VÄRMEPUMPGARANTI

För att garantien ska gälla, vänligen registrera din produkt inom 30 dagar efter första installation av produkten: www.panasonicproclub.com/SE_sv/warranty/
GARANTIVILLKOR

1. Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH (”Panasonic”), erbjuder en 5 års garanti (”Garantin”) på Panasonic värmepumpar (”Produkten”) till slutanvändare enligt de villkor som anges nedan.

2. Garantin gäller för Produkter under förutsättning att:
 • Produkten har registrerats på  www.panasonicproclub.com/SE_sv/warranty/ inom 30 dagar efter första installation av Produkten. Kvitto och igångkörningsprotokoll med angivet installationsdatum och undertecknat av slutanvändaren skall laddas upp vid registrering av Produkten. Efter godkänd registrering av Produkten vil slutanvändaren mottaga ett garantibevis via e-post.
 • Installationen och uppstart av Produkten har utförts av en Panasonic godkänd Installatör, se liste på ¨hittainstallator.panasonic.se, och installationen har utförts i enlighet med installationsanvisningar och gällande lokala regler och föreskrifter.
 • Produkten har genomgått underhåll i år 3 efter installation samt år 5 efter installation i enlighet med gällande lokal lagstiftning och tillverkarens riktlinjer för underhåll som ges i den tekniska dokumentationen for Produkten. Slutanvändaren måste på begäran kunna visa att regelbundet underhåll och inspektioner har utförts fackmässigt.
 • Installationsplatsen finns i EU, EES eller Schweiz och Produkten är lämplig där den installeras (lämplig för lokala väderförhållanden och överensstämmer med lokala bestämmelser samt rekommendationer från Panasonic).

3. Garantiperioden ska vara fem (5) år från datumet för installationen på den första installationsplatsen. Garantin gäller endast för den ursprungliga och första installationsplatsen.

4. Garantin omfattar skador under normal användning som uppstått på grund av defekter i material eller utförande från fabriken som förekom vid tidpunkten för försäljningen till slutanvändare. Utbytt Produkt eller utbytta delar som ersätts enligt denna Garanti tillkommer Panasonic.

5. Vid en funktionell störning hos Produkten, kontrollera först “felsökning” i bruksanvisningen. Om du, efter att ha kontrollerat bruksanvisningen, anser att Produkten är defekt, kontakta omgående den som installerade Produkten ock visa garantibeviset.

6. Om Panasonic finner att Garantin är tilämplig i enlighet med dessa villkor och efter upprepade försök inte kan återställa Produkten i fungerande skick kommer Panasonic att, efter eget gottfinnande, byta ut produkten mot en identisk produkt eller en funktionellt likvärdig produkt.

7. Garantin omfattar kostnaderna för reservdelar, arbetskostnaden och arbete på plats upp till ett högsta belopp som motsvarar ett byte av Produkten. Eventuella kostnader för resor och transporter utanför Sverige omfattas inte av Garantin.

8. Slutanvändarens enda och exklusiva ersättning från Panasonic enligt denna Garanti är för reparation av Produkten eller eventuella delar (eller, efter Panasonics gottfinnande, utbyte av Produkten eller felaktig del eller delar eller en fullständig eller partiell återbetalning). Ingen annan ersättning, inkluderat och utan begränsning, eventuella anspråk på följdskador eller förlust av något slag, ska vara tillgänglig för köparen enligt denna Garanti.

9. Denna Garanti omfattar inte följande:
 • Normalt underhåll och service, delar som utsätts för slitage som enligt tillverkarens riktlinjer ska bytas ut under servicearbete,
 • Reparationer av rent visuella fel, som inte har någon inverkan på enheternas funktioner (repor och slitage).
 • Skador orsakade av missbruk, vanvård eller olycka (inkluderat och utan begränsning en onormal elektrisk stöt, en felaktig matarspänning, felaktig installation eller service som inte utförts enligt bruks- och installationsanvisningarna eller den tekniska och/eller säkerhetsstandard som gäller i det land där Produkten används). Detta omfattar även fyllning av respektive produkt med förorenade vätskor eller andra vätskor än dem som anvisats av tillverkaren.
 • Skador som uppstår på grund av någon ändring eller modifiering av Produkten som inte i förväg har godkänts av Panasonic eller på grund av användning av Produkten på fel sätt eller under förhållanden som den inte är avsedd att användas i (enligt tillverkarens anvisningar, installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen).
 • Skador på grund av avsiktlig förstörelse (t.ex. vandalism) eller skador orsakade av djur.
 • Skada på grund av yttre okontrollerbara omständigheter orsakade av stormar, frost, korrosion, blixtnedslag, överspänning, jordbävningar, höga vattennivåer, hagel, jordskred, översvämningar, explosion, kärnkraftsolyckor, brand, krigshändelser, terrorism eller liknande.
 • Fel som inte är relaterade till Produkten (felaktiga inställningar, felaktig installation, felaktig strömförsörjning, någon kombination av Produkten med andra produkter, delar eller komponenter såvida inte Panasonic har meddelat att Produkten, delen eller komponenten i fråga kan kombineras med Produkterna).

10. Denna Garanti gäller endast inom EU, EES eller Schweiz för Produkter som köpts och använts i dessa länder och ursprungligen har marknadsförts inom i något av dessa länder av ett företag inom Panasonic-koncernen.

11. Denna Garanti påverkar inte dina rättigheter enligt Konsumentköplagen, annan tvingande lagstiftning eller avtal.

12. Slutanvändarens personuppgifter som registreras ved registering av Produkten ellar ved registering av garantianspråk kommer att användas av Panasonic för att hantera aktiveringen av Garantin och hantering av garantianspråk. Dina personuppgifter (åtkomst, ändring och radering av dem) kommer att skötas av Panasonic i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning och Panasonics integritetspolicy *www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/general/privacy/ ). I syfte att hantera Garantin kan dessa personuppgifter delas med våra tjänsteleverantörer, som hanterar personuppgifter i enlighet med våra instruktioner för att säkerställa att de uppfyller tillämplig datasekretesslagstiftning. Om du har gett ditt samtycke till detta, kommer vi även dela data med andra tredje parter som vi samarbetar med så att de kan skicka erbjudanden och reklammaterial till dig om sina produkter och tjänster.