Banner

Panasonics portal för värme- och kylsystem

Användarvillkor

 

Avsnitt 1: Användarvillkorens avsikter

(1) Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland (härefter kallat ”Panasonic”) ger härmed åtkomst till webbplats (härefter kallad ”webbplatsen”) genom vilken en vederbörligen registrerad användare kan få tillgång till information om Panasonics produkter (härefter kallade ”tjänsterna”).
(2) Användarvillkoren ska omfatta tillhandahållandet av Panasonics tjänster och användningen av sådana tjänster utav en vederbörligen registrerad användare.
(3) Om du vill använda tjänsterna måste du först acceptera dessa villkor och registrera dig på Panasonics webbplats.
(4) Genom att registrera dig för tjänsterna och använda dem godkänner du de aktuella villkoren.

 

Avsnitt 2: Förändringar i användarvillkoren

(1) Panasonic förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst, vilka blir giltiga för både nya och befintliga avtal.

 

Avsnitt 3: Din registrering på webbplatsen

Dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som begärs av Panasonic under registreringsprocessen måste vara fullständiga och korrekta. Om du registrerar dig som en juridisk person måste även den fysiska person som företräder den juridiska personen namnges.

 

Avsnitt 4: Ansvar för inloggningsdata

(1) Du samtycker till att hålla dina inloggningsuppgifter konfidentiella och inte avslöja dessa för någon obehörig tredje part, inklusive lösenordet.
(2) Dessutom är du skyldig att se till att endast du eller de personer som du har godkänt får använda dina inloggningsuppgifter och de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen.
Du ska vara ansvarig i enlighet med lagstadgade bestämmelser för all användning eller annan verksamhet som sker med dina inloggningsuppgifter.

 

Avsnitt 5: Uppdatering av användardata

Du är skyldig att hålla din data, inklusive dina kontaktuppgifter, aktuella. Om uppgifterna som du angav förändras under den tid du använder webbplatsen, är du skyldig att rätta till dessa uppgifter i portalen under dina personliga inställningar. Om du inte själv kan göra förändringarna, informera oss då omgående om dina ändrade uppgifter via e-post eller fax.

 

Avsnitt 6: Erbjudna tjänster och tillgänglighet för tjänsterna

(1) Panasonic ställer tjänster till ditt förfogande på webbplatsen. Innehållet och omfattningen av sådana tjänster ska bestå av de funktioner som finns tillgängliga på webbplatsen från tid till annan.
(2) Din rätt att använda tjänsterna som finns tillgängliga på webbplatsen ska vara föremål för Panasonics tekniska och operativa möjligheter. I den utsträckning det är möjligt, ska Panasonic sträva efter att ge oavbruten tillgång till dessa tjänster. Men tekniska fel, såsom avbrott i strömförsörjningen, maskin- och programvarufel samt tekniska problem med dataledningarna kan orsaka tillfälliga begränsningar eller avbrott.
(3) Du är ansvarig för att tillhandahålla de tekniska förutsättningar som krävs för användningen av tjänsterna i enlighet med avtalet inom ditt ansvarsområde.

 

Avsnitt 7: Förändringar i tjänsterna

Panasonic har rätt att när som helst ändra de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen, tillhandahålla nya tjänster kostnadsfritt och att upphöra med att erbjuda gratistjänster.

 

Avsnitt 8: Skydd av innehållet och ansvar för tredje parts innehåll

(1) Innehållet som görs tillgängligt på webbplatsen ska till största del vara skyddat av upphovsrätt eller andra äganderätter och tillhöra Panasonic, andra användare eller annan tredje part som tillhandahållit sådant innehåll. Varje sammanställning av innehållet i sig är skyddat som en databas eller databasarbete inom ramen för 4 kap. § 2 och 87a kap. § 1 i den tyska upphovsrättslagen (UrhG). Du får endast använda detta innehåll i enlighet med de aktuella användarvillkoren samt inom ramen av vad som beskrivs på webbplatsen.

 

Avsnitt 9: Förbjudna aktiviteter

(1) Varje aktivitet på eller i samband med webbplatsen som bryter mot gällande lag, tredje parts rättigheter eller principerna om skydd av minderåriga är förbjudna. I synnerhet ska följande aktiviteter vara förbjudna:
- att ladda upp, distribuera, bjuda ut och marknadsföra innehåll av pornografisk karaktär, som bryter mot lagar om skydd av minderåriga, dataskyddslagstiftningen eller någon annan lag, eller bedrägligt innehåll, tjänster eller produkter;
- användning av innehåll genom vilket andra användare eller tredje part förolämpas eller förtalas;
- obehörig användning, tillhandahållande och distribution av innehåll, tjänster eller produkter som är skyddade enligt lag och som inte omfattas av tredje parts rättigheter (t.ex. upphovsrätt).
(2) Dessutom ska följande aktiviteter vara förbjudna när du laddar upp eget innehåll till webbplatsen och när du kommunicerar med andra användare, oavsett om någon lag kränks eller inte:
- distribution av virus, trojaner och andra skadliga filer;
- distribution av skräppost samt kedjebrev;
- distribution av insinuerande, stötande, könsrelaterat, obscent eller förtalande innehåll eller meddelanden, såväl som för innehåll eller meddelanden som är lämpliga för att stödja eller främja rasism, fanatism, hat, fysiskt våld eller olagliga handlingar (oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda);
- trakasserier av andra användare, t.ex. genom att ta upprepade personliga kontakter utan medgivande eller mot annan användares vilja samt främja och stödja sådana trakasserier;
- att begära att andra användare ska lämna ut lösenord eller personuppgifter för kommersiella eller olagliga syften;
- distribution eller offentliggörande av innehåll som finns på portalen i den mån sådant offentliggörande inte uttryckligen tillåts av den aktuella författaren eller då sådant innehåll uttryckligen tillhandahålls som en del av portalens funktion.
(3) Varje handling som är avsedd att påverka webbplatsens funktion negativt, i synnerhet för att generera överdriven trafik ska också vara förbjuden.
(4) I händelse av misstänkt olaglig eller straffbar handling, ska Panasonic ha rätt och kanske vara tvunget att kontrollera din verksamhet och genomföra lämpliga rättsliga åtgärder. Detta kan inkludera att vidarebefordra uppgifter till åklagarmyndigheten.

 

Avsnitt 10: Blockera åtkomst

(1) Panasonic har rätt att tillfälligt eller permanent blockera din åtkomst till webbplatsen om det finns konkreta indikationer som visar att du bryter eller brutit mot dessa användarvillkor eller tillämplig lag eller om Panasonic är legitimt intresserad av att blockera åtkomsten. Vid beslut om att blockera din tillgång till webbplatsen ska Panasonic ta dina rättmätiga intressen i beaktande.

 

Avsnitt 11: Ansvarsbegränsning

Panasonics ansvar för skador som orsakas av din användning av tjänsterna som tillhandahålls på portalen (inklusive hämtning av gratis innehåll) ska begränsas till de fall där den skada du lidit har orsakats utifrån avtalsmässig användning av innehåll eller tjänster och endast ifall Panasonic handlat med uppsåt (inklusive bedrägligt uppsåt) och grov vårdslöshet.

 

Avsnitt 12: Övrigt

(1) Skulle någon bestämmelse i dessa användarvillkor vara eller bli ogiltig ska detta inte påverka den rättsliga verkan av de återstående bestämmelserna häri. Sådan ogiltig bestämmelse ska anses vara ersatt av en giltig bestämmelse som kommer så nära som möjligt till parternas ekonomiska avsikter.
(2) Svensk lagstiftning ska tillämpas.