Läckagedetektering och automatisk nedpumpning av köldmedium

Förbättrar säkerheten och skyddar miljön
Panasonic har utvecklat en innovativ lösning som upptäcker köldmedieläckage och ger fullständig säkerhet och skydd för slutanvändare, för dem som vistas i lokalerna och för miljön. Panasonics Pump Down-system är perfekt för hotell, kontor och offentliga byggnader där säkerheten för dem som vistas i lokalerna och byggnadsägarna är av yttersta vikt.
Systemet övervakar köldmedieläckage kontinuerligt, och varnar i förväg om läckage upptäcks. Därmed förhindras köldmedieförluster och potentiella skador i systemet.  Det nya systemet kan minska den potentiella köldmedieförlusten med cirka 90 procent.
Förutom att säkerställa tillförlitlig och trygg funktion ger Panasonics Pump Down-system högre poäng enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM, och bidrar till efterlevnad av EN378 2008-standarderna, som omfattar tillämpningar där köldmediekoncentrationen är högre än de praktiska säkerhetsgränserna på 0,44 kg/m³.
Panasonic har utvecklat två detekteringsmetoder som kan drivas parallellt, för att erbjuda ett komplett skydd för ägare, för de boende och för miljön.
Pump Down-systemet
Det innovativa nedpumpningssystemet kan anslutas på två sätt:
  • med läckagegivare
  • utan läckagegivare, använder i stället en innovativ algoritm.

Grundläggande Pump Down-funktion:
  • Upptäcker läckage
  • Aktiverar nedpumpning
  • Samlar upp gasen i tanken
  • Stänger ventilerna för att isolera gasen

Fördelar:
  • Uppfyller lagstiftning
  • Skyddar personalen
  • Skyddar miljön
  • Sparar driftkostnader
Panasonic erbjuder en specialutvecklad lösning som möjliggör snabb och enkel installation. Enheten innehåller 5 manövrerade kulventiler, ett 30 liters uppsamlingskärl och ett styrkort, allt i en IP54-klassad behållare. Terminaler på enhetens framsida gör det enkelt att ansluta larmterminalen, hög-/lågtrycksgivare och utloppstemperaturgivare på kondensorerna.
Tom
Metod för direkt läckagedetektering: Den säkraste lösningen för små rum
Alternativet bör implementeras i alla områden som inte uppfyller kraven enligt BS EN 378:2008. Läckagedetektorn ansluts direkt till inomhusenheten via den särskilt avsedda PAW-EXCT-kopplingen, och Pump Down-systemet ansluts till utomhusenhetens styrkort.
Om läckage upptäcks i rummet aktiveras Pump Down-systemet och det börjar omedelbart pumpa in köldmediet, som samlas upp i utomhusenheternas värmeväxlare och i uppsamlingstanken (tillval) för större system.
Den snabba reaktionen, liksom stor kapacitet för köldmedielagring, ger mycket hög säkerhet för slutanvändarna och alla som befinner sig i byggnaden. Dessutom är funktionen miljövänlig.
Tack vare den exklusiva ECOi-programvaran kan läckagegivarna kommunicera direkt via P-link, vilket innebär att det inte krävs några ytterligare kommunikationspaneler, kablar eller programvaror.

1. Signal. 2. Läckage! 3. Rum 1. 4. Rum 2. 5. Läckagedetektor.

Metod för indirekt läckagedetektering: Unik styralgoritm för att identifiera köldmedieläckage

Tryck- och temperaturgivare övervakar kondensorns tryck och utlopp oavbrutet, för att förhindra potentiella läckage i områden som saknar läckagedetektorer. Om trycket minskar och kompressorns utloppstemperatur ökar med fördefinierade värden enligt en förinställd algoritm, startas en nedpumpningssekvens.
Den nya, innovativa algoritmen kan upptäcka R410A-läckage baserat på onormala förändringar av högt och lågt tryck samt kompressorns utloppstemperatur.
Om läckage upptäcks (genom direkt eller indirekt detektering) stängs köldmedieventilerna omedelbart, samtidigt som styrkortet löser ut ett larm på den plats som har konfigurerats.
Återtransport av köldmediet sker via sugledningen till värmeväxlaren i utomhusenheterna, och eventuellt överskott av köldmedium samlas upp i uppsamlingstanken som rymmer 30 liter. Efter slutförd nedpumpning stängs sugledningen och enheten inväntar ett återställnings- och återfyllningskommando.
Tom
Tom
Tack vare enkel installation och styrning (se fig. 1) kan Panasonics ECOi Pump Down-system leda till betydligt lägre kapitalkostnader och kortare installationstid, jämfört med ett fristående läckagedetekteringssystem (se fig. 2). Det här alternativet är perfekt för hotell, kontor och offentliga byggnader där säkerheten för dem som använder byggnaden är ett måste. Systemet är extremt kostnadseffektivt och besparingar på 40 procent kan lätt uppnås.
ECOi 2-rörs
PAW-PUDME1A-1: Pump Down för system med 1 utomhusenhet
PAW-PUDME1A-2: Pump Down för system med 2 utomhusenheter
PAW-PUDME1A-3: Pump Down för system med 3 utomhusenheter
PAW-PUDME1A-1R: Pump Down för system med 1 utomhusenhet + mottagarsats 30 l
PAW-PUDME1A-2R: Pump Down för system med 2 utomhusenheter + mottagarsats 30 l
PAW-PUDME1A-3R: Pump Down för system med 3 utomhusenheter + mottagarsats 30 l
ECOi 3-rörs
PAW-PUDMF2A-1: Pump Down för system med 1 utomhusenhet
PAW-PUDMF2A-2: Pump Down för system med 2 utomhusenheter
PAW-PUDMF2A-3: Pump Down för system med 3 utomhusenheter
PAW-PUDMF2A-1R: Pump Down för system med 1 utomhusenhet + mottagarsats 30 l
PAW-PUDMF2A-2R: Pump Down för system med 2 utomhusenheter + mottagarsats 30 l
PAW-PUDMF2A-3R: Pump Down för system med 3 utomhusenheter + mottagarsats 30 l

Tillbehör (vanliga)
PAW-PUDRK30L: Mottagarsats 30 l