Återanvänd gamla rör

En viktig anledning till att ytterligare minska potentiella skador på vårt ozonskikt

Det sägs ofta att lagstiftningen styr våra liv, men ibland finns den där för att rädda våra liv. Utfasningen av köldmediet R22 kan beskrivas som en av de avgörande lagarna och när den trädde i kraft 1/1 2010 förbjöds användandet av nya produkter med R22 som köldmedium inom hela Europeiska unionen.

Vi på Panasonic bidrar också – vi vet att allas finanser är ansträngda för tillfället. Panasonic har utvecklat en ren och kostnadseffektiv lösning för att låta denna senaste lagstiftning införas med en så minimal ekonomisk belastning på ditt företag som möjligt.
Panasonics förnyelsesystem möjliggör återanvändandet av rörsystem av god kvalitet med R22- eller R410a-köldmedium samtidigt som nya högeffektiva system installeras.

Panasonics förnyelsesystem innebär att befintligt R22-rör av hög kvalitet kan återanvändas medan de nya R410A-systemen installeras. Genom en enkel lösning på problemet kan Panasonic förnya samtliga Split- och VRF-system. Beroende på vissa restriktioner kan vi byta ut system utan att begränsa andra tillverkares utrustning.

Genom installera ett högeffektivt R410A-system från Panasonic kan du spara upp till 30 % i driftskostnader jämfört med ett R22-system. Installationen kan också kvalificera företaget för statlig subventionering (ECA – Enhanced Capital Allowance Scheme), vilket innebär att kostnaderna kan få dras ifrån företagets intäkter före skatt.
Ja...
 1. Kontrollera kapaciteten på systemet du vill ersätta
 2. Välj från Panasonics breda sortiment vilket system som bäst att ersätta med
 3. Följ den detaljerade monteringsanvisningen i broschyren och de tekniska specifikationerna
Enkelt…
Återanvändning av befintlig rörledning (förnyad design & installation)
Noteringar angående återanvändning av befintlig rördragning för nytt köldmedium
Det är möjligt att återanvända samtliga utomhusenheter i PE1- och PEY1- serierna för befintliga kylmedelsrör utan rengöring, beroende på i vilket skick de är. Se till att kraven i avsnittet “Noteringar angående återanvändning av befintlig rördragning för nytt köldmedium”,” Uppmätningsprocess för förnyelse “ och “Storlek och tillåten rörlängd för köldmedium “ uppfylls under genomförandet. Kontrollera också hänvisningarna till avsnittet “Säkerhet” och “Rengöring”.

1. Förutsättningar
 • Om köldmediet som används i det befintliga systemet är ett annat än R22, R407C eller R410A, kan de befintliga köldmedierören inte användas.
 • Om den befintliga enheten använts till någon annat än luftkonditionering, kan inte köldmedierören användas.
  2. Säkerhet
  • Om det finns ett hål, en spricka eller korrosion på rörledningarna ska nya rörledningar installeras.
  • Om det befintliga rörsystemet inte går att använda enligt det visade flödesschemat ska nya rörledningar installeras.
  • Vid multipeldrift ska vår anpassade förgreningskoppling användas för köldmedium R410A.
   Den lokala leverantören ska ansvara för att rören är pålitliga och tillräckligt starka, samt för ytdefekter och håligheter vid återanvändning av befintliga rörledningar.
   Panasonic tar inget ansvar och lämnar ingen garanti för sådana skador.
   Driftstrycket med köldmediet R410A blir högre jämfört med R22. I värsta fall kan bristen på hållfasthet vid kompression leda till explosion.

   3. Rengöring
   • Om annan olja än det som listats nedan använts i det befintliga systemet, ska rören tvättas ordentligt innan de återanvänds eller alternativt bytas ut. [mineralolja] SUNISO, FIORE S, MS
    [syntetisk olja] alkylbensenolja (HAB, parallell frysning), esterolja, eterolja (endast PVE)
   Om den nuvarande enheten är en GHP-modell, är det nödvändigt att tvätta rören noggrant.

   • Om de befintliga rören i utomhus- och inomhusenheterna inte ansluts, ska nya rör installeras eller tvättas noga innan användning.
   • Om missfärgad olja eller rester finns kvar i den befintliga rörledningar, ska nya rör installeras eller tvättas noga innan användning. Se “försämringskriterier för köldmedelsolja” i tabell 3.
   • Om kompressorn i det befintliga systemet har haft tidigare problem, ska nya rör installeras eller tvättas noga innan användning.
    Vid återanvändning av befintliga rörledningar utan att ta bort smuts och damm, kan ett otillräckligt rörsystem leda till att det nya systemet inte fungerar.
    Noteringar angående återanvändning vid samtidig drift av flera enheter
    Endast huvudledning gäller för användning av olika rördiameter. I händelse av olika storlekar på grenrören, ska en ny installation göras med rör i standardstorlek. Var noga med att använda vår anpassade förgreningskoppling för köldmedium R410A.

    • Endast huvudledningen L kan användas bland befintliga rörsystem med olika diameter.
    • En standard-installation är kapabel för L1, L2, ℓ1 - ℓ4 rör.
    • Var noga med att använda vår anpassade förgreningskoppling för köldmedium R410A.
     1. Vid en enkel enhet
     Det är inte nödvändigt att fylla på med extra köldmedium förrän vid kortare rörlängd enl tab 2. Om rörlängden överstiger den mindre påfyllda rörlängden, ska den fyllas med ytterligare köldmedium för varje meter upp till motsvarande längd.

     2. Vid samtidig drift av flera enheter
     Beräkna mängden köldmedium enligt beräkningsmetoden för
     standardrördiameter.
     När det gäller ytterligare kvantiteter köldmedium per meter, se tab 2.


     Noteringar angående återanvändning vid samtidig drift av flera enheter
     Kapacitetsklass (Storlek, standardrör):
     • Typ 50: Ø6,35 Vätskerör / Ø12,7 Gasrör
     • Typ från 60 till 140: Ø9,52 Vätskerör / Ø15,88 Gasrör
     • Typ 200: Ø9,52 Vätskerör / Ø25,4 Gasrör
     • Typ 250: Ø12,7 Vätskerör / Ø25,4 Gasrör

     A: Huvudrörledning
     B: Grenrör
     Mätningsförfarande vid förnyelse
     Beakta följande procedur när du återanvänder befintliga rör eller utför förnyelsearbete av installationer. Flödesschema för måttagning på befintliga rör för utomhusenheter av typ PE1 och PEY1

     Kragmutterns mått på motsatta sidan (mm)
     Rördimension: Ø 6,35. För R410A: 22. För R22 el. R407C: 22.
     Rördimension: Ø 9,52. För R410A: 22. För R22 el. R407C: 22.
     Rördimension: Ø 12,70. För R410A: 26. För R22 el. R407C: 24.
     Rördimension: Ø 15,88. För R410A: 29. För R22 el. R407C: 27.
     Rördimension: Ø 19,05. För R410A: 36. För R22 el. R407C: 36.
     Tabell 1 Återanvändbar befintlig rördragning (mm)
     Storlek och tillåten längd för kylrör
     Kontrollera om återanvändning av befintliga kylrör är möjlig baserat på följande tabell. Andra normer än denna (skillnad i höjd, etc.) är identiska med kraven för ordinarie kylrör.

     Tabell 2-1, Storlek , kylrör: 3,6–14,0 kW (mm)
     Se tabelldefinitioner (exempel):
     För typ 71 är standardstorlek för vätskeröret Ø9,52 och för gasledning Ø15,88.
     Det finns en begränsning för vätskeröret på Ø9,52 och för gasledningar på Ø12,7 och för vätskerör på Ø12,7 och gasledning på Ø15,88. Men de är kompatibla med rör med olika diameter.

     Tabell 2-2, Storlek , kylrör: 20,0–25,0 kW (mm)
     Tabell 3 Kriterier för försämrad kylol ja
     Teknik för förnyelse och utbyte
     • Test bör också genomföras för att säkerställa att oljan i systemet inte är sur.
     • De flesta typer av testutrustning är acceptabla inklusive test av sugledning.
     • Om ett system har en historik av överhettningar är det rätt troligt att systemet inte är en lämplig kandidat för förnyelse och utbyte.