nagroda uczestnictwa zostanie wysłana do Uczestnika pocztą na adres podany przez Uczestnika podczas przesyłania Zgłoszenia najpóźniej w styczniu 2022 r. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Nagród uczestnictwa, jednak w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak zdarzenia o charakterze siły wyższej, brak dostępności lub wyczerpanie zapasów, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania innego produktu o równej lub większej wartości i poinformuje o tym Uczestnika.

  3.      Wszystkie Zatwierdzone Zgłoszenia mogą zostać wybrane przez sędziów do otrzymania „Nagrody wycieczki”, jaką jest wycieczka do Japonii, w Kategoriach zastosowań i Kategoriach dodatkowych wymienionych w punkcie 3.8. Jeśli Uczestnik wygra w więcej niż jednej Kategorii zastosowań, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Odbiorców nagrody, zdefiniowanych w punkcie 5.6, do dwóch osób. Jedno Zatwierdzone Zgłoszenie może wygrać w kilku Kategoriach zastosowań i Kategoriach dodatkowych. Łącznie może zostać przyznanych dziesięć Nagród wycieczek.

  4.      Wszystkie Zatwierdzone Zgłoszenia będą oceniane przez panel sędziów. W każdym przypadku sędziowie będą zwracali uwagę na wysoką jakość wykonania, wyróżniający się design, doskonałość instalacji i wyjątkową innowacyjność, cechujące instalację systemów ogrzewania i chłodzenia. Decyzja sędziów jest ostateczna i żadne dysputy z uczestnikami nie zostaną podjęte.

  5.      Zwycięscy Uczestnicy („Zwycięzcy”), którzy wygrali Nagrodę wycieczkę, zostaną ogłoszeni w grudniu 2021 r. na stronie www.PanasonicPROClub.com.

  6.     Do skorzystania z Nagrody wycieczki są uprawnione dwie osoby, które były zaangażowane w zwycięski projekt („Odbiorcy nagrody”). Zwycięzca powinien wybrać i wskazać Organizatorowi Odbiorców nagrody, a także podać ich adresy e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy osoby wskazane przez Zwycięzcę były zaangażowane w zwycięski projekt. Organizator zastrzega sobie także prawo do odrzucenia każdej osoby, która nie spełnia kryteriów Odbiorcy nagrody określonych w punkcie 5.6 sekcji 1, i do poproszenia Zwycięzcy o wskazanie innej osoby do odbioru nagrody. Odbiorcy nagrody zostaną poinformowani o Nagrodzie wycieczce osobiście w wiadomości e-mail i muszą potwierdzić jej przyjęcie, odsyłając swój adres pocztowy, aby ją otrzymać.

  7.     Organizator zastrzega sobie prawo do wymienienia Odbiorców nagrody z imienia i nazwiska na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, publikacjach, a także w innych celach wizerunkowych zarówno w formie drukowanej, jak i online. 

  8.      Nagrody uczestnictwa i Nagrody wycieczki (razem „Nagrody”) nie mogą być przenoszone na innych ani zwracane i nie będą oferowane w zamian żadne ekwiwalenty gotówkowe ani inne alternatywne nagrody.

  9.      Dane kontaktowe Uczestników zostaną użyte w celu weryfikacji wysłania Nagród uczestnictwa, jeśli będzie to konieczne, oraz potwierdzenia, że Uczestnicy otrzymali Nagrody uczestnictwa.

  10.   Jeśli Nagroda uczestnictwa nie może zostać dostarczona z powodu nieprawidłowego lub nieważnego adresu podanego przez Uczestnika, Organizator nie ma obowiązku podejmowania dalszych kroków.

  11.   Ryzyko uszkodzenia i przypadkowego zgubienia Nagrody uczestnictwa przechodzi na Uczestnika w momencie wysłania.

  12.   W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak zdarzenia o charakterze siły wyższej lub brak dostępności oryginalnej nagrody, za które Panasonic nie jest odpowiedzialny, Panasonic zastrzega sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o równej lub większej wartości i poinformuje o tym zwycięzcę.

 6. Prawa i przyznanie praw

  1.      Przesyłając Zgłoszenie, każdy Uczestnik oświadcza, że uzyskał wszelkie konieczne pozwolenia od osób i firm zaangażowanych w projekt i/lub posiada odpowiednie prawa umożliwiające mu dostarczenie Organizatorowi odpowiednich materiałów dotyczących Zgłoszenia w celu wykorzystania, reprodukowania, modyfikowania tych materiałów do wszelkich celów, w tym celów komercyjnych, np. tworzenia reklam i analiz przypadków, relacjonowania Kampanii PRO Awards, publikacji materiałów dotyczących Zgłoszenia i danych Uczestnika udostępnionych Organizatorowi (np. na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, treściach marketingowych i newsletterach, mediach drukowanych) przez Organizatora w związku z Kampanią PRO Awards.

  2.      Uczestnik zgadza się także na bezpłatne, przenoszalne, niewyłączne i nieograniczone czasem, miejscem i treścią wykorzystanie, reprodukowanie i modyfikowanie materiałów dotyczących Zgłoszenia do wszelkich celów, w tym celów komercyjnych, np. tworzenia reklam i analiz przypadków, relacjonowania Kampanii PRO Awards, publikacji materiałów dotyczących Zgłoszenia i danych Uczestnika udostępnionych Organizatorowi (np. na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, treściach marketingowych i newsletterach, mediach drukowanych) przez Organizatora w związku z Kampanią PRO Awards.

  3.      Dodatkowo Organizator, jego spółki zależne, podmioty przetwarzające dane i partnerzy kooperacyjni, których Organizator może zaangażować w przeprowadzenie Kampanii PRO Awards i zapewnienie Nagród, otrzymują nieodwoływalne, bezpłatne, przenoszalne, niewyłączne prawa autorskie i prawo, nieograniczone czasem, miejscem i treścią, do wykorzystywania, reprodukowania, modyfikowania i przetwarzania materiałów dotyczących Zgłoszenia i danych Uczestnika (w szczególności w celu elektronicznego przetwarzania obrazów w prezentacjach online, reprodukowania obrazów na przenośnikach danych itp.) na całym świecie do wszelkich celów w związku z Kampanią PRO Awards, w szczególności w celach komercyjnych, np. tworzenia reklam i analiz przypadków, wykorzystania w dowolnych mediach internetowych i drukowanych, wykorzystania w mediach społecznościowych, a także prawo do adaptowania, reprodukowania, publikowania i publicznego udostępniania, w tym m.in. w drukowanych publikacjach, prezentacjach, materiałach promocyjnych, notatkach prasowych, newsletterach, na stronach internetowych Organizatora i jego spółek zależnych, w oryginalnym formacie lub w odpowiedni sposób zaadaptowane przez Organizatora. Organizator, jego spółki zależne i podmioty przetwarzające dane nie mają obowiązku publikować żadnych materiałów dotyczących Zgłoszenia dostarczonych przez Uczestnika.

  4.    Każdy Uczestnik ma obowiązek zapewnić, że wykorzystanie materiałów dotyczących Zgłoszenia, jak opisano w punkcie 6, przez Organizatora nie naruszy żadnych praw stron trzecich. Dotyczy to w szczególności praw autorskich stron trzecich i praw osobistych fotografowanych osób. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania i roszczenia wysuwane przez strony trzecie oraz wynagrodzi Organizatorowi wydatki i koszty czynności prawnych, a także prawnie wymagane opłaty wynikające i związane z naruszeniem takich praw stron trzecich.

 7. Podatki

  1. Przyznanie Nagród może być traktowane jako podlegający podatkowi przychód (opodatkowanie bezpośrednie lub inne) i może być uznane za bezpośrednie wynagrodzenie do celów podatkowych, ubezpieczenia państwowego lub ubezpieczenia społecznego (lub równoważnych podatków i składek społecznych obowiązujących w świetle lokalnego prawa).
  2.  Uczestnicy i/lub Odbiorcy nagrody przyjmują pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek państwowe, stanowe i gminne podatki, składki na ubezpieczenie państwowe i społeczne oraz inne składki społeczne i podatki (bezpośrednie, pośrednie lub inne), którą mogą zostać naliczone w efekcie otrzymania Nagrody w ramach udziału w Kampanii PRO Awards.
 8. Ochrona danych

  1.     Organizator jest odpowiedzialny za administrację danych i zbiera dane osobowe zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych. Zastosowanie ma polityka prywatności Organizatora, z którą można zapoznać się tutaj Polityka prywatności - Systemy ogrzewania i chłodzenia firmy Panasonic

  2.      Cel zbierania i przetwarzania danych: dane będą zbierane, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Kampanii PRO Awards lub jedynie w celach, na które Uczestnik wyraził zgodę. Jeśli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o produktach i ofertach specjalnych, wymienione poniżej rodzaje danych będą zbierane, przetwarzane i przechowywane także w tym celu.

  3.      Rodzaje zbieranych danych: sposób zwracania się, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj zamieszkania, adres e-mail, zdjęcia przedstawiające Odbiorców nagrody.

  4.      Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 (1) (b) i (f) oraz art. 17 (3) (e) RODO, na podstawie dobrowolnego uczestnictwa Uczestnika i Odbiorcy nagrody, niniejszego Regulaminu i uzasadnionego interesu Organizatora.

  5.      Żadne dane osobowe Uczestnika i Odbiorcy nagrody nie będą bez ich zgody przekazywane ani udostępniane do wykorzystania stronom trzecim. Wyjątek stanowią strony trzecie, które zostały upoważnione do przeprowadzenia Promocji oraz nasi partnerzy kooperacyjni, którzy zostali upoważnieni do zapewnienia Nagród wycieczek, które to strony będą zbierać, przechowywać i wykorzystywać dane w celu przeprowadzenia Kampanii PRO Awards i zapewnienia Nagród wycieczek. Te strony trzecie działają zgodnie z RODO i wprowadziły niezbędne środki bezpieczeństwa, jak zostało uzgodnione z Organizatorem.

  6.      Po zakończeniu Kampanii PRO Awards dane osobowe Uczestników i Odbiorców nagrody zostaną usunięte, o ile Organizator nie będzie zobowiązany prawnie do przechowywania danych do końca okresu przechowywania określonego w obowiązujących przepisach prawa. W takim przypadku dane zostaną zablokowane i usunięte po upływie okresu przechowywania.

  7.      Uczestnicy mają prawo do wglądu, korekty, sprostowania, usunięcia i zablokowania wykorzystania swoich danych i danych osobowych Odbiorców nagrody, a także do bezpłatnego uzyskania w dowolnym momencie informacji na temat przechowywanych danych osobowych Uczestnika, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania tych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  8.      Aby skorzystać ze swoich praw, mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: Panasonic Marketing Europe GmbH, The Data Protection Officer, Hagenauer Strasse 43, 65205 Wiesbaden, Datenschutz@eu.panasonic.com.

  9.      Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z udziału w Kampanii PRO Awards i sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych Uczestnika i Odbiorcy nagrody do celów Kampanii PRO Awards. Wycofanie się powinno zostać zgłoszone Organizatorowi lub oddziałowi Panasonic w kraju, w którym Uczestnik ma zarejestrowaną siedzibę.

  10.   Udział w Kampanii PRO Awards nie będzie możliwy, jeśli dane zostaną usunięte lub zgoda na udział cofnięta.

 9. Gwarancja i odpowiedzialność

  1.      Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty czy obrażenia poniesione przez jakiegokolwiek Uczestnika lub Odbiorcę nagrody w czasie brania udziału w Kampanii PRO Awards lub w wyniku przyjęcia jakichkolwiek Nagród. W żadnym wypadku jednak nie można wyłączyć odpowiedzialności Organizatora za śmierć lub obrażenia będące wynikiem celowego lub rażącego zaniedbania bądź będące odpowiedzialnością Organizatora według obowiązujących przepisów prawa.

  2.      Kampania PRO Awards jest organizowana przez Organizatora we współpracy z różnymi partnerami kooperacyjnymi. Po potwierdzeniu wycieczki Odbiorca nagrody podlega warunkom podróżowania odpowiedniego partnera kooperacyjnego.

  3.      Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności związanej z usługami zapewnianymi przez partnera kooperacyjnego. W szczególności Organizator nie będzie odpowiedzialny za materialne szkody i szkody z tytułu usług zapewnianych przez partnera kooperacyjnego w związku z Kampanią PRO Awards, zwłaszcza z zapewnieniem Nagrody wycieczki. Roszczenia dotyczące szkód materialnych i/lub szkód z tytułu usług zapewnianych przez partnera kooperacyjnego w związku z Kampanią PR

 10. Postanowienia ogólne

  1.      Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia, zmienienia, zmodyfikowania, wycofania lub anulowania Kampanii PRO Awards, jak również niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

  2.      Wszelkie potencjalnie nieuczciwe praktyki zostaną zbadane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Nagrody uczestnictwa i Nagrody wycieczki (lub podjęcia kroków w celu ich odzyskania, jeśli zostały już wydane), jeśli istnieje podejrzenie przesłania fałszywego lub nieuczciwego Zgłoszenia.

  3.      Postępowanie sądowe w związku z wyborem Zwycięzcy przez panel sędziów i możliwą oceną przesłanych Zgłoszeń jest wykluczone. Wszelkie spory zostaną rozwiązane przez Organizatora w jego własnym zakresie, a jego decyzja będzie ostateczna.

  4.    Niniejszy Regulamin podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem międzynarodowych norm kolizyjnych, szczególnie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądy w Wiesbaden (Niemcy) mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania sporów i roszczeń wynikających z tej Promocji i sporów związanych z nią.

  5.    Stwierdzenie nieważności jednego z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień i warunków. Postanowienie niemające skutku w całości lub częściowo zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które w najlepszy możliwy sposób odzwierciedla ekonomiczny cel unieważnionego postanowienia.